4

Yexu raug daab Ntxwg Nyoog swm

(Mk. 1:12-13; Lk. 4:1-13)

1Dhau ntawd Vaaj Ntsuj Plig txawm coj Yexu moog rua huv tebchaws moj saab qhua sub Yexu txhad raug Ntxwg Nyoog swm. 2Mas Yexu yoo mov tau plaub caug nub plaub caug mo, dhau ntawd nwg tshaib plaab heev. 3Tug kws ntxag txawm lug has rua Yexu tas, “Yog koj yog Vaajtswv tug Tub ca le has kuas tej cos zeb nuav ntxeev ua ncuav los maj.” 4Yexu teb tas, “Tub muaj lug sau ca tas, ‘Tsw yog tuab cov mov xwb txhad yug tau tuabneeg txujsa, tassws yog txhua lu lug kws tawm ntawm Vaajtswv qhov ncauj lug txhad yug tau.’ ”
5Dhau ntawd Ntxwg Nyoog txawm coj Yexu moog rua huv lub nroog kws dawb huv, hab kuas Yexu moog sawv sau lub tuam tsev txheej tsev laag tshaav kws sab tshaaj plawg, 6hab has rua nwg tas, “Yog koj yog Vaajtswv tug Tub, ca le caws qa lawm huv, tsua qhov tub muaj lug sau ca tas,
  “ ‘Vaajtswv yuav muab koj cob
   rua nwg cov tubkhai ntuj,’ hab has tas,
  ‘Puab txhais teg yuav fwj koj,
   sub koj kwtaw txhad tsw ntsawm pob zeb.’ ”
7Yexu has rua nwg tas, “Tub muaj dua lug sau ca has tas, ‘Tsw xob swm tug Tswv kws yog koj tug Vaajtswv.’ ”
8Muaj dua ib zag Ntxwg Nyoog coj Yexu nce moog rua sau lub roob kws sab kawg mas muab taag nrho tej tebchaws huv nplajteb hab tej tebchaws hov kev vaam meej ua tshwm rua Yexu saib, 9hab has rua Yexu tas, “Yog koj khwb nkaus pe hawm kuv, kuv yuav muab txhua yaam nuav huvsw rua koj.” 10Yexu txawm has rua nwg tas, “Xataa, ca le tswv moog, tsua qhov tub muaj lug sau ca tas, ‘Koj yuav tsum pe hawm tug Tswv kws yog koj tug Vaajtswv hab ua koom rua nwg ib leeg xwb.’ ” 11Tes Ntxwg Nyoog txawm tso Yexu tseg moog lawm, mas cov tubkhai ntuj lug ua koom rua Yexu.

Yexu chiv ua nwg teg num

(Mk. 1:14-15; Lk. 4:14-15)

12Thaus Yexu nov tas Yauhaa raug nteg lawm, nwg txawm tawm moog rua Kalilai. 13Nwg tswv huv lub moos Naxale moog nyob huv lub moos Khapena‑u kws nyob ntawm ntug havtxwv huv Xenpuloo hab Nathali tebchaws, 14sub txhad tav lawv le xwbfwb Yaxaya kws cev Vaajtswv lug tau has tseg tas,
  15“Xenpuloo tebchaws hab Nathali tebchaws
   kws nyob ntawm txujkev lawv ntug havtxwv
   kws nyob saab dej Yalatee nub poob,
  yog Kalilai tebchaws kws lwm haiv tuabneeg lug nyob.
  16Cov tuabneeg kws nyob huv txujkev tsaus ntuj
   tau pum txujkev kaaj kws luj kawg lawm.
  Cov kws nyob huv txujkev tuag tug duab tsaus,
   txujkev kaaj ci rua puab lawm.”
17Txwj thaus ntawd lug Yexu chiv tshaaj tawm has tas, “Ca le ntxeev dua sab tshab, tsua qhov Ntuj Ceeb Tsheej lug ze lawm lauj.”

Yexu hu plaub tug thwjtim

(Mk. 1:16-20; Lk. 5:1-11)

18Thaus Yexu taug kev ntawm ntug Havtxwv Kalilai nwg pum ob tug kwvtij, yog Ximoo kws hu ua Petu hab nwg tug kwv Anru, saamswm ntaus vaag huv havtxwv. Ob tug yog tuabneeg muab ntseg. 19Yexu has rua ob tug tas, “Ca le lug, lawv kuv qaab, mas kuv yuav tsaa meb ua cov kws npu tuabneeg ib yaam le npu ntseg.” 20Taamswm ntawd ob tug txawm tso ob tug tej vaag tseg hab lawv Yexu qaab moog.
21Yexu moog rua tom ntej kuj pum dua ob kwtij, yog Xenpenti ob tug tub, yog Yakaunpau hab nwg tug kwv Yauhaa, nrug ob tug txwv Xenpenti nyob ua ke huv lub nkoj saamswm ntxwv vaag, tes Yexu txawm hu ob tug. 22Taamswm ntawd ob tug txawm tso lub nkoj hab leej txwv tseg lawv Yexu qaab moog.

Yexu qhuab qha hab khu mob

23Yexu moog thoob plawg lub xeev Kalilai qhuab qha huv puab tej tsev sablaaj hab tshaaj tawm txuj xuv zoo kws has txug Vaajtswv lub tebchaws hab khu tej tuabneeg txhua yaam mob nkeeg zoo huvsw. 24Nwg lub koob meej txhad nrov nchaa quas lug thoob plawg lub xeev Xilia, luas txhad coj txhua tug kws muaj mob, tsw has mob daabtsw kuj xwj, cov kws mob nyaav, cov kws raug daab, cov kws qaug daab peg, cov kws tuag teg tuag taw suavdawg tuaj cuag Yexu mas Yexu khu puab zoo. 25Muaj tuabneeg coob coob huv lub xeev Kalilai hab huv lub xeev Ntekapoli hab huv Yeluxalee hab lub xeev Yutia hab ntawm ntug dej Yalatee saab tim u lawv Yexu qaab moog.