33

Ziouv Laengz Bun Ye^lu^saa^lem Duqv Longx Hnangv Loz Wuov Nor

1Ye^le^mi corc zuqc wuonx jienv siouv gaeng nyei baeng nyei laatc gu'nyuoz, ninh aengx duqv zipv Ziouv nyei waac da'nyeic nzunc gorngv, 2“Ziouv, dongh zeix ndau wuov dauh, se Ziouv nanv ndau-beih daaih weic liepc jiez. Ninh nyei mbuox se Ziouv, hnangv naaiv gorngv, 3‘Gunv tov yie, yie ziouc dau meih aengx zorqv dongh meih maiv hiuv duqv hlo haic, gem jienv nyei sic biux mengh mbuox meih.’ 4Weic zuqc Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv taux naaiv norm zingh nyei biauv caux Yu^ndaa hungh nyei dinc, dongh caeqv njiec weic dangv jienv win-wangv ndui nie hlang weih zingh nyei dorngx caux nzuqc ndaauv. 5Mienh oix caux Ken^ndie Mienh mborqv jaax, Ken^ndie Mienh ziouc zorqv dongh yie qiex jiez, nouz jienv daix wuov deix mienh nyei sei, dapv buangv wuov deix biauv, weic zuqc yie niouv hmien ganh bung, maiv mangc naaiv norm zingh, laaix ninh mbuo zoux nyei yietc zungv orqv sic.
6“ ‘Mangc maah! Yie zungv oix bun naaiv norm zingh duqv zorc longx. Yie oix zorc ninh mbuo longx daaih yaac bun ninh mbuo za'gengh bungx-zuoqc yaac duqv baengh orn nyei yiem. 7Yie oix bun zuqc caangv mingh nyei Yu^ndaa Mienh caux I^saa^laa^en Mienh duqv nzuonx daaih aengx liepc ninh mbuo jiez hnangv dongh cor wuov nor. 8Yie oix saax nzengc ninh mbuo zoux dorngc yie nyei yietc zungv zuiz, se zoux dorngc yaac ngaengc yie nyei yietc zungv zuiz. 9Lungh ndiev maanc guoqv mienh muangx haiz yie hnangv haaix nor zoux longx bun naaiv norm zingh nyei yietc zungv sic, ninh mbuo ziouc bun yie duqv mengh hoc, duqv njien-youh, duqv mienh ceng, yaac duqv mienh taaih. Wuov deix mienh ziouc gamh nziex, sin zinx weic yie ndongc naaic bun naaiv norm zingh duqv yietc zungv longx nyei, bungx-zuoqc nyei jauv.
10“Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Meih mbuo hnangv naaiv gorngv taux naaiv norm dorngx, “Benx baaic huaang nyei dorngx, maiv maaih mienh yaac maiv maaih saeng-kuv.’ Yiem Yu^ndaa nyei zingh caux Ye^lu^saa^lem nyei jaai-horngc maiv maaih mienh, maiv maaih saeng-kuv nyei dorngx, 11mv baac yiem naaic zungv aengx duqv muangx haiz njien-youh, nauc nyitc nyei qiex, siang-laangh siang-mbuangz nyei qiex, caux baaux nzung mienh nyei qiex doix ninh mbuo dorh fongc horc laengz zingh nyei ga'naaiv mingh zaangc Ziouv nyei biauv gorngv,
  “Oix zuqc laengz zingh Nernh Jiex nyei Ziouv
   weic zuqc Ziouv se longx haic,
   weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.”
Weic zuqc yie oix bun deic-bung nzuonx daaih duqv longx hnangv dongh cor wuov nor.’ Ziouv hnangv naaiv gorngv.
12“Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Yiem naaiv norm baaic huaang nyei dorngx, dongh maiv maaih mienh, maiv maaih saeng-kuv nyei dorngx, yiem naaiv norm dorngx nyei norm-norm zingh aengx oix maaih bungx ba'gi yungh nyei mienh yiem nyei dorngx, bun ninh mbuo nyei ba'gi yungh yiem naaic hitv kuonx. 13Yiem mbong-aiv dorngx nyei zingh, mbong-juoqv nyei zingh, yiem ⟨Negepc⟩ nyei zingh, yiem Mben^yaa^min Deic, yiem weih gormx Ye^lu^saa^lem nyei dorngx, caux yiem Yu^ndaa nyei zingh zungv aengx maaih ba'gi yungh guanh jiex saauv nyei mienh nyei buoz-ndiev.’ Ziouv hnangv naaiv gorngv.
14Ziouv gorngv, “Hnoi-nyieqc oix taux, yie oix zoux ziangx yie caux I^saa^laa^en nyei zeiv-fun caux Yu^ndaa nyei zeiv-fun laengz nyei ngaengc waac.
  15“Taux wuov deix hnoi-nyieqc caux wuov deix ziangh hoc,
   yie oix weic Ndaawitv bun baengh fim nyei Cunx cuotv.
   Ninh oix yiem deic-bung zoux baengh fim, zoux duqv horpc.
  16Yiem wuov deix hnoi-nyieqc Yu^ndaa zungv duqv njoux,
   I^saa^laa^en yaac duqv taaix-baengh nyei yiem.
  Naaiv norm zingh oix duqv mbuox heuc,
   ‘Ziouv se yie mbuo nyei baengh fim.’
17Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Ndaawitv yietc liuz maaih mienh zueiz I^saa^laa^en zeiv-fun nyei weic. 18Lewi sai mienh yietc liuz yaac maaih mienh yiem yie nyei nza'hmien dorh fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv, weic fongc horc buov ziec nyei laangh ziqc yaac weic yietc liuz liuc leiz fongc horc ziec nyei jauv.”
19Ye^le^mi aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 20“Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Se gorngv meih mbuo haih bun yie weic lungh hnoi zanc liepc nyei ngaengc waac caux yie weic lungh muonz zanc liepc nyei ngaengc waac dangx nor, ziouc bun lungh hnoi lungh muonz maiv ziux dingc daaih nyei ziangh hoc cuotv, 21yie caux yie nyei bou, Ndaawitv, laengz nyei ngaengc waac yaac haih dangx. Hnangv naaic ziouc bun ninh maiv maaih dorn zueiz ninh nyei weic zoux hungh. Yie caux fu-sux yie nyei Lewi sai mienh liepc nyei ngaengc waac yaac dangx.
22Lungh nyei hleix saauv maiv hingh, koiv-hlen nyei saa-ziou yaac hlaau maiv zienz hnangv haaix nor, yie yaac oix hnangv wuov nor bun yie nyei bou, Ndaawitv, nyei zeiv-fun hiaangx camv jienv faaux. Fu-sux yie nyei Lewi sai mienh yie yaac oix bun hiaangx camv jienv faaux.’+”
23Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 24“Meih maiv jangx muangx naaiv deix baeqc fingx gorngv nyei waac fai? Ninh mbuo gorngv, ‘Ziouv ginv daaih nyei i fingx ninh zungv guangc mi'aqv.’ Hnangv naaic ninh mbuo mangc piex yie nyei baeqc fingx. Ziux ninh mbuo mangc zungv maiv duqv aengx benx yietc guoqv mienh. 25Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Se gorngv yie maiv caux lungh hnoi caux lungh muonz liepc ngaengc waac yaac dingc lungh caux ndau nyei leiz, 26yie ziouc guangc Yaakopv caux yie nyei bou, Ndaawitv, nyei zeiv-fun, maiv ginv yietc dauh ninh nyei zeiv-fun gunv Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv nyei zeiv-fun. Weic zuqc yie oix bun ninh mbuo duqv longx hnangv loz wuov nor, yaac korv-lienh ninh mbuo.’+”