27

Laengz Ngaengc Waac Nyei Leiz-Nyeic

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Se gorngv haaix dauh zorqv mienh lengc jeiv nyei houv bun Ziouv, oix zuqc puix wuov laanh mienh nyei jaax-zinh bun. 3Oix zuqc ziux hnyangx-jeiv yiem nyic ziepc hnyangx taux luoqc ziepc hnyangx nyei m'jangc dorn, ziux singx dinc dingc daaih nyei nyaanh bun ziepc hmz lungz. 4Se gorngv m'sieqv dorn, oix zuqc dingc betv lungz. 5Se gorngv biaa hnyangx taux nyic ziepc hnyangx nyei dorn, oix zuqc dingc luoqc lungz. M'sieqv dorn, faam-lungz. 6Se gorngv yietc hlaax taux biaa hnyangx nyei dorn dingc yietc lungz faam-zinh, sieqv, betv zinh. 7Luoqc ziepc hnyangx faaux maengx nyei m'jangc dorn oix zuqc dingc feix lungz, m'sieqv dorn, faam-lungz. 8Se gorngv haaix dauh ⟨laengz jiez ngaengc waac⟩ mv baac jomc haic, cuotv maiv jiez ziux dingc daaih nyei jaax-zinh, ninh oix zuqc dorh wuov laanh mienh mingh taux sai mienh wuov. Sai mienh ziouc ziux laengz ngaengc waac wuov laanh mienh haih cuotv duqv jiez nyei jaax-zinh dingc.
9“ ‘Se gorngv houv bun Ziouv nyei ga'naaiv se saeng-kuv, naaiv deix jiu bun Ziouv nyei saeng-kuv ziouc cing-nzengc mi'aqv. 10Yaac maiv dungx tiuv. Maiv dungx zorqv dauh longx nyei div maiv benx nyei, fai zorqv dauh waaic nyei tiuv longx nyei. Se gorngv tiuv saeng-kuv, liemh dorh daaih tiuv caux laengz bun wuov dauh cing-nzengc mi'aqv. 11Se gorngv houv nyei se maaih uix nyei saeng-kuv, dongh maiv haih fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv, oix zuqc dorh wuov dauh saeng-kuv mingh jiu bun sai mienh. 12Sai mienh ziouc mborqv jaax-zinh ziux longx nyei fai waaic nyei. Sai mienh mborqv jaax-zinh hnangv haaix nor ziouc oix zuqc hnangv wuov nor mi'aqv. 13Se gorngv saeng-kuv ziouv oix zuoqc saeng-kuv nzuonx, oix zuqc bun buonv-zinh aengx jaa tipv biaa gouv nyei yietc gouv.
14“ ‘Se gorngv mienh zorqv ganh nyei biauv fungx bun Ziouv weic zoux cing-nzengc nyei ga'naaiv, sai mienh ziouc mborqv jaax-zinh ziux biauv benx fai maiv benx. Sai mienh mborqv jaax-zinh mbu'ziex ziouc oix zuqc hnangv wuov nor mi'aqv. 15Se gorngv fungx biauv wuov laanh mienh oix zuoqc biauv nzuonx, oix zuqc bun buonv-zinh aengx jaa tipv biaa gouv nyei yietc gouv. Biauv ziouc aengx benx ninh nyei mi'aqv.
16“ ‘Se gorngv mienh zorqv deix ninh ganh nzipc nyei ndau fungx bun Ziouv, oix zuqc ziux naaiv deix ndau zuangx duqv nyim mbu'ziex mborqv jaax-zinh. Zuangx duqv ziepc yietv tongv mbiauh mbaali nyim oix zuqc mborqv jaax-zinh ziepc hmz lungz nyaanh. 17Se gorngv Houc nyei Hnyangx wuov hnyangx fungx nor, oix zuqc ziux dingc daaih nyei jaax-zinh bun buangv. 18Se gorngv jiex liuz Houc nyei Hnyangx, nqa'haav cingx fungx bun Ziouv, sai mienh oix zuqc funx corc maaih mbu'ziex hnyangx cingx taux Houc nyei Hnyangx ziouc ziux dingc daaih nyei jaax-zinh bun zoqc njiec. 19Se gorngv fungx nyei mienh ganh oix zuoqc ndau nzuonx, ninh oix zuqc bun buonv-zinh aengx jaa tipv biaa gouv nyei yietc gouv. Ndau ziouc aengx benx ninh ganh nyei mi'aqv. 20Mv baac se gorngv ninh maiv zuoqc ninh nyei ndau fai zorqv ninh nyei ndau maaic bun ganh dauh, ninh yietc liuz maiv haih zuoqc nzuonx. 21Taux Houc nyei Hnyangx fungx ndau nzuonx nyei ziangh hoc, ndau ziouc cing-nzengc weic zuqc fungx bun Ziouv mi'aqv. Ndau ziouc benx sai mienh nyei buonc.
22“ ‘Se gorngv maaih dauh mienh maaiz nzong ndau daaih, maiv zeiz ninh nzipc daaih nyei ndau, ninh yaac fungx bun Ziouv, 23sai mienh ziouc mborqv jaax-zinh funx taux Houc nyei Hnyangx. Dongh wuov hnoi ninh oix zuqc cuotv mborqv daaih nyei jaax-zinh nyei nyaanh benx cing-nzengc ga'naaiv fungx bun Ziouv. 24Taux Houc nyei Hnyangx, ndau ziouc nzuonx benx ninh tengx maaiz wuov dauh loz-ziouv nyei mi'aqv, dongh zinh ndaangc nzipc daaih wuov dauh ziouv. 25Nyungc-nyungc nyei jaax-zinh oix zuqc mborqv ziux singx dinc nyei nyaanh.
26“ ‘Maiv maaih haaix dauh haih zorqv daauh toi saeng-kuv fungx bun Ziouv weic zuqc zungv benx Ziouv nyei mi'aqv. Maiv gunv ngongh fai yungh, benx Ziouv nyei mi'aqv. 27Se gorngv maaih uix nyei saeng-kuv, oix zuqc ziux mborqv daaih nyei jaax-zinh zuoqc aengx jaa tipv biaa gouv nyei yietc gouv. Maiv zuoqc nor, oix zuqc ziux mborqv daaih nyei jaax-zinh maaic.
28“ ‘Haaix dauh zorqv haaix nyungc ninh ganh nyei ga'naaiv fungx dangx bun Ziouv, maiv gunv mienh, saeng-kuv, fai nzipc daaih nyei ndau, maiv haih maaic yaac maiv haih zuoqc nzuonx. Fungx dangx bun Ziouv nyei nyungc-nyungc ga'naaiv se gauh cing-nzengc jiex.
29“+‘Liemh mienh se gorngv fungx dangx bun Ziouv liuz, maiv haih zuoqc nzuonx. Oix zuqc daix daic.
30“ ‘Yiem ndau cuotv nyei yietc zungv ga'naaiv, liemh laangh ziqc liemh ndiangx nyei biouv, ziepc gouv nyei yietc gouv benx Ziouv nyei mi'aqv. 31Se gorngv haaix dauh oix zuoqc haaix deix ninh nyei ziepc gouv nyei yietc gouv, oix zuqc bun buonv-zinh aengx jaa tipv biaa gouv nyei yietc gouv. 32Da'faanh ngongh guanh, ba'gi yungh fai yungh guanh, ziepc gouv nyei yietc gouv, se ziepc dauh nyei yietc dauh ziouc cing-nzengc weic fungx bun Ziouv. 33Maiv dungx ginv cuotv benx fai maiv benx yaac maiv dungx tiuv. Se gorngv ninh gengh oix tiuv nor, liemh dorh daaih wuov dauh caux oix tiuv wuov dauh se cing-nzengc mi'aqv. Maiv haih zuoqc aqv.’+”
34Naaiv deix hatc nyei waac se Ziouv yiem Sinaai Mbong jiu bun Mose weic I^saa^laa^en Mienh.