44

Yê-ramia Pai Tễ Tỗp I-sarel Tâng Cruang Ê-yip-tô

1Yiang Sursĩ atỡng cứq tễ nheq tữh cũai proai tâng cruang Ê-yip-tô, la máh cũai tâng máh vil Mic-dôl, Ta-panhê, Mem-phit, cớp tâng ntốq noau dŏq Patrôt. Nâi la parnai Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: 2“Anhia khoiq hữm chơ máh ranáq cứq dững atoâq pỡ vil Yaru-salem, cớp pỡ dũ vil tâng cruang Yuda, toau máh vil ki cỡt vil rangual cớp ŏ́q cũai ỡt, 3la cỗ tian máh cũai tâng vil ki táq ranáq sâuq cớp táq yỗn cứq cutâu mứt chóq alới. Alới sang máh yiang canŏ́h, cớp táq ranáq yỗn máh yiang ki, la yiang alới tỡ la achúc achiac alới tỡ nai cucốh sang. 4Sa‑ữi trỗ cứq ớn máh cũai tang bỗq cứq toâq pỡ alới, cớp sưoq alới chỗi táq máh ranáq cứq kêt. 5Ma alới tỡ bữn tamứng tỡ la noap ĩt. Alới tỡ bữn cachian táh ranáq sâuq alới dốq táq chŏ́ng crơng phuom yỗn máh yiang canŏ́h. 6Yuaq ngkíq, cứq tốh ŏ́c cutâu cớp ŏ́c ũan chóq máh vil tâng cruang Yuda, cớp tâng máh rana vil Yaru-salem, dếh chŏ́ng táh nheq vil ki yỗn cỡt ntốq rúng ralốh, cớp cỡt ntốq rangual toau tangái nâi.
7“Ma sanua, Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel, pai neq: ‘Cỗ nŏ́q anhia táq níc ranáq sâuq chóq tỗp anhia bữm? Tỗp anhia yoc dững atoâq ŏ́c cuchĩt pứt pỡ máh mansễm samiang cớp carnễn anhia tỡ? Anhia táq ngkíq, la tỡ bữn noau têq khlâiq loâng. 8Cỗ nŏ́q anhia táq yỗn cứq sâng cutâu lứq chóq anhia cỗ anhia cucốh sang máh rup cớp yiang canŏ́h tâng cruang Ê-yip-tô, la ntốq anhia tarôq ỡt? Anhia táq nneq la anhia ễ pupứt tỗp anhia bữm, ma nŏ́q? Tỡ la anhia ễq dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi cacháng ayê cớp ĩt clễu ramứh anhia dŏq pupap tỡ? 9Ariang pai anhia khoiq khlĩr máh ranáq sâuq achúc achiac anhia, máh puo Yuda cớp máh lacuoi puo, dếh anhia cớp lacuoi anhia khoiq táq tâng máh vil pỡ cruang Yuda cớp tâng máh rana pỡ vil Yaru-salem. 10Toau tangái nâi anhia noâng tỡ bữn asễng tỗ cớp yám noap cứq, tỡ la táq puai máh ŏ́c cứq khoiq patâp anhia cớp achúc achiac anhia.’
11“Yuaq ngkíq, cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu tỗp I-sarel, ễ píh chíl anhia, cớp pupứt nheq tỗp Yuda. 12Nheq tữh tỗp Yuda noâng khlâiq, alới khoiq pỡq ỡt pỡ cruang Ê-yip-tô, cứq ễ táq yỗn nheq tữh alới cỡt pứt na ranáq rachíl tỡ la na panhieih khlac. Nheq tữh alới cóq cuchĩt tâng cruang Ê-yip-tô, noap tễ carnễn toau toâq cũai carsai. Ranáq ki cỡt cahĩal ngcŏh lứq yỗn máh cũai tễ cruang canŏ́h; cũai ki ễ ayê ra‑ac alới cớp clễu ramứh alới dŏq pupap cũai canŏ́h. 13Cứq ễ táq yỗn máh cũai ca ỡt tâng cruang Ê-yip-tô roap tôt samoât cứq khoiq táq chóq vil Yaru-salem na ranáq rachíl, na panhieih khlac, cớp na ỗn dững. 14Máh cũai Yuda ca noâng khlâiq tâng cruang Ê-yip-tô, bữn bĩq náq sâng tễ tỗp alới bữn píh chu loah pỡ cruang Yuda, la ntốq alới cumíq yoc ễ ỡt.”
15Chơ máh cũai samiang ca dáng lacuoi alới khoiq chiau crơng phuom sang yỗn máh yiang canŏ́h, cớp máh mansễm ca tayứng tâng tỗp clứng ki, dếh máh cũai proai ca ỡt pỡ Patrôt tâng cruang Ê-yip-tô, nheq náq alới ta‑ỡi cứq neq: 16“Tỗp hếq tỡ ễq tamứng santoiq mới atỡng hếq nhơ ramứh Yiang Sursĩ. 17Ma tỗp hếq ễ táq dũ ŏ́c samoât hếq khoiq pai chơ, la chŏ́ng crơng phuom chiau sang yỗn yiang Puo Mansễm Tâng Paloŏng cớp tốh blŏ́ng nho sang yỗn yiang ki nguaiq, samoât hếq cớp achúc achiac hếq, cớp máh puo, cớp cũai sốt cơi táq tâng máh vil pỡ cruang Yuda, cớp tâng máh rana pỡ vil Yaru-salem. Bo ki tỗp hếq khoiq bữn crơng sana sa‑ữi; hếq khoiq sốc bữn, cớp tỡ bữn ramóh túh arức ntrớu. 18Ma toâq tỗp hếq tangứt bốh chiau sang crơng yỗn yiang Puo Mansễm Tâng Paloŏng, cớp tỡ bữn tốh blŏ́ng nho sang yỗn án noâng, ki hếq pứt nheq dũ ramứh, cớp cuchĩt tâng ntốq rachíl, dếh cuchĩt na panhieih khlac.”
19Cớp tỗp mansễm ki pai tữm ễn neq: “Bo hếq nhôi bỗt táq bễng yỗn rup yiang Puo Mansễm Tâng Paloŏng cớp tốh blŏ́ng nho sang yỗn án nguaiq, ki cayac hếq pruam tê máh ranáq hếq táq.”
20Chơ Yê-ramia ta‑ỡi máh cũai mansễm samiang ki neq: 21“Máh crơng phuom anhia cớp achúc achiac anhia, dếh máh puo, máh cũai sốt, cớp máh cũai proai tâng cruang nâi cơi bốh chiau sang tâng máh vil pỡ cruang Yuda, cớp tâng máh rana pỡ vil Yaru-salem, anhia chanchớm Yiang Sursĩ tỡ bữn dáng tỡ? Nŏ́q án khoiq khlĩr chơ máh ranáq ki tỡ? 22Toâq Yiang Sursĩ tỡ rơi chĩuq noâng tễ ranáq sâuq cớp ranáq tỡ o ca anhia khoiq táq, ngkíq án khoiq yỗn cutễq anhia cỡt tỡ bữn acán ntrớu ỡt, dếh cỡt ntốq rangual; cớp noau clễu ramứh anhia toâq ễ pupap cũai canŏ́h. 23Cỗ tian anhia chŏ́ng crơng phuom chiau sang yỗn máh yiang canŏ́h, cớp táq lôih chóq Yiang Sursĩ, dếh tỡ bữn trĩh santoiq Yiang Sursĩ atỡng cớp tỡ bữn táq puai máh phễp rit án, ngkíq yuaq ŏ́c cuchĩt pứt nâi khoiq toâq pỡ anhia.”
24Yê-ramia pai chóq nheq tữh cũai proai cớp tỗp mansễm ki neq: “Ơ nheq tữh anhia ca toâq tễ cruang Yuda, ma ỡt tâng cruang Ê-yip-tô ơi! Cóq anhia tamứng santoiq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, 25la Ncháu tỗp I-sarel, pai chóq anhia neq: Bỗq anhia cớp lacuoi anhia toâp khoiq ngin samoât samơi lứq, cớp atĩ anhia toâp táq yỗn moâm nheq máh anhia pai ễ chiau sang crơng cớp tốh blŏ́ng nho yỗn yiang Puo Mansễm Tâng Paloŏng. Cớp anhia ễ yống pacái lứq máh ŏ́c anhia khoiq pruam cớp án. Âu anhia tíng táq puai ariang anhia khoiq par‑ữq dŏq.
26“Ma sanua, cóq dũ náq cũai I-sarel tâng cruang Ê-yip-tô tamứng tễ máh ŏ́c cứq Yiang Sursĩ thễ dũan, nhơ chớc sốt toâr lứq khong cứq. Cứq tỡ yỗn muoi noaq aléq tễ tỗp anhia bữn arô ramứh cứq, chơ parkhán neq: ‘Cứq sễq thễ dũan nhơ ramứh Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ca tamoong níc!’ 27Cứq ỡt kĩaq nhêng níc dŏq yỗn anhia roap tôt, tỡ cỡn kĩaq nhêng dŏq rachuai. Nheq tữh cũai Yuda tâng cruang Ê-yip-tô cóq cuchĩt tâng ntốq rachíl, tỡ la cuchĩt na ỗn dững, toau tỡ va muoi noaq aléq noâng khlâiq. 28Ma noâng bĩq náq sâng tễ tỗp anhia bữn vớt tễ cuchĩt toâq pla dau, chơ bữn píh chu loah pỡ cruang Yuda. Ngkíq, máh cũai ki têq dáng raloaih ŏ́c aléq la lứq pĩeiq, santoiq alới pai tỡ la santoiq cứq pai. 29Ranáq nâi cỡt tếc yỗn anhia dáng samoât lứq, cứq yỗn anhia roap tôt tâng ntốq nâi, dŏq ŏ́c cứq khoiq canứh cỡt rapĩeiq, la anhia cóq cuchĩt pứt. 30Cứq ễ chiau Hôp-ra la puo Ê-yip-tô pỡ talang atĩ máh cũai par‑ũal án, alới lứq cachĩt án, machớng cứq khoiq chiau Sê-dakia puo Yuda pỡ talang atĩ Nabũ-canêt-sa puo Ba-bulôn tê.”