44

Ye^le^mi Douc Waac Gorngv Yiem I^yipv Nyei Yiutai Mienh

1Naaiv se Ye^le^mi zipv nyei waac gorngv yiem I^yipv Deic-Bung nyei yietc zungv Yiutai Mienh, se yiem Mikv^ndon, Taa^baan^hetc caux Memfitv yaac yiem Batc^lotv Deic. Waac gorngv, 2“Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Meih mbuo duqv buatc yie yiem Ye^lu^saa^lem caux Yu^ndaa nyei norm-norm zingh bun ninh mbuo zuqc nyei yietc zungv ciouv nyei zeqc naanc. Mangc maah! Wuov deix zingh ih hnoi benx baaic huaang nyei dorngx, maiv maaih mienh yiem, 3weic zuqc baeqc fingx zoux orqv haic nyei sic, cuoqv yie qiex jiez. Ninh mbuo buov hung yaac fu-sux nyiec nyei zienh, dongh ninh mbuo maiv hiuv nyei zienh, se ninh mbuo ganh fai meih mbuo fai meih mbuo nyei ong-taaix maiv hiuv nyei zienh. 4Mv baac yie zanc-zanc paaiv yie nyei bou, zuangx ⟨douc waac mienh,⟩ mingh gorngv mbuox meih mbuo, “Maiv dungx zoux yie nzorng haic naaiv deix gamh nziev nyei sic maah!” 5Mv baac ninh mbuo maiv muangx, yaac maiv baeng m'normh muangx, maiv guangc ninh mbuo zoux nyei orqv sic yaac buov hung bun nyiec nyei zienh. 6Weic naaiv yie nouz haic, ga'qiex baetv cuotv hnangv njopc douz yiem Yu^ndaa nyei zingh caux Ye^lu^saa^lem nyei jaai-horngc. Wuov deix zingh ziouc benx baaic waaic baaic huaang nyei dorngx hnangv ih hnoi nor.’
7“Ih zanc Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Meih mbuo weic haaix diuc zoux naaiv deix hlo haic nyei orqv sic hoic ganh, ziouc bun meih mbuo nyei m'jangc m'sieqv, fu'jueiv caux hopv nyorx nyei gu'nguaaz yiem Yu^ndaa zuqc pai guangc. Meih mbuo ziouc maiv zengc yietc laanh aqv. 8Meih mbuo weic haaix diuc laaix meih mbuo nyei buoz zoux nyei sic cuoqv yie qiex jiez haic, yiem meih mbuo daaih yiem I^yipv Deic-Bung buov hung bun nyiec nyei zienh. Meih mbuo ziouc bun ganh zuqc pai guangc ziouc yiem lungh ndiev maanc guoqv mbu'ndongx benx zioux nyei waac yaac zuqc mienh huotv. 9Meih mbuo la'kuqv yiem Yu^ndaa Deic-Bung caux Ye^lu^saa^lem nyei jaai-horngc meih mbuo nyei ong-taaix zoux nyei orqv sic, Yu^ndaa hungh caux ninh mbuo nyei auv zoux nyei orqv sic, meih mbuo ganh caux meih mbuo nyei auv zoux nyei orqv sic fai? 10Taux ih hnoi ninh mbuo maiv nyiemc ganh zoux faix yaac maiv gamh nziex, yaac maiv ei jienv yie yiem meih mbuo caux meih mbuo nyei ong-taaix nyei nza'hmien liepc nyei leiz-latc caux lingc.’
11“Weic naaiv Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Yie oix mbienv hmien ziouc bun meih mbuo zuqc ciouv nyei zeqc naanc, weic zorqv Yu^ndaa nyei zuangx mienh pai guangc. 12Yie oix zorqv Yu^ndaa zengc njiec nyei mienh, dongh dingc hnyouv mingh yiem I^yipv Deic-Bung. Ninh mbuo yietc zungv ziouc zuqc mietc nzengc. Yiem I^yipv Deic-Bung ninh mbuo zungv zuqc daic. Yiem zoux faix jiex taux zoux hlo jiex ninh mbuo zuqc nzuqc ndaauv, zuqc ngorc hnaangx daic. Ninh mbuo ziouc zuqc mienh zioux, benx gamh nziex nyei ga'naaiv, benx zioux nyei waac, yaac zuqc mienh huotv.’ 13Yie oix longc nzuqc ndaauv, ngorc hnaangx nyei jauv caux wuon-baengc dingc yiem I^yipv wuov deix nyei zuiz, hnangv yie dingc Ye^lu^saa^lem Mienh nyei zuiz nor. 14Hnangv naaiv, daaih yiem jienv I^yipv zengc njiec nyei Yu^ndaa Mienh, maiv maaih haaix dauh biaux duqv ndutv, fai duqv ziangh jienv nzuonx Yu^ndaa Deic-Bung, dongh ninh mbuo maaih hnyouv oix nzuonx mingh yiem nyei dorngx. Weic zuqc ninh mbuo maiv duqv nzuonx, cuotv liuz dauh baav biaux cuotv nyei mienh.”
15Wuov zanc hiuv duqv ganh nyei auv buov hung bun nyiec nyei zienh wuov deix yietc zungv m'jangc dorn, caux souv jienv ga'hlen nyei yietc zungv m'sieqv dorn, benx yietc domh guanh mienh, se yiem I^yipv Deic-Bung, Batc^lotv Deic nyei zuangx mienh, dau Ye^le^mi, 16“Gorngv taux meih dengv Ziouv nyei mengh gorngv mbuox yie mbuo wuov deix waac, yie mbuo maiv muangx. 17Mv baac yie mbuo oix zoux ziangx ziux yie mbuo houv jienv nyei yietc zungv waac. Yie mbuo oix buov hung bun Lungh nyei Hungh Maac aengx ciev ziec bun ninh hnangv yie mbuo, liemh yie mbuo nyei ong-taaix, yie mbuo nyei hungh caux jien yiem Yu^ndaa nyei zingh caux Ye^lu^saa^lem nyei jaai-horngc zoux nyei nor. Wuov zanc yie mbuo hnangv naaic zoux yie mbuo maaih nyanc hopv camv, yaac duqv longx, zungv maiv buatc zuqc ciouv nyei zeqc naanc. 18Mv baac yiem yie mbuo dingh, maiv buov hung bun Lungh nyei Hungh Maac yaac maiv ciev ziec bun ninh, yie mbuo caa nyungc-nyungc yaac laaix nzuqc ndaauv caux ngorc hnaangx zuqc mietc.”
19Wuov deix m'sieqv dorn gorngv, “Yie mbuo buov hung bun Lungh nyei Hungh Maac yaac ciev ziec bun ninh, se yie mbuo zoux wuov dauh hungh maac nyei fangx nyei njuov, yaac ciev ziec bun ninh, maiv zeiz yie mbuo nyei nqox nqoi nzuih zoux fai?”
20Ye^le^mi ziouc mbuox zuangx baeqc fingx, m'jangc m'sieqv, yietc zungv hnangv naaic dau ninh nyei mienh, 21“Dongh meih mbuo yiem Yu^ndaa nyei zingh caux Ye^lu^saa^lem nyei jaai-horngc buov hung, se meih mbuo caux meih mbuo nyei ong-taaix, meih mbuo nyei hungh caux meih mbuo nyei jien, caux yiem deic-bung nyei baeqc fingx, Ziouv maiv jangx fai? Ninh maiv hnamv taux fai? 22Ziouv nyienz maiv duqv meih mbuo zoux orqv nyei jauv caux meih mbuo zoux gamh nziev nyei sic. Se weic naaiv meih mbuo nyei deic-bung zuqc baaic waaic baaic huaang yaac zuqc zioux, maiv maaih mienh yiem hnangv ih hnoi nor. 23Se laaix meih mbuo buov hung yaac baamz zuiz dorngc Ziouv, maiv muangx ninh gorngv nyei waac, maiv gan ninh nyei leiz-latc caux ninh nyei leiz caux ninh nyei leiz-nyeic meih mbuo cingx daaih zuqc naaiv deix ciouv nyei zeqc naanc hnangv ih hnoi nor.”
24Ye^le^mi gorngv mbuox zuangx baeqc fingx caux yietc zungv m'sieqv dorn, “Da'faanh meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung nyei Yu^ndaa Mienh aah! Muangx Ziouv nyei waac maah! 25Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Meih mbuo caux meih mbuo nyei auv ganh nyei nzuih gorngv, meih mbuo ganh nyei buoz yaac zoux ziangx. Meih mbuo gorngv, “Yie mbuo zungv oix jaauv sung yie mbuo houv nyei waac, se buov hung bun Lungh nyei Hungh Maac yaac ciev ziec bun ninh.” Meih mbuo gunv ei jienv zoux yaac jaauv sung meih mbuo laengz nyei ngaengc waac.’+”
26“Hnangv naaic meih mbuo yietc zungv yiem I^yipv Deic nyei Yu^ndaa Mienh muangx Ziouv nyei waac maah! Ziouv gorngv, ‘Yie ziangv jienv yie ganh hlo haic nyei mengh houv waac gorngv, yiem naaiv mingh yiem gormx I^yipv Deic-Bung yie maiv bun haaix dauh Yu^ndaa Mienh gorngv, ‘Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv Tin-Hungh houv waac.’ 27Mangc maah! Yie zuov jienv oix bun ninh mbuo zuqc ciouv maiv zeiz duqv longx. Da'faanh yiem I^yipv Deic-Bung nyei Yu^ndaa Mienh zungv zuqc nzuqc ndaauv, zuqc ngorc hnaangx mietc nzengc, taux ninh mbuo zutc nzengc. 28Biaux nzuqc ndaauv yiem I^yipv nzuonx Yu^ndaa Deic-Bung nyei mienh zoqc nyei. Daaih yiem jienv I^yipv Deic-Bung zengc njiec nyei Yu^ndaa Mienh yietc zungv ziouc hiuv duqv haaix dauh nyei waac liepc duqv wuonv, se yie nyei fai ninh mbuo nyei.’
29“Ziouv gorngv, ‘Naaiv zoux norm lengc jeiv nyei jangx-hoc. Yie oix yiem naaiv norm dorngx dingc meih mbuo nyei zuiz weic bun meih mbuo hiuv duqv yie oix bun meih mbuo zuqc ciouv wuov deix waac zungv liepc duqv wuonv.’ 30Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Mangc maah! Yie oix zorqv I^yipv hungh, Faalo Hofaa, jiu bun yiem ninh nyei win-wangv nyei buoz-ndiev caux lorz ninh nyei maengc wuov deix nyei buoz-ndiev, hnangv yie zorqv Yu^ndaa hungh, Se^nde^ki^yaa, jiu bun yiem ninh nyei win-wangv caux lorz ninh nyei maengc wuov dauh Mbaa^mbi^lon hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, nyei buoz-ndiev.