4

Yesu Zuqc Mienv Nyei Hungh Seix

(Beiv mangc Maako 1:12-13; Lugaa 4:1-13)

1Yesu jiex liuz wuom nyei leiz, Singx Lingh ziouc dorh ninh mingh deic-bung-huaang zuqc mienv nyei hungh seix. 2Feix ziepc hnoi feix ziepc muonz Yesu zei maiv nyanc haaix nyungc, hnyouv ziouc sie aqv. 3Mienv nyei hungh ziouc daaih lorz ninh yaac gorngv, “Meih za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn nor, heuc naaiv deix la'bieiv benx njuov daaih maah!”
4Yesu dau, “Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  ‘Mienh maiv zeiz kungx kaux nyanc hopv yungz maengc hnangv,
   mv baac oix zuqc kaux Tin-Hungh gorngv nyei joux-joux waac.’ ”
5Mienv nyei hungh ziouc dorh Yesu mingh cing-nzengc nyei zingh, Ye^lu^saa^lem, bun ninh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv hlang jiex nyei dorngx, 6gorngv mbuox ninh, “Meih za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn nor, biu njiec gaax. Weic zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  ‘Tin-Hungh oix paaiv ninh nyei fin-mienh goux jienv meih.
   Ninh mbuo ziouc longc buoz bouh jienv meih,
   maiv bun meih nyei zaux zong zuqc la'bieiv.’ ”
7Yesu dau, “Mv baac Ging-Sou yaac fiev jienv gorngv,
  ‘Maiv dungx seix Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.’ ”
8Mienv nyei hungh aengx dorh Yesu faaux norm hlang haic nyei mbong, bun ninh mangc lungh ndiev maanc guoqv yaac mangc maanc guoqv nyei njang-laangc. 9Mienv nyei hungh gorngv, “Se gorngv meih gueic njiec baaix yie, yie ziouc zorqv naaiv deix yietc zungv bun meih.”
10Yesu ziouc dau, “Saadaan aah! Biaux nqoi maah! Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  ‘Oix zuqc baaix Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.
   Kungx oix zuqc fu-sux ninh nduqc dauh hnangv.’ ”
11Mienv nyei hungh ziang naaic leih nqoi Yesu mi'aqv. Fin-mienh ziouc daaih liuc leiz Yesu.

Yesu Yiem Gaa^li^li Saengv Jiez Gorn Zunh Doz

(Beiv mangc Maako 1:14-15; Lugaa 4:14-15)

12Yesu haiz gorngv Yo^han zuqc wuonx loh, ninh ziouc mingh Gaa^li^li Saengv mi'aqv. 13Yesu maiv yiem Naa^saa^letv Mungv, ninh mingh yiem Kaa^be^naa^um Mungv, Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen, Se^mbu^lun caux Napv^taa^li Deic nyei gapv-jaaix dorngx. 14Hnangv naaic cuotv daaih se weic bun zinh ndaangc tengx Tin-Hungh douc waac wuov dauh I^saa^yaa nyei waac doix nzengc. 15I^saa^yaa gorngv,
  “Se^mbu^lun caux Napv^taa^li Deic,
   yiem wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih,
   dongh mingh koiv wuov diuh jauv,
   se Janx yiem nyei deic-bung, Gaa^li^li.
  16Yiem hmuangx gu'nyuoz nyei baeqc fingx,
   zungv duqv buatc domh njang.
  Yiem zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz wuov deix,
   maaih njang cuotv daaih ziux jienv ninh mbuo.”
17Yangh naaiv mingh Yesu jiez gorn zunh doz. Ninh gorngv, “Oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz. Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi taux fatv aqv.”

Yesu Heuc Biei Dauh Mienh Daaih Zoux Sai-Gorx

(Beiv mangc Maako 1:16-20; Lugaa 5:1-11)

18Yesu yangh jauv gan Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen mingh, buatc maaih i muoz-dorn. Ninh mbuo zoux zorqv mbiauz nyei mienh, yiem wuov koiv borngz mbiauz. Maaih dauh heuc Simon, aengx maaih norm mbuox heuc Bide, caux jienv ninh nyei youz, An^ndaa^lu. 19Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo daaih gan yie oc. Yie oix njaaux meih mbuo lorz mienh, hnangv ih zanc meih mbuo lorz mbiauz nor.” 20Ninh mbuo liemh zeih guangc ninh mbuo nyei mungz gan jienv Yesu mingh aqv.
21Yesu jiex mingh deix aengx buatc Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn, Yaagorpc caux Yo^han. Naaiv deix i muoz caux ninh mbuo nyei die yiem wuov nzangv liuc leiz mungz. Yesu heuc ninh mbuo daaih. 22Ninh mbuo liemh zeih guangc jienv ninh mbuo nyei die, guangc jienv nzangv, gan Yesu mingh aqv.

Yesu Zunh Doz Yaac Zorc Baengc

(Beiv mangc Lugaa 6:17-19)

23Yesu mingh gormx Gaa^li^li Saengv, yiem ninh mbuo nyei wuic dorngh njaaux mienh, yaac zunh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx. Ninh yaac zorc longx zuangx mienh nyei nyungc-nyungc baengc. 24Yesu nyei mengh dauh sing buangv Silie Deic-Bung. Mienh ziouc dorh yietc zungv baengc mienh daaih lorz Yesu, se dorh butv nyungc-nyungc baengc caux zuqc diev mun nyei, zuqc mienv muoqv nyei, butv dungz-ndin nyei, caux butv baengc-mbai nyei mienh daaih. Yesu yaac zorc longx ninh mbuo. 25Mienh camv haic gan jienv Yesu mingh. Maaih deix yiem Gaa^li^li Saengv, maaih deix yiem Totv^mbu^li Saengv, maaih deix yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, maaih deix yiem Yu^ndie Saengv, aengx maaih deix yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx gan jienv Yesu mingh.