4

Satan Plư Yêsu

(Markôs 1:12, 13; Luk 4:1-13)

1Tơdơi kơ anŭn ƀiă, Yang Bơngăt Hiam ba Yêsu đĭ pơ tơdron ha̱r kiăng kơ tŭ khua ƀing yang sat plư. 2Tơdang Yêsu dŏ pơ anih anŭn, Ñu kŏm ƀơ̆ng huă amăng pă̱pluh hrơi mlam, laih anŭn tơdơi kơ anŭn Ñu rơpa yơh. 3Pô plư, jing khua ƀing yang sat anŭn, rai plư Yêsu tui anai, “Yuakơ ih jing Ană Đah Rơkơi Ơi Adai, pơđar bĕ khul boh pơtâo anai jing hĭ ƀañ tơpŭng.”
4Samơ̆ Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Hră Ơi Adai hơmâo tơlơi čih laih tui anai,
   ‘Mơnuih mơnam hơdip ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơnang ƀơi gơnam ƀơ̆ng đôč ôh,
   samơ̆ ñu ăt hơdip kơnang ƀơi rĭm boh hiăp tơbiă rai mơ̆ng amăng bah Ơi Adai mơ̆n.’ ”
5Giŏng anŭn, khua ƀing yang sat anŭn ba Yêsu pơ plei prŏng Yerusalaim, pioh Gơ̆ ƀơi čor bơbŭng Sang Yang, 6laih anŭn laĭ kơ Gơ̆ tui anai, “Yuakơ ih jing Ană Đah Rơkơi Ơi Adai, kơdâo trŭn bĕ ih pô. Ih ƀu či ruă rơka ôh yuakơ hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai:
   ‘Ơi Adai či pơđar ƀing ling jang hiam Ñu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ih,
   anŭn yơh ƀing gơñu či pŭ̱ ih ƀơi khul tơngan gơñu yơh,
   huĭ kơ tơkai ih či tơhneč djơ̆ boh pơtâo.’ ”
7Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Hră Ơi Adai ăt hơmâo čih laih mơ̆n kơ ƀing Israel tui anai, ‘Ih anăm lông lăng Khua Yang Ơi Adai ih ôh.’ ”
8Laih anŭn dơ̆ng, khua ƀing yang sat anŭn ba Ñu nao pơ anih čư̆ glông biă mă laih anŭn kơčrâo brơi kơ Ñu abih bang ƀing lŏn čar amăng lŏn tơnah wơ̆t hăng tơlơi ư ang amăng ƀing lŏn čar anŭn mơ̆n. 9Giŏng anŭn, yang sat anŭn laĭ kơ Ñu tui anai, “Tơdah ih bon kơkuh pơpŭ kơ kâo, kâo či brơi kơ ih abih bang ƀing lŏn čar anŭn wơ̆t hăng tơlơi ư ang anŭn yơh.”
10Samơ̆ Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu, “Ơ Satan, đuaĭ bĕ mơ̆ng Kâo! Yuakơ hră Ơi Adai ăt hơmâo čih laih mơ̆n kơ ƀing Israel tui anai, ‘Kơkuh pơpŭ bĕ kơ Khua Yang Ơi Adai ih laih anŭn mă bruă kơnơ̆ng kơ hơjăn Ñu đôč?’ ”
11Giŏng anŭn, khua ƀing yang sat anŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng Ñu, laih anŭn anai nê ƀing ling jang hiam rai djru kơ Yêsu.

Yêsu Čơdơ̆ng Mă Bruă Pơ Kwar Galilê

(Markôs 1:14, 15; Luk 4:14, 15, 31)

12Tơdang Yêsu hơmư̆ arăng mă krư̆ hĭ Yôhan amăng sang mơnă laih, Ñu wơ̆t glaĭ pơ kwar Galilê. 13Tơdơi ƀiă kơ anŭn, Ñu tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng plei Ñu pô Nazaret laih anŭn nao hơdip amăng plei Kapharnaoum, jĕ ƀơi ha̱ng ia rơsĭ Galilê ƀơi guai tring Zebulun hăng tring Naptali. 14Hơnŭn yơh, tơlơi anŭn hơmâo krep djơ̆ tui hăng tơlơi Ơi Adai hơmâo laĭ lui hlâo laih mơ̆ng pô pơala Yesayah tui anai:
  15“Ơ ƀing ană plei amăng anih lŏn Zebulun laih anŭn amăng anih lŏn Naptali,
   jing ƀơi jơlan nao pơ ia dơnao prŏng, gah yŭ̱ kơ krong Yurdan anŭn,
   jing ƀơi Galilê, jing anih lŏn ƀing ană plei tuai dŏ,
  16ƀing gih jing ƀing mơnuih hlak hơdip amăng tơlơi kơnăm mơmŏt,
   samơ̆ ră anai hơmâo ƀuh laih sa tơlơi bơngač prŏng.
  Ƀơi ƀing dŏ hơdip amăng anih lŏn hơmâo tơu tơlơi djai yơh,
   tơlơi Bơngač anŭn či kơčrâo jơlan nao pơ tơlơi pơklaih.”
17Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn yơh, Yêsu čơdơ̆ng pơtô tui anai, “Kơhma̱l bĕ, yuakơ mông truh laih kơ mơnuih mơnam dưi jing ană plei Dêh Čar Ơi Adai.”

Yêsu Iâu Ƀing Ding Kơna Blung Hlâo

(Markôs 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Tơdang Yêsu hlak rơbat kơtuai ha̱ng ia dơnao prŏng Galilê, Ñu ƀuh dua čô ayŏng adơi jing ƀing trah akan, anŭn jing Simôn, anăn ñu pơkŏn dơ̆ng jing Pêtrôs, hăng adơi gơ̆ Andre laih anŭn ƀing gơ̆ hlak dŏ trah jal amăng ia dơnao anŭn. 19Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu, “Rai đuaĭ tui Kâo bĕ, laih anŭn Kâo či pơjing ƀing gih jing ƀing mơnuih trah mơnuih.” 20Ƀơi mông anŭn mơtam, ƀing gơñu lui hĭ jal gơñu laih anŭn đuaĭ tui Yêsu kiăng kơ jing ƀing ding kơna Ñu.
21Tơdang Yêsu rơbat nao dơ̆ng mơ̆ng anih anŭn, Ñu ƀuh dua čô ayŏng adơi pơkŏn dơ̆ng dŏ amăng sŏng hrŏm hăng ama gơñu Zebedai hlak dŏ prap rơmet khul hơñuăl jal gơñu. Dua čô anŭn jing Yakơ hăng adơi gơ̆ Yôhan yơh. Tui anŭn, Yêsu iâu dua ƀing gơñu kiăng kơ đuaĭ tui Ñu, 22laih anŭn ƀơi mông anŭn mơtam, ƀing gơ̆ lui hĭ sŏng wơ̆t hăng ama ƀing gơ̆ laih anŭn đuaĭ tui Yêsu yơh.

Bruă Mơnuă Yêsu Amăng Kwar Galilê

(Luk 6:17-19)

23Yêsu đuaĭ hyu djŏp djang amăng kwar Galilê. Ñu pơtô ƀing Yehudah amăng sang pơjơnum gơñu, pơtô pơblang Tơlơi Pơthâo Hiam kơ ƀing gơñu tơlơi mơnuih mơnam dưi jing ană plei Dêh Čar Ơi Adai, laih anŭn Ñu pơsuaih djŏp mơta tơlơi dju djuăm duăm ruă amăng ƀing ană plei. 24Tơlơi hing ang kơ Yêsu lar hyu djŏp truh pơ lŏn čar Siria, tui anŭn ƀing arăng ba rai pơ Ñu abih bang mơnuih duăm ruă, jing ƀing hơmâo tơlơi dju djuăm duăm ruă phara phara tui anai: Ƀing hơmâo tơlơi ruă nuă phara phara, ƀing yang sat ngă, ƀing hưt dư laih anŭn ƀing rơwen rơwo. Laih anŭn Yêsu pơsuaih hĭ ƀing gơñu. 25Hơmâo lu mơnuih biă mă mơ̆ng kwar Galilê, tring Dekapolis, plei prŏng Yerusalaim, kwar Yudea, laih anŭn mơ̆ng gah adih kơ krong Yurdan mơ̆n; abih bang mơnuih anŭn le̱ng kơ đuaĭ tui Ñu soh sel.