33

Ŏ́c Parkhán Canŏ́h Ễn Ca Têq Ngcuang

1Bo noau noâng khang cứq bân nchŏh dống puo, Yiang Sursĩ toâq atỡng cứq neq: 2“Ramứh cứq la Yiang Sursĩ; cứq khoiq tễng cốc cutễq nâi. Cứq khoiq táq yỗn cutễq bữn roâp riang, cớp cứq achúh án tâng ntốq án ỡt sanua. 3Cóq mới arô chuaq cứq, chơ cứq ta‑ỡi mới; cứq ễ atỡng yỗn mới dáng tễ ranáq salễh cớp ranáq liaq ca mới tỡ yũah dáng. 4Cứq la Yiang Sursĩ, Ncháu tỗp I-sarel, pai tễ máh dống tâng vil Yaru-salem, dếh dống puo tâng cruang Yuda, nheq tữh dống ki lứq pĩeiq noau tŏ́h dŏq bữn crơng atức loah viang vil, la cỗ tian ranáq cartáng cớp ranáq rachíl. 5Bo noau rachíl cớp tỗp Ba-bulôn, cứq ễ táq yỗn máh dống ki poân moang sac cũai, yuaq cứq toâp cachĩt alới cỗ cứq sâng nsóq cớp cutâu mứt. Cứq nguai chíq mieiq tễ vil nâi, cỗ tian máh ranáq sâuq cũai tâng vil nâi khoiq táq. 6Ma nỡ‑ra, cứq atức loah vil nâi, cớp tahâu máh cũai proai cứq. Cứq ễ tahâu tỗ chác alới yỗn cỡt o loah. Cứq ễ yỗn alới bữn ien khễ cớp plot o. 7Cứq ễ táq yỗn cruang Yuda cớp cruang I-sarel cỡt sốc bữn, cớp yỗn alới cỡt loah ĩn tễ nhũang sĩa. 8Cứq ễ sambráh tỗp alới tễ máh ŏ́c lôih alới táq chóq cứq, cớp cứq táh lôih yỗn alới ca khoiq táq lớn-sarlớn níc chóq cứq. 9Tữ tangái ki toâq, dũ cruang tâng cốc cutễq nâi bữn dáng samoât tễ dũ ranáq o cứq khoiq táq yỗn vil Yaru-salem, yuaq cứq yỗn máh cũai ki cỡt sốc bữn cớp ỡt ien khễ. Chơ máh cruang ki bữn khễn cớp yám noap cứq. Ma alới noâng cangcoaih ngcŏh cứq hỡ.”
10Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai dốq pai ntốq nâi cỡt ntốq rangual, ŏ́q cũai cớp ŏ́q charán ỡt. Lứq pĩeiq alới pai ngkíq, yuaq máh vil tâng cruang Yuda, cớp rana put tâng vil Yaru-salem tỡ bữn bữn acán ntrớu loâng, ŏ́q cũai, ŏ́q charán. Ma chumát, noau sâng loah sưong bũi óh muoi trỗ ễn tâng ntốq nâi, 11sưong noau triau cupo, dếh sưong bũi óh tễ ntốq noau racoâiq. Noau têq sâng sưong ũat, toâq noau dững crơng chiau sang pỡ Dống Sang Toâr dŏq sa‑ỡn cứq. Tỗp alới ễ pai neq:

  “‘Cóq hái sa‑ỡn Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq,
   yuaq án táq o níc,
   cớp án ayooq hái mantái níc.’
 “Cứq ễ táq yỗn cruang nâi cỡt sốc bữn sĩa patoat tễ nhũang. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
12Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: “Sanua ntốq nâi cỡt samoât ntốq rangual, ŏ́q cũai tỡ la ŏ́q charán ỡt. Ma nỡ‑ra, máh vil tâng ntốq nâi bữn ruang bát dŏq cũai mantán cữu dững charán yỗn ỡt rlu. 13Tâng máh vil tâng dũal cóh, tâng máh vil pễr yững cóh, cớp tâng máh vil coah angia pưn cruang Yuda, tâng cutễq Ben-yamin, máh vil ỡt mpễr vil Yaru-salem, cớp máh vil tâng cruang Yuda, nỡ‑ra bữn cũai mantán cữu ngih loah máh cữu alới muoi trỗ ễn. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
14Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: “Bữn muoi tangái cứq táq yỗn moâm máh santoiq cứq khoiq par‑ữq cớp tỗp I-sarel cớp tỗp Yuda. 15Tữ tangái ki toâq, cứq rưoh muoi noaq cũai tễ tŏ́ng toiq Davĩt yỗn cỡt puo. Puo nâi táq pĩeiq cớp tanoang o níc tâng cruang nâi. 16Tâng máh tangái ki tỗp Yuda bữn roap ŏ́c chuai amoong, cớp vil Yaru-salem lứq ỡt plot-plál. Chơ noau amứh ntốq nâi la Yiang Sursĩ Táq Yỗn Hái Tanoang O.”
17“Cứq Yiang Sursĩ pai neq: ‘Lứq bữn níc cũai tễ tŏ́ng toiq Davĩt chỗn cỡt puo cũai I-sarel. 18Cớp bữn níc cũai tễng rit sang tễ tỗp Lê-vi cỡt cũai táq ranáq cứq na bốh crơng chiau sang yỗn cứq, chiau máh thữ racáu, cớp chiau sang máh crơng canŏ́h hỡ.’”
19Yiang Sursĩ pai chóq cứq neq: 20“Cứq khoiq táq muoi ŏ́c parkhán dŏq yỗn tangái cớp sadâu toâq pĩeiq ngư. Cớp ŏ́c parkhán ki tỡ nai ralêq. 21Machớng ki tê, cứq táq ŏ́c parkhán cớp Davĩt, la cũai táq ranáq cứq neq: ‘Lứq bữn níc cũai tễ tŏ́ng toiq mới cỡt puo.’ Cớp cứq táq ŏ́c parkhán cớp máh cũai tễng rit sang tễ tỗp Lê-vi, la cũai táq ranáq cứq neq: ‘Tỗp alới bữn táq níc ranáq cứq; cớp ŏ́c parkhán nâi bữn níc, tỡ nai ralêq.’ 22Cứq táq yỗn tŏ́ng toiq Davĩt cớp máh cũai tễng rit sang tễ tỗp Lê-vi cỡt rứh rưong ĩn mantỗr tâng paloŏng, cớp ĩn chũah tâng tor dỡq mưt.”
23Yiang Sursĩ atỡng cứq neq: 24“Nŏ́q mới tỡ bữn sâng máh cũai canŏ́h pai cứq khoiq rưoh tỗp I-sarel cớp tỗp Yuda, ma sanua cứq táh alới? Ngkíq alới mumat cũai proai cứq, cớp tỡ bữn noap noâng proai cứq cỡt muoi cruang. 25Ma cứq Yiang Sursĩ khoiq táq ŏ́c parkhán cớp tangái cớp sadâu, cớp cứq khoiq aloŏh máh phễp rit dŏq nhêng salĩq paloŏng cớp cốc cutễq nâi. 26Lứq machớng ki tê, cứq yống níc máh santoiq cứq par‑ữq cớp tŏ́ng toiq Yacốp cớp Davĩt, cũai ca táq ranáq cứq. Cứq ễ rưoh muoi noaq tễ tŏ́ng toiq Davĩt yỗn cỡt cũai sốt tŏ́ng toiq A-praham, Yacốp, cớp I-sac. Cứq sarũiq táq cũai proai cứq, cớp yỗn alới cỡt sốc bữn achỗn.”