44

Raug Puastsuaj Vim Pe Mlom

1Tus TSWV hais rau kuv txog cov Yudas uas nyob hauv tebchaws Iziv, hauv lub nroog Minkedaus, lub nroog Tapahes, lub nroog Meefis thiab cov nroog uas nyob rau sab qabteb hauv tebchaws Iziv. 2Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Nej twb pom tej kev puastsuaj uas kuv tso los raug lub nroog Yeluxalees thiab tej nroog uas nyob hauv tebchaws Yudas lawm. Txawm yog nimno los tseem puas tas thiab tsis muaj neeg nyob, 3rau qhov cov neeg uas nyob hauv tej nroog ntawd ua kev phem kev qias ua rau kuv chim. Lawv tua tsiaj hlawv fij rau luag tej vajtswv thiab pe tej vajtswv uas tsis hais lawv lossis nej thiab nej cov yawgkoob tsis tau pe dua li. 4Kuv yeej tso kuv cov tubtxib uas yog cov cevlus qhia nej ua ntu zus kom nej tsis txhob ua tej kev phem kev qias uas kuv ntxub ntawd. 5Tiamsis nej tsis quavntsej lossis mloog kuv tej lus. Nej tsis tso nej tej kev phem kev qias lossis kev tua tsiaj hlawv fij rau luag tej vajtswv tseg li. 6Vim li ntawd, kuv thiaj hliv kuv txojkev chim thiab npautaws los rau tej nroog hauv tebchaws Yudas thiab tej kev hauv lub nroog Yeluxalees thiab tso hluavtaws hlawv tej ntawd kom kub hnyiab tas. Tej nroog ntawd thiaj puastsuaj tas nyob qhuav nquas los txog niaj hnub no.
7“Yog li ntawd, nimno kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus nug nej li no: vim li cas nej pheej ua tej kev phem kev qias ntawd? Puas yog nej xav cia cov txivneej, cov pojniam, cov hluas thiab cov menyuam mos raug kev puastsuaj kom tsis seem ib tug li? 8Vim li cas nej pheej pe mlom thiab tua tsiaj hlawv fij rau luag tej vajtswv hauv tebchaws Iziv uas nej los nyob ua rau kuv chim? Puas yog nej ua li no kom nej raug kev puastsuaj rau txhua haivneeg thoob ntiajteb txob thuam thiab tuav nej lub npe foom tsis zoo? 9Nej tsis nco txog tej kev phem kev qias uas nej cov yawgkoob, cov vajntxwv uas kav tebchaws Yudas thiab lawv cov pojniam, nej thiab nej tej pojniam tau ua nyob hauv tebchaws Yudas thiab ntawm tej kev hauv lub nroog Yeluxalees lawm los? 10Tiamsis nej yeej tsis txo nej lub hwjchim los txog niaj hnub nimno li. Nej tsis hwm kuv lossis ua nej lub neej raws li tej kevcai uas kuv muab cob rau nej thiab nej cov yawgkoob lawm.
11“Yog li ntawd, kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav tawmtsam nej thiab rhuav kom cov Yudas puastsuaj. 12Kuv yuav ua kom cov Yudas uas txiav txim siab tsiv mus nyob nram tebchaws Iziv, tsis hais tus hlob tus yau raug puastsuaj tas. Lawv yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam lossis kev tshaib kev nqhis. Luag yuav ntshai lawv, txob thuam lawv thiab tuav lawv lub npe foom tsis zoo. 13Kuv yuav rau txim rau txhua tus uas los nyob hauv tebchaws Iziv ib yam li kuv tso kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis thiab kab mob kev nkeeg los rau txim rau lub nroog Yeluxalees. 14Tsis pub cov Yudas uas seem thiab khiav mus nyob nram tebchaws Iziv khiav dim li. Lawv yuav tsis muaj ib tug tau rov mus rau tebchaws Yudas uas lawv xav rov mus nyob. Yuav tsis muaj leejtwg tau rov mus nyob, tsuas tshwj cov uas raug luag ntes mus lawm xwb thiaj yuav tau rov los.”
15Cov txivneej uas paub hais tias lawv cov pojniam tua tsiaj hlawv fij rau luag tej vajtswv, cov pojniam uas sawv ntawd thiab cov pojniam Yudas uas nyob hauv tebchaws Iziv sab qabteb ua ib pab coob heev tuaj hais rau kuv tias, 16“Peb tsis lees paub tej lus uas koj tuav tus TSWV lub npe tuaj hais rau peb. 17Peb yuav ua txhua yam raws li peb tau hais lawm tias peb yuav ua. Peb yuav tua tsiaj hlawv fij rau peb tus vajtswv uas yog Niam Vajntxwv Ntuj thiab yuav hliv cawv txiv hmab fij rau nws ib yam li peb cov yawgkoob, peb cov vajntxwv thiab peb cov thawjcoj ib txwm ua hauv cov Yudas tej nroog thiab ntawm tej kev hauv lub nroog Yeluxalees. Ces peb yuav muaj zaub muaj mov noj nplua mias, peb yuav vammeej thiab tsis txomnyem li. 18Tiamsis txij thaum peb tseg tsis tua tsiaj hlawv fij rau tus Niam Vajntxwv Ntuj thiab tsis hliv cawv txiv hmab fij rau nws lawm, ces peb tsis muaj dabtsi thiab peb cov neeg tuag tas rau hniav ntaj hniav riam thiab kev tshaib kev nqhis lawm.”
19Cov pojniam ntawd hais ntxiv hais tias, “Thaum peb puab ncuav ci, peb puab tej lub zoo li tus Niam Vajntxwv Ntuj, tua tsiaj hlawv fij rau nws thiab hliv cawv txiv hmab fij rau nws los peb tej txiv yeej pom zoo peb ua li ntawd.”
20Kuv thiaj hais rau cov txivneej thiab cov pojniam uas tuaj hais li ntawd tias, 21“Tej khoom uas nej, nej cov yawgkoob, nej cov vajntxwv, nej cov thawjcoj thiab cov neeg uas nyob hauv tebchaws Yudas coj tuaj fij rau hauv cov Yudas tej nroog thiab ntawm tej kev hauv lub nroog Yeluxalees, nej xav hais tias tus TSWV tsis paub lossis tsis nco qab tej ntawd lawm no los? 22Nej lub tebchaws puastsuaj tsis muaj neeg nyob los txog niaj hnub no twb yog vim tus TSWV tsis xav saib tej kev phem kev qias thiab kev nkauj kev nraug uas nej ua ntawd ntag. Luag yuav ntshai nej, txob thuam nej thiab tuav nej lub npe foom tsis zoo. 23Tej kev puastsuaj no los raug nej, vim nej tua tsiaj hlawv fij rau luag tej vajtswv, ua txhaum rau tus TSWV thiab tsis mloog nws tej lus samhwm.”
24-25Kuv qhia rau nej thiab cov pojniam sawvdaws kom nej paub tej uas tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais rau cov Yudas uas tseem nyob hauv tebchaws Iziv hais tias, “Nej thiab nej tej pojniam tau coglus rau Niam Vajntxwv Ntuj lawm. Nej coglus hais tias nej yuav fij khoom rau nws thiab hliv cawv txiv hmab fij rau nws, nej twb ua raws li nej tej lus cog tseg rau nws. Tau lawm lauj! Cia li ceev nej tej lus cog tseg thiab ua li ntawd rau nws! 26Tiamsis nej cia li mloog kuv uas yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tuav kuv lub npe coglus rau nej cov Yixalayees uas nyob hauv tebchaws Iziv no: Kuv yuav tsis pub nej tuav kuv lub npe coglus hais tias, ‘Kuv tuav tus TSWV uas muaj sia nyob thiab kav ib puas tsav yam lub npe coglus!’ 27Kuv yuav saib ntsoov tsis pub kom nej vammeej, tiamsis yuav cia kom nej puastsuaj. Nej yuav tuag tas, tsis hais tuag rau hniav ntaj hniav riam lossis tuag kab mob kev nkeeg, mus txog hnub uas nej tsis tshuav ib tug li. 28Tiamsis nej cov qee leej yuav dim tsis tuag rau hauv tebchaws Iziv thiab yuav tau rov mus rau pem tebchaws Yudas. Cov uas dim ntawd yuav paub hais tias leejtwg tej lus thiaj yog lus tseeb. Kuv tej lus lossis lawv tej. 29Kuv uas yog tus TSWV yuav muab ib yam ua cim los qhia rau nej paub hais tias kuv yuav rau txim rau nej thiab ua kom nej puastsuaj rau ntawm qhov chaw no, nej thiaj paub hais tias muaj tseeb raws kuv tej lus tiag. 30Kuv yuav muab Falaus Haufelas uas kav tebchaws Iziv cob rau nws cov yeebncuab uas xav muab nws tua povtseg, ib yam li kuv muab Vajntxwv Xedekiyas uas kav tebchaws Yudas cob rau Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos uas yog Xedekiyas tus yeebncuab uas xav muab nws tua povtseg.”