4

Baulo Kuinx Mienh

1Yie nyei gorx-youz aac, yie za'gengh hnamv haic, jangx haic meih mbuo. Meih mbuo bun yie a'hneiv, bun yie orn-lorqc haic. Cien hnamv nyei gorx-youz aac, hnangv naaic meih mbuo oix zuqc kaux wuonv Ziouv. 2Yie tov! Yu^o^ndie caux Sinx^ti^ke, meih mbuo i dauh oix zuqc kaux Ziouv horpc fim dongh eix. 3Ziepc zuoqv juangc gong zoux nyei doic aah! Yie yaac tov meih tengx naaiv deix i dauh m'sieqv dorn, weic zuqc ninh mbuo caux yie qaqv zoux kuv fienx nyei gong, aengx maaih Kenmen caux zengc njiec nyei juangc gong zoux nyei mienh, dongh maaih mbuox faaux jienv ziangh maengc daan.
4Meih mbuo oix zuqc kaux Ziouv Yesu zanc-zanc maaih orn-lorqc. Yie aengx gorngv nzunc, oix zuqc orn-lorqc maah! 5Oix zuqc bun mienh zieqv duqv meih mbuo zoux hnyouv suonc nyei mienh. Ziouv yiem fatv aqv. 6Maiv dungx weic haaix nyungc guaax hnyouv. Oix zuqc weic nyungc-nyungc sic daux gaux jouh Tin-Hungh, laengz zingh Tin-Hungh, ei meih mbuo qiemx longc nyei tov ninh tengx. 7Tin-Hungh nyei baengh orn, dongh baamh mienh zungv hnamv maiv zaaic nyei baengh orn, ziouc beu jienv meih mbuo nyei hnyouv caux hnamv nyei jauv, weic zuqc meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh.
8Yie nyei gorx-youz aac, yie aengx gorngv deix setv mueiz waac. Haaix nyungc zien nyei, horpc zuqc taaih nyei, baengh fim nyei, cing-nzengc nyei, horpc zuqc hnamv nyei, mengh dauh longx nyei, naaiv deix longx haic, horpc zuqc ceng nyei yietc zungv oix zuqc zanx jienv hnyouv. 9Yie njaaux meih mbuo hoqc liuz yaac bun meih mbuo duqv zipv nyei, dongh meih mbuo haiz yie gorngv, yaac buatc yie zoux nyei nyungc-nyungc, meih mbuo oix zuqc ei jienv zoux. Hnangv naaic, ceix baengh orn nyei Tin-Hungh ziouc caux meih mbuo yiem aqv.

Baulo Laengz Zingh Fi^lipv^poi Jiu-Baang

10Ziouv bun yie za'gengh orn-lorqc haic weic zuqc nqaeqv lauh deix mv baac ih zanc meih mbuo aengx jangx taux yie. Yie maiv zeiz gorngv meih mbuo maiv jangx, se meih mbuo maiv maaih qangx bun yie hiuv hnangv. 11Yie yaac maiv zeiz hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc yie qiemx zuqc haaix nyungc. Yie hoqc liuz ziouc hiuv duqv maiv gunv maaih camv fai zoqc yie buangv hnyouv aqv. 12Yie hiuv duqv buangh dangx-douh nyei ziangh hoc, yaac hiuv duqv buangh maaih mbienc nyei ziangh hoc. Yie hoqc liuz ziouc hiuv duqv haaix zanc, yiem haaix ndau, duqv nyanc beuv fai hnyouv sie jienv yiem, maaih zengc fai maiv gaux longc, yie buangv hnyouv aqv. 13Giduc bun yie maaih qaqv, nyungc-nyungc yie ziouc zoux duqv aqv.
14Mv baac yie maaih kuonx naanh nyei ziangh hoc meih mbuo tengx yie, naaiv se longx haic aqv. 15Meih mbuo Fi^lipv^poi Mienh hiuv duqv yie jiez gorn zunh kuv fienx, cuotv Maa^si^ndo^nie wuov zanc maiv maaih ganh norm jiu-baang fungx yie longc bieqc longc cuotv nyei nyaanh, kungx meih mbuo ganh nyei hnangv. 16Yie yiem Te^saa^lo^ni^gaa wuov zanc yie qiemx zuqc nyei meih mbuo juix daaih maiv zeiv yietc nzunc. 17Yie yaac maiv zeiz kungx oix zipv meih mbuo nyei zingh nyeic. Yie oix meih mbuo nyei zaeqv-daan duqv leic zinh camv jienv faaux. 18Meih mbuo fungx daaih nyei ga'naaiv yie duqv zipv nzoih mi'aqv, zungv gauh camv. E^baa^fo^ndi^tatv dorh meih mbuo juix nyei zingh nyeic taux, yie qiemx longc nyei ziouc gaux nzengc aqv. Meih mbuo nyei ga'naaiv se hnangv ziec nyei ga'naaiv nor, Tin-Hungh haiz ndaang nyei ziouc a'hneiv zipv. 19Yie nyei Tin-Hungh maaih nzoih nyungc-nyungc. Meih mbuo qiemx zuqc nyei yietc zungv, ziux ninh maaih nyei ninh ziouc longc Giduc Yesu ceix bun meih mbuo. 20Mbuo oix zuqc yietc liuz ceng mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh taux maanc gouv maanc doic. ⟨Aamen.⟩

Jangx Gorx-Youz Nyei Waac

21Tov mbuox sienx Giduc Yesu nyei zuangx mienh yie jangx taux ninh mbuo. Caux yie yiem naaiv nyei zuangx gorx-youz yaac jangx taux ninh mbuo. 22Yietc zuangx sienx Giduc nyei mienh, lengc jeiv Lomaa Hungh nyei biauv zong wuov deix, yaac jangx taux meih mbuo.
23Tov Ziouv Yesu Giduc ceix en bun meih mbuo.