9

1Cứq cumíq ễq plỡ cứq cỡt ariang muoi parluoiq dỡq mec, cớp moat cứq cỡt ariang dỡq mec sarliang moat, dŏq cứq têq nhiam nheq sadâu tangái yỗn máh cũai proai cứq ca noau cachĩt. 2Cứq ễq yỗn bữn muoi ntốq tâng ntốq aiq dŏq cỡt ntốq cứq têq tooq yỗn vớt tễ máh cũai proai cứq. Tỗp alới moang cũai tỡ bữn tanoang tapứng, dếh cooc samoât cứr tamĩang hỡ. 3Tỗp alới thrũan ễ táq ntỡng lauq níc; ŏ́c tỡ pĩeiq pĩen cỡt chíq ŏ́c pĩeiq cớp táq sốt tâng cruang cutễq nâi.
 Yiang Sursĩ pai neq: “Máh cũai proai cứq táq níc ranáq sâuq, cớp tỡ ễq ngin cứq la Yiang Sursĩ alới.
4“Cóq mới nhêng o tễ yớu mới, cớp chỗi noap sễm ai sễm ỡi bữm; yuaq dũ náq alới khễuq raphếq rathũ ariang Yacốp khoiq táq tễ mbŏ́q. 5-6Dũ náq alới khễuq táq ntỡng lauq, raphếq rathũ yớu yỗn clŏ́c rana; tỡ va muoi noaq loâng pai ŏ́c lứq; tỗp alới ễp lieih carvát tứng-tooc táq ntỡng lauq, cớp alới tỡ ễq táh ranáq ki. Tỗp alới raphếq rathũ níc. Alới mpruam calỡih táh tỡ ễq noap cứq. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
7Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, pai neq: “Cứq ễ tooc cũai proai cứq ariang tooc tac, yoc ễ chim alới. Ntrớu noâq cứq têq táq cỗ tian lôih alới? 8Lieih alới cỡt samoât saráh pih dững atoâq ŏ́c cuchĩt; alới táq ntỡng santoiq raphếq rathũ níc. Dũ náq táq ntỡng cớp yớu ĩn pai ratoi lứq, ma tâng mứt pahỡm alới ariang to rabang ễ cuoiq yớu. 9Pĩeiq tỡ, cứq manrap alới yuaq alới táq ranáq sâuq ki? Pĩeiq tỡ, cứq carláh dỡq chóq cruang alới ca táq samoât nâi? Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
10Yê-ramia pai neq: “Cứq ễ tanúh yỗn máh cóh, cớp nhiam cuclỗiq cucling yỗn máh ruang bát, yuaq bát khoiq sangot cớp khỗ nheq chơ, tỡ bữn noau pỡq chu noâng tâng ntốq ki. Tỡ bữn sâng noâng sưong máh charán dống; dếh sưong máh chớm cớp charán cruang la tỡ bữn sâng noâng; nheq án lúh chơ.”
11Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq ễ táq yỗn vil Yaru-salem cỡt samoât ntốq noau bốq crơng rúng ralốh, cỡt ntốq máh ayoŏng ỡt; máh vil tâng cruang Yuda cỡt ntốq aiq, ntốq noau tỡ têq ỡt loâng.”
12Yê-ramia blớh neq: “Ơ Yiang Sursĩ ơi! Cỗ nŏ́q cruang cutễq ma noau talốh cớp cỡt ntốq aiq, toau tỡ bữn noau pỡq chu noâng? Noau la cũai rangoaiq ma têq dáng tễ ranáq nâi? Noau noâq khoiq anhia atỡng tễ ranáq nâi, chơ têq án atỡng loah yỗn cũai canŏ́h dáng?”
13Yiang Sursĩ ta‑ỡi neq: “Ranáq nâi toâq cỗ tian cũai proai cứq khoiq táh nheq máh santoiq cứq patâp alới. Alới tỡ bữn trĩh cớp tỡ bữn táq puai máh ranáq cứq khoiq ớn alới táq. 14Ma mứt pahỡm alới coang ngian, cớp alới cucốh sang máh yiang Ba-al, samoât achúc achiac alới khoiq arĩen alới chơ. 15Ngkíq, cóq mới tamứng tễ ranáq cứq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, la Ncháu cũai I-sarel, pai neq: Cứq táq yỗn máh cũai proai cứq cha bát ntáng cớp nguaiq dỡq bũl. 16Cứq ễ táq yỗn tỗp alới ỡt parsáng-parsaiq tâng máh cruang ca alới cớp achúc achiac alới tỡ bữn dáng, cớp cứq ễ táq yỗn máh tahan toâq chíl alới, toau cứq pupứt nheq tỗp alới.”

Tỗp Yaru-salem Arô Sễq Yỗn Rachuai

17Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: “Cóq mới tutuaiq ntrớu ễ toâq; chơ arô máh cũai tanúh cớp tỗp mansễm ca dốq ũat bo noau tứp cumuiq, yỗn nheq alới toâq.”
18Chơ máh cũai proai pai neq: “Sễq yỗn tỗp ki toâq chái, cớp ũat cansái tứp cumuiq, yỗn toau sarliang moat hếq king, cớp acỡr moat hếq yũr layáp cỗ hếq nhiam.”
19Cóq mới tamứng sưong noau nhiam nhit tâng cóh Si-ôn, alới pai neq: “Hếq sâng casiet táq lứq; ŏ́c cuchĩt pứt khoiq toâq chơ! Ngkíq yuaq hếq cóq dễq tễ cruang hếq bữm; máh dống hếq khoiq rúng ralốh nheq chơ.”
20Cứq pai neq: “Ơ máh mansễm ơi! Cóq anhia roap ĩt santoiq Yiang Sursĩ! Cóq anhia yống yỗn pacái máh santoiq án atỡng. Cóq anhia arĩen máh con cumũr anhia dáng ũat máh cansái ũat cuclỗiq cucling; chơ cóq anhia arĩen máh cansái ũat tanúh cũai cuchĩt. 21Yuaq ŏ́c cuchĩt khoiq mut na ngoah toong piang, án mut tâng máh dống puo; án poâiq táh nheq máh carnễn tâng rana cớp máh samiang póng tâng nchŏh mpứng dĩ vil. 22Máh sac cũai radốc racơng dũ ntốq cu nnơi, cỡt samoât noau bốq phốn tâng nia sarái, cớp samoât nỡm saro noau roaiq toâq moâm susot, ma tỡ bữn noau parỗm dŏq soc. Ranáq nâi ơiq Yiang Sursĩ khoiq atỡng yỗn cứq dáng, dŏq cứq atỡng loah yỗn cũai canŏ́h dáng tê.”
23Yiang Sursĩ pai neq: “Tỡ bữn o yỗn cũai rangoaiq mangkhễn tễ sarnớm án rangoaiq, tỡ la cũai rêng mangkhễn tễ rêng án, tỡ la cũai sốc bữn mangkhễn tễ sanốc ntữn án. 24Khân cũai aléq yoc ễ mangkhễn, ki cóq án mangkhễn pai án dáng cớp sapúh ngê cứq; yuaq án dáng cứq ayooq mantái níc, cớp cứq táq ống ranáq tanoang o cớp ranáq pĩeiq sâng. Máh ranáq ki táq yỗn cứq bũi pahỡm. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
25-26Yiang Sursĩ pai neq: “Cheq toâq tangái cứq manrap máh cũai proai Ê-yip-tô, Yuda, Ê-dôm, Amôn, cớp Mô-ap. Cứq manrap tê máh cũai ỡt tâng ntốq aiq ca cứt sóc yỗn cakéh. Máh tỗp ki khoiq táq rit cứt, ma alới tỡ bữn sang toam cứq. Dếh cũai I-sarel hỡ tỡ bữn táq puai samoât ŏ́c alới khoiq parkhán.”