33

Tơlơi Ƀuăn Kơ Tơlơi Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ

1Tơdang kâo, Yirmeyah, ăt dŏ pơ sang mơnă amăng anih wăl tơdron ƀing gak wai, Yahweh pơhiăp hăng kâo tal dua dơ̆ng tui anai, 2Yahweh jing Pô hrih pơjing lŏn tơnah, jing Pô ma̱n đĭ hăng pơkơjăp laih lŏn tơnah. Anăn Ñu jing Yahweh yơh laih anŭn Ñu pơhiăp tui anai, 3“Kwưh iâu kơ Kâo bĕ kiăng kơ Kâo djru kơ ƀing gih laih anŭn Kâo či laĭ glaĭ kơ ih hăng ruai kơ ih hơdôm mơta tơlơi prŏng prin hli̱ng hla̱ng, jing tơlơi ih ƀu thâo pơkă laih anŭn ih aka ƀu thâo krăn ôh. 4Kâo yơh, Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp kơ tơlơi khul sang amăng plei Yerusalaim anai wơ̆t hăng sang pơtao pơtao Yudah ƀing gih hơmâo pơglưh trŭn hĭ laih kiăng kơ yua pơkơjăp brơi khul pơnăng kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi blah hruă kơsung blah 5tơdang pơblah hăng ƀing Babilon. Khul sang anŭn či hơmâo bă hăng khul atâo djai, jing ƀing Kâo či pơdjai hĭ, yuakơ Kâo hil ƀrŭk biă mă. Kâo či pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Kâo mơ̆ng plei anŭn yuakơ abih bang tơlơi sat ƀai ƀing ană plei pơ anŭn hơmâo ngă laih.
6“Wơ̆t tơdah tui anŭn, Kâo či ba rai tơlơi hiam drơi jan hăng tơlơi pơsuaih kơ plei anŭn. Kâo či pơsuaih hĭ ƀing ană plei Kâo laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu tŭ mơak bă blai tơlơi rơnŭk rơno̱m hăng tơlơi rơnŭk hơđơ̆ng. 7Kâo či ba ƀing Yudah hăng ƀing Israel wơ̆t glaĭ mơ̆ng anih ƀing gơñu dŏ gah yŭ tơlơi dưi pơtao prŏng, laih anŭn Kâo či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ ƀing gơñu kar hăng ƀing gơñu dŏ hơdip hlâo adih. 8Kâo či pơrơgoh hĭ ƀing gơñu mơ̆ng abih bang tơlơi soh ƀing gơñu hơmâo ngă pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Kâo, sĭt Kâo či pap brơi kơ abih bang tơlơi soh gơñu wơ̆t hăng tơlơi ƀing gơñu hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Kâo. 9Giŏng anŭn, plei Yerusalaim anai či jing phŭn tơlơi pơmơak, tơlơi mơak mơai, tơlơi bơni hơơč laih anŭn tơlơi pơpŭ pơyom kơ Kâo ƀơi anăp abih bang ƀing lŏn čar ƀơi lŏn tơnah anai yơh. Sĭt abih bang ƀing lŏn čar či hơmư̆ kơ abih bang tơlơi hiam klă Kâo ngă brơi kơ plei anŭn laih anŭn ƀing gơñu či dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng hăng tơtư̆ tơtơ̆ng yơh kơ tơlơi đĭ kơyar bă blai wơ̆t hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m Kâo pha brơi kơ plei anŭn.”
10Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp, “Mơnuih mơnam laĭ kơ anih anai jing kar hăng anih rơngol tơl ƀu hơmâo mơnuih ƀôdah hlô mơnơ̆ng ôh dŏ hơdip amăng anai. Wơ̆t tơdah amăng khul plei pla anih lŏn Yudah laih anŭn ƀơi khul jơlan plei Yerusalaim, jing anih rơngol laih, ƀu hơmâo mơnuih ƀôdah hlô mơnơ̆ng dŏ ôh ră anai, tơdơi kơ anai arăng či hơmư̆ glaĭ dơ̆ng yơh 11hơdôm dơnai hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai, jing hơdôm asăp pơhiăp neh hơđŭ hăng met han laih anŭn hơdôm asăp pơhiăp ƀing mơnuih ba rai khul gơnam pơyơr hơdơr bơni pơ sang yang Yahweh tui anai:
  “ ‘Hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh Dưi Kơtang,
   yuakơ Yahweh jing hiam klă.
   Sĭt Ñu khăp hiam klă kơ ƀing ta hlŏng lar.’
“Ƀing gơñu či pơhiăp tui anŭn yuakơ Kâo či brơi glaĭ anih lŏn anŭn đĭ kơyar kar hăng hlâo adih dơ̆ng.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
12Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp dơ̆ng, “Wơ̆t tơdah amăng anih anai, jing anih rơngol ƀu hơmâo mơnuih ƀôdah hlô mơnơ̆ng ôh, jing amăng abih bang plei pla anŭn ră anai, tơlơi kơ anai či hơmâo glaĭ khul đang rơ̆k kơ ƀing wai triu kiăng kơ brơi tơpul triu gơñu dŏ pơdơi yơh. 13Amăng khul plei pla ƀơi anih lŏn kơdư, ƀơi khul tring bŏl čư̆ gah yŭ̱, ƀơi anih Negewơ gah thu̱ng, ƀơi guai lŏn ƀing Benyamin, ƀơi khul plei pla jum dar plei Yerusalaim laih anŭn ƀơi khul plei pla anih lŏn Yudah, ƀing pô wai triu či yap dơ̆ng kơ tơpul triu gơñu.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
14Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Khul hrơi anŭn či truh, tơdang Kâo či pơkrĕp truh hĭ tơlơi ƀuăn hiam klă Kâo ƀuăn laih hăng sang anŏ ƀing Israel laih anŭn hăng sang anŏ ƀing Yudah.
  15“Amăng khul hrơi mông anŭn
   Kâo či ruah mă pơtao mơ̆ng ană tơčô Dawid, anăn ñu jing Čơnŭh Tơpă Hơnơ̆ng.
   Ñu či jing pơtao git gai hăng tơlơi djơ̆ tơpă laih anŭn hăng tơlơi găl djơ̆ amăng anih lŏn anŭn.
  16Amăng khul hrơi anŭn Ñu či brơi ƀing Yudah tơklaih hĭ mơ̆ng ƀing rŏh ayăt gơñu,
   laih anŭn ƀing Yerusalaim či hơdip rơnŭk rơno̱m yơh.
  Arăng či pơanăn plei anŭn tui anai:
   ‘Yahweh yơh jing Pô Tơpă Hơnơ̆ng ta.’ ”
17Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp, “Pơtao Dawid ƀu či rơngiă hĭ ôh pô ană tơčô ñu dŏ ƀơi grê pơtao kiăng kơ git gai wai lăng lŏn čar ƀing Israel, 18laih anŭn kŏn či hơmâo ƀing khua ngă yang, jing ƀing Lêwi, kơƀah hĭ mơnuih lơi kiăng kơ dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Kâo pơyơr khul gơnam pơyơr čuh nanao, kiăng kơ čuh gơnam pơyơr pơdai laih anŭn pơyơr đĭ khul gơnam ngă yang.”
19Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng kâo, Yirmeyah, tui anai, 20“Kâo, Yahweh, pơhiăp hăng ih tui anai: Kar hăng ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơjŏh hĭ tơlơi pơgop Kâo hăng hrơi laih anŭn tơlơi pơgop kâo hăng mlam, kiăng kơ hrơi hăng mlam ƀu či truh dơ̆ng tah ƀơi mông pơkă laih brơi kơ gơñu, 21kar kaĭ mơ̆n, tơlơi pơgop Kâo hăng ding kơna Kâo pơtao Dawid laih anŭn tơlơi pơgop Kâo hăng ƀing Lêwi jing ƀing khua ngă yang mă bruă ƀơi anăp Kâo, ƀu dưi pơjŏh hĭ mơ̆n, kiăng kơ Dawid či hơmâo pô ană tơčô ñu dŏ ƀơi grê pơtao kiăng kơ git gai wai lăng lŏn čar ƀing Israel nanao. 22Kâo či ngă brơi kơ ƀing ană tơčô ding kơna Kâo Dawid anŭn hăng ƀing Lêwi jing ƀing mă bruă ƀơi anăp Kâo lu biă mă ƀu thâo yap ôh, jing lu kar hăng khul pơtŭ pơ adai laih anŭn čuah ƀu thâo pơkă ƀơi ha̱ng ia rơsĭ yơh.”
23Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng kâo, Yirmeyah, tui anai, 24“Ih ƀu pơđi̱ng kơčăng ôh hă kơ tơlơi ƀing mơnuih anai juăt pơhiăp? Ƀing gơñu laĭ tui anai, ‘Yahweh hơmâo hơngah hĭ laih dua kơnung djuai Yudah hăng Israel Ñu ruah laih.’ Tơdang ƀing gơñu pơhiăp tui anŭn, ƀing gơñu djik djak hĭ ƀing ană plei Kâo laih anŭn ƀu či yap brơi kơ ƀing gơ̆ jing lŏn čar dơ̆ng tah. 25Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ glaĭ, ‘Kar hăng Kâo ƀu dưi pơplih hĭ ôh tơlơi pơgop Kâo hăng hrơi laih anŭn hăng hrơi wơ̆t hăng khul tơlơi phiăn kơjăp dơnơ̆ng, jing tơlơi git gai adai hăng lŏn tơnah, 26kar kaĭ mơ̆n, Kâo ƀu dưi hơngah hĭ ôh ƀing ană tơčô Yakôb hăng ding kơna Kâo Dawid kiăng kơ ruah mă nanao sa čô amăng ƀing ană tơčô ñu kiăng kơ git gai wai lăng ƀing ană tơčô Abraham, Isa̱k laih anŭn Yakôb. Kơđai glaĭ, Kâo či hơmâo glưh pran jua kơ ƀing gơñu laih anŭn ba glaĭ ƀing gơñu mơ̆ng anih ƀing gơñu dŏ gah yŭ kơ tơlơi dưi pơtao prŏng yơh.’ ”