27

Kevcai kws yeem pub rua Yawmsaub.

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Thaus leejtwg yeem lug tseem ceeb tas nwg yuav pub hlo tuabneeg rua Yawmsaub ua Yawmsaub tug, mas yuav xaam nqe txhwv le nuav. 3Tug txwvneej kws noob nyoog muaj neeg nkaum txug rau caum xyoo mas ntaus nqe tswb caug sekhee nyaj, lawv le sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub. 4Yog ib tug quaspuj mas ntaus nqe peb caug sekhee nyaj. 5Yog tug hov noob nyoog muaj tswb xyoos txug neeg nkaum xyoo, mas ntaus nqe rua tug tub neeg nkaum sekhee nyaj, hab tug ntxhais kaum sekhee. 6Yog tug hov noob nyoog muaj ib hlis txug tswb xyoo mas ntaus nqe rua tug tub tswb sekhee nyaj hab ntaus nqe rua tug ntxhais peb sekhee. 7Yog tug hov noob nyoog muaj rau caum xyoo rov sau yuav ntaus nqe rua tug txwvneej kaum tswb sekhee nyaj hab rua tug quaspuj kaum sekhee.x 8Yog leejtwg pluag pluag them tsw taug lawv le mej ntaus nqe lawm, mas yuav coj tug tuabneeg kws muab pub rua Yawmsaub hov tuaj cuag tug pov thawj mas tug pov thawj yuav ntaus nqe rua nwg lawv le tug kws yeem lug them taug.
9“ ‘Yog nwg yeem pub ib yaam tsaj kws tuabneeg txeev pub xyeem rua Yawmsaub, mas txhua yaam kws nwg muab pub rua Yawmsaub hov dawb huv lawm. 10Nwg tsw xob coj daabtsw tuaj pauv tuaj txauv, muab yaam kws zoo pauv yaam kws tsw zoo lossws muab yaam kws tsw zoo pauv yaam kws zoo. Yog nwg muab tsaj txauv le hov mas tug kws txauv hab tug kws raug muab txauv kuj dawb huv ib yaam nkaus. 11Yog nwg pub ib tug tsaj qas tsw huv kws yeej tsw yog yaam tsaj kws pub xyeem rua Yawmsaub, mas yuav coj tug tsaj hov moog cuag tug pov thawj. 12Mas tug pov thawj yuav ntaus nqe lawv le tug tsaj zoo lossws tsaj tsw zoo. Tug pov thawj ntaus nqe npaum le caag kuj ca yuav npaum le ntawd. 13Yog tug tswv xaav txhwv tug tsaj hov rov qaab nwg yuav tsum ntxwv ib feem huv tswb rua tug nqe kws ntaus lawd.
14“ ‘Thaus leejtwg cais pub hlo nwg lub tsev ua yaam kws dawb huv rua Yawmsaub, mas tug pov thawj yuav ntaus nqe lawv le lub tsev zoo lossws tsw zoo. Tug pov thawj ntaus nqe npaum le caag kuj ca yuav lawv le ntawd. 15Yog tug kws pub hlo lub tsev hov xaav txhwv lub tsev rov qaab kuj ca nwg ntxwv ib feem huv tswb rua tug nqe kws ntaus lawd mas lub tsev txhad rov ua nwg tug.
16“ ‘Yog leejtwg muab nwg ib thaaj teb kws yog nwg nam nwg txwv qub txeeg qub teg cais pub rua Yawmsaub, mas yuav ntaus nqe rua daim teb hov lawv le ntim taug noob qoob ntau los tsawg. Yog daim teb ntim taag ib haumaw cov noob qoob mas ntaus nqe tswb caug sekhee nyaj.u 17Yog nwg pub daim teb rua xyoo Zoo Sab kws thim txhua yaam rov qaab kuj ntaus nqe txwm nkaus le mej has. 18Yog nwg pub daim teb ua qaab xyoo Zoo Sab hov kuj ca tug pov thawj xaam nqe lawv le cov quas xyoo kws tseed tshuav moog txug xyoo Zoo Sab tom ntej, mas yuav nqeg nqe tsw yuav txwm le mej xub has. 19Yog tug kws pub daim teb hov xaav txhwv daim teb rov qaab, nwg yuav tsum ntxwv ib feem huv tswb rua tug nqe kws ntaus lawd daim teb txhad rov ua nwg le. 20Yog nwg tsw tau txhwv daim teb lossws yog nwg muab daim teb muag rua lwm tug lawm, mas tsw pub nwg txhwv le lawm. 21Daim teb hov mas thaus yuav muab tso dawb tseg rua xyoo Zoo Sab kws thim txhua yaam rov qaab, yuav muab ua daim teb kws dawb huv rua Yawmsaub, zoo le ib daig teb kws muab cais rua Yawmsaub lawm, tug pov thawj yuav ua tswv teb moog le. 22Yog nwg muab daim teb kws nwg yuav lug cais pub rua Yawmsaub, tsw yog daim kws nwg txwv qub txeeg qub teg, 23tug pov thawj yuav xaam daim teb hov le nqe moog txug xyoo Zoo Sab, mas nub hov tug tswv teb yuav tsum them nyaj npaum le kws ntaus nqe ca ua yaam kws dawb huv rua Yawmsaub. 24Thaus txug xyoo Zoo Sab daim teb hov poob rov rua tug qub tswv kws muag rua nwg vem daim teb hov yog tug qub tswv le qub txeeg qub teg. 25Yuav tsum ntaus nqe rua txhua yaam lawv le nyaj sekhee kws swv huv lub chaw pe Yawmsaub. Neeg nkaum kela muaj ib sekhee.
26“ ‘Thawj tug mivnyuas tsaj txhu mas tsw xob kheev leejtwg muab cais pub hlo rua Yawmsaub tsua qhov thawj tug mivnyuas tsaj yeej yog Yawmsaub le lawm, tsw has nyuj los yaaj los yeej yog Yawmsaub le. 27Yog nwg pub ib tug tsaj qas tsw huv tes kuas nwg them nyaj yuav rov qaab lawv le tug nqe kws koj ntaus hab ntxwv ib feem huv tswb rua sau. Yog nwg tsw txhwv mas muab tug tsaj hov muag lawv le tug nqe kws koj ntaus ca lawd.
28“ ‘Tassws yaam twg kws yog nwg le es nwg muab pub hlo rua Yawmsaub lawm tsw has tuabneeg lossws tsaj txhu lossws teb kws yog nwg nam nwg txwv qub txeeg qub teg, mas muag tsw tau hab txhwv tsw tau le. Tsua qhov txhua yaam kws muab pub hlo hov yog yaam kws dawb huv kawg nkaus rua Yawmsaub. 29Cov tuabneeg kws raug muab cais pub rua Yawmsaub ua kuas puam tsuaj taag, mas txhwv tsw tau hlo le, yuav tsum muab cov hov tua pov tseg.
30“ ‘Ib feem huv kaum taag nrho kws tau huv lub tebchaws, yog tej qoob loos hab tej txwv maab txwv ntoo puavleej yog Yawmsaub le, yog tej kws dawb huv rua Yawmsaub. 31Yog leejtwg xaav txhwv ib feem kaum hov ib qho rov rua nwg, nwg yuav tsum ntxwv ib feem huv tswb rua sau. 32Ib feem kaum kws tau huv tej nyuj tej tshws tej yaaj, kws yog ib tug huv kaum tug kws chaws tug qhev yug tug paas nreg, mas yog tej tsaj kws dawb huv rua Yawmsaub. 33Nwg tsw xob xaiv saib yog tug zoo los tsw zoo hab tsw xob muab txauv. Yog nwg muab txauv mas tug kws coj tuaj txauv hab tug kws raug muab txauv puavleej dawb huv huvsw lawm txhwv tsw tau.’ ”
34Tej nuav yog tej lug nkaw kws Yawmsaub cob rua Mauxe sau lub roob Xinai kuas coj lug rua cov Yixayee.