4

Yang Jhat Duah Mplư Yêsu

(Mark 1:12-13; Luk 4:1-13)

1Leh klei anăn Yang Mngăt Jăk atăt ba Yêsu hlăm kdrăn tač brei yang jhat mplư Ñu. 2Leh kăm ƀơ̆ng huă pă pluh hruê leh anăn pă pluh mlam, Ñu êpa. 3Yang mplư hriê kơ Ñu leh anăn lač, “Tơdah ih jing Anak Aê Diê, mtă bĕ kơ boh tâo anei brei jing klŏ kpŭng.” 4Ƀiădah Yêsu lŏ wĭt lač, “Klei Aê Diê Blŭ čih leh snei:
  ‘Mnuih hdĭp amâo djŏ knŏng hŏng kpŭng ôh,
   ƀiădah kyua jih klei blŭ kbiă mơ̆ng ƀăng êgei Aê Diê.’ ”
5Leh anăn yang jhat atăt ba Ñu kơ Yêrusalem ƀuôn doh jăk, brei Ñu dôk dơ̆ng ti dlông čuôr Sang Kkuh Mpŭ, 6leh anăn lač kơ Ñu, “Tơdah ih jing Anak Aê Diê, kdâo bĕ ti lăn; kyuadah Klei Aê Diê Blŭ čih leh snei:
  ‘Aê Diê srăng brei phung dĭng buăl jăk Ñu kiă kriê ih,’ leh anăn
   ‘Diñu srăng pŭ ih huĭdah jơ̆ng ih sô̆ hŏng boh tâo.’ ”
7Yêsu lač kơ ñu, “Klei Aê Diê Blŭ lŏ čih leh snei: ‘Đăm lông dlăng Khua Yang Aê Diê ih ôh.’ ” 8Yang jhat lŏ atăt Ñu kơ čư̆ dlông snăk, ktrâo kơ Ñu jih jang ƀuôn ala mtao lăn ala leh anăn klei guh kơang ƀuôn ala mtao anăn, 9leh anăn yang jhat lač kơ Ñu, “Kâo srăng brei kơ ih jih jang mnơ̆ng anei tơdah ih buôn leh anăn kkuh mpŭ kơ kâo.” 10Yêsu lač kơ ñu, “Đuĕ bĕ Satan! Kyuadah Klei Aê Diê Blŭ čih leh snei:
  ‘Brei ih kkuh mpŭ kơ Khua Yang Aê Diê ih,
   leh anăn brei ih mă bruă knŏng kơ Ñu yơh.’ ”
11Snăn yang jhat lui Ñu, leh anăn nĕ anei, mâo phung dĭng buăl jăk hriê leh anăn đru Ñu.

Yêsu Dơ̆ng Mă Bruă Hlăm Čar Galilê

(Mark 1:14-15; Luk 4:14-15)

12Tơdah Yêsu thâo kơ arăng krư̆ leh Y-Yôhan, Ñu đuĕ nao kơ čar Galilê. 13Ñu kbiă mơ̆ng ƀuôn Nasaret leh anăn nao dôk ti ƀuôn Kapernum giăm êa ksĭ hlăm krĭng Sabulôn leh anăn Naptali, 14čiăng bi sĭt klei khua pô hưn êlâo Y-Êsai blŭ leh:
  15“Krĭng Sabulôn leh anăn krĭng Naptali,
   phă êa ksĭ, nah dih êa krông Yurdan,
   čar Galilê phung tue —
  16phung mnuih ƀuôn sang hdĭp hlăm klei mmăt
   ƀuh leh klei mngač prŏng,
  leh anăn klei mngač mtrang leh
   kơ phung mnuih hdĭp hlăm anôk leh anăn êyui klei djiê.”
17Dơ̆ng mơ̆ng hruê anăn Yêsu dơ̆ng mtô, “Kmhal hĕ bĕ kơ klei soh diih, kyuadah ƀuôn ala mtao adiê giăm truh leh.”

Yêsu Iêu Pă Čô Ƀĭng Kna

(Mark 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Êjai Yêsu êbat ktuê hang êa ksĭ Galilê, Ñu ƀuh dua čô ayŏng adei, Y-Simôn lŏ bi anăn Y-Pêtrôs, leh anăn Y-Andrê adei gơ̆. Digơ̆ dôk dăng ñuăl hlăm êa ksĭ, kyuadah digơ̆ jing mnuih trah yao. 19Ñu lač kơ digơ̆, “Tui hlue kâo bĕ, leh anăn kâo srăng mjing diih mnuih trah mnuih.” 20Mtam digơ̆ lui hĕ ñuăl leh anăn tui hlue Ñu. 21Êjai Ñu nao kbưi hĭn ƀiă, Ñu ƀuh dua čô ayŏng adei mkăn, Y-Yakơ anak êkei Y-Sêbêdê leh anăn Y-Yôhan adei gơ̆. Digơ̆ dôk msir ñuăl hlăm čhŏng mbĭt hŏng Y-Sêbêdê ama digơ̆, Yêsu iêu digơ̆. 22Mtam digơ̆ lui čhŏng wăt ama leh anăn tui hlue Yêsu.

Yêsu Mtô, Bi Hriăm leh anăn Bi Hlao Arăng

(Luk 6:17-19)

23Yêsu hiu tar ƀar čar Galilê bi hriăm hlăm sang bi kƀĭn leh anăn mtô klei mrâo mrang jăk kơ ƀuôn ala mtao, leh anăn bi hlao djăp mta klei ruă leh anăn klei djiu duam phung mnuih ƀuôn sang. 24Snăn arăng hmư̆ hing kơ Ñu tar ƀar čar Siri. Digơ̆ atăt ba kơ Ñu jih phung mnuih ruă duam, mâo klei ruă mdê mdê, đa đa mâo yang jhat dôk hlăm digơ̆, phung mâo klei ruă kñhăk asei mlei, leh anăn phung êwiên. Ñu bi hlao digơ̆ jih. 25Mâo phung lu tui hlue Ñu mơ̆ng čar Galilê, mơ̆ng čar Đêkapôlis, mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem, mơ̆ng čar Yuđa, leh anăn mơ̆ng čar nah dih êa krông Yurdan.