4

Dab Ntxwgnyoog Sim Yexus Siab

(Malakaus 1.12-13; Lukas 4.1-13)

1Tom qab ntawd Vaj Ntsujplig coj Yexus mus rau tom roob mojsab qhua kom dab Ntxwgnyoog tau sim Yexus siab. 2Yexus nyob tod tau plaub caug hnub plaub caug hmo, nws tsis tau noj ib yam dabtsi li. Thaum dhau lub sijhawm ntawd lawm nws tshaib plab heev. 3Dab Ntxwgnyoog los hais rau Yexus hais tias, “Yog koj yog Vajtswv tus Tub tiag, koj cia li hais kom lub pobzeb no txia ua mov.”
4Yexus teb hais tias, “Vajtswv txojlus sau tseg hais tias, ‘Tsis yog mov xwb thiaj cawm tau neeg txojsia, tiamsis yog Vajtswv tej lus txhua lo thiaj cawm tau.’ ”
5Tom qab ntawd dab Ntxwgnyoog txawm coj Yexus mus rau hauv lub nroog Yeluxalees uas yog lub nroog Dawbhuv. Nws coj Yexus mus rau saum lub Tuamtsev qhov chaw uas siab tshaj plaws. 6Nws hais rau Yexus hais tias, “Yog koj yog Vajtswv tus Tub tiag, koj cia li dhia rau hauv av, rau qhov Vajtswv txojlus sau tseg hais tias,
  ‘Vajtswv yuav kom nws cov timtswv tsomkwm koj;
  lawv ob txhais tes yuav hwj koj thiab yuav tsis pub koj
   ob txhais kotaw tsoo pobzeb li.’ ”
7Yexus teb dab Ntxwgnyoog hais tias, “Vajtswv txojlus hais tias, ‘Koj tsis txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv siab.’ ”
8Tom qab ntawd dab Ntxwgnyoog txawm coj Yexus mus rau saum ib lub roob siab siab, thiab ua rau Yexus pom tagnrho tej tebchaws hauv qab ntuj no thiab pom tej kev vammeej hauv tej tebchaws ntawd. 9Dab Ntxwgnyoog hais rau Yexus hais tias, “Yog koj txhos caug pe kuv, kuv yuav muab txhua yam no rau koj.”
10Yexus hais rau dab Ntxwgnyoog hais tias, “Ntxwgnyoog, koj cia li khiav mus! Vajtswv txojlus hais tias, ‘Nej yuav tsum pehawm tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv tib leeg thiab ua nws tes haujlwm xwb!’ ”
11Ces dab Ntxwgnyoog txawm ncaim Yexus mus lawm. Tom qab ntawd muaj ib cov timtswv ceebtsheej los tu Yexus.

Yexus Pib Ua Haujlwm Hauv Kalilais

(Malakaus 1.14-15; Lukas 4.14-15)

12Thaum Yexus hnov hais tias luag ntes Yauhas coj mus kaw rau hauv tsev lojcuj lawm, ces Yexus txawm mus rau pem Kalilais. 13Yexus tsis mus nyob hauv lub nroog Naxales, tiamsis nws mus nyob hauv lub nroog Kapena-us, ntawm ntug dej Hiavtxwv Kalilais uas yog xeem Xenpuloos thiab xeem Nathalis cheebtsam av. 14Tej no muaj tiav raws li Yaxayas tus uas cev Vajtswv lus tau qhia tseg hais tias,
  15“Xeem Xenpuloos cheebtsam av thiab xeem Nathalis
  cheebtsam av uas nyob sab ntug dej Yauladees tim ub,
  ntawm txojkev uas mus rau tom hiavtxwv,
  yog lub xeev Kalilais uas lwm Haivneeg nyob.
  16Cov neeg uas nyob qhov tsaus ntuj yuav pom kev kaj nrig.
  Thiab txojkev kaj ntawd yuav ci rau cov neeg
  uas nyob hauv qhov tsaus ntuj uas yog txojkev tuag.”
17Txij thaum ntawd los Yexus txawm pib qhia rau sawvdaws hais tias, “Nej cia li tso nej tej kev txhaum tseg, rau qhov Ntuj Ceebtsheej twb los ze lawm!”

Yexus Hu Plaub Leeg Los ua Thwjtim

(Malakaus 1.16-20; Lukas 5.1-11)

18Thaum Yexus tabtom taug ntug dej Hiavtxwv Kalilais, nws pom ob kwvtij uas yog, Ximoos (tus uas hu ua Petus) thiab nws tus kwv Adales, nkawd tabtom muab vas ntaus ntses hauv hiavtxwv. 19Yexus hais rau nkawd hais tias, “Neb cia li nrog kuv mus, kuv yuav qhia kom neb paub mus nrhiav neeg.” 20Tamsim ntawd nkawd txawm tso plhuav nkawd ob lub vas tseg thiab nrog Yexus mus.
21Yexus mus tom ntej mentsis, Yexus txawm pom dua ob kwvtij uas yog, Yakaunpaus thiab Yauhas, nkawd yog Xenpedais tub. Nkawd tabtom nrog nkawd txiv Xenpedais ntxiv vas hauv nkoj, Yexus txawm hu nkawd nrog Yexus mus. 22Tamsim ntawd nkawd txawm tso lub nkoj thiab nkawd txiv tseg, nkawd nrog Yexus mus.

Yexus Qhuab Qhia thiab Kho Mob

(Lukas 6.17-19)

23Yexus mus thoob plaws hauv lub xeev Kalilais, nws qhuab qhia hauv tej tsev sablaj, thiab qhia txojmoo zoo uas hais txog Vajtswv lub Tebchaws. Thiab Yexus kho cov neeg muaj mob tsis hais cov neeg mob yam mob twg los nws kho zoo huv tibsi. 24Yexus lub moo nrov ncha mus thoob plaws tebchaws Xilias, ces sawvdaws txawm coj tej neeg muaj mob, tsis hais tus mob yam mob twg tuaj cuag Yexus, tej neeg raug dab, tej neeg qaug dabpeg thiab tej neeg tuag tes tuag taw los Yexus kho txhua tus zoo huv tibsi. 25Muaj neeg coob coob hauv lub xeev Kalilais, hauv lub nroog Dekapaulis, hauv lub nroog Yeluxalees, hauv cov Yudais lub tebchaws thiab hauv lub tebchaws uas nyob sab ntug dej Yauladees tim ub tuaj nrog Yexus mus.