Fi^lipv^poi

Baulo Fiev Bun Fi^lipv^poi Zingh Jiu-Baang Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

 Baulo fiev naaiv zeiv fienx bun Fi^lipv^poi Zingh nyei jiu-baang. Naaiv norm jiu-baang se Baulo yiem Yulopc liepc daaih nyei daauh norm jiu-baang. (Mangc Gong-Zoh 16 zaang.) Fi^lipv^poi Zingh yiem Lomaa Janx gunv wuov norm Maa^si^ndo^nie Saengv.
 Baulo fiev naaiv zeiv fienx wuov zanc ninh zuqc wuonx jienv loh. Yiem wuov loh gu'nyuoz maaih camv-nyungc jauv haih zoux bun ninh hnyouv mun hnyouv nzauh. Maaih deix tengx Yesu zoux gong nyei mienh yaac nqemh ninh. Ninh yaac hiuv duqv yiem wuov Fi^lipv^poi jiu-baang maaih deix zunh jaav doz-leiz. Mbuo doqc naaiv zeiv fienx hiuv duqv ninh maaih naaiv deix kuonx hnyouv nyei sic camv haic, mv baac weic zuqc ninh sienx wuonv Yesu Giduc, ninh maaih lamh kaux dorngx ziouc maiv nzauh, njien-youh haic aqv.
 Fi^lipv^poi jiu-baang mienh hiuv duqv Baulo buangh zuqc nyei naanc zingh, ninh mbuo ziouc gapv nyaanh fungx bun ninh. Weic naaiv Baulo fiev naaiv zeiv fienx laengz zingh ninh mbuo. Ninh fiev wuov zanc ninh yaac tipv deix waac nunz ninh mbuo jiu-baang mienh, kuinx ninh mbuo, maiv gunv ninh ganh fai ninh mbuo buangh zuqc kuonx hnyouv nyei sic, ninh mbuo kaux duqv zuqc Tin-Hungh. Ninh yaac kuinx ninh mbuo zoux hnangv Ziouv Yesu, nyiemc ganh zoux faix, maiv dungx ceng-hlo, maiv dungx zoux maux, maiv dungx hnamv zoux hlo. Ninh yaac oix bun ninh mbuo jangx zuqc ninh mbuo sienx Ziouv Yesu ninh mbuo cingx daaih caux Yesu juangc maengc ziangh. Naaiv se weic Tin-Hungh nyei en hnangv, maiv zeiz weic ninh mbuo gan Yiutai Mienh nyei diuh diuh leiz. Baulo yaac fiev jienv gorngv caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh wuov deix mienh duqv daaih nyei baengh orn caux njien-youh.
 Naaiv zeiv fienx mbuo doqc jienv mingh maaih camv-nyungc mbuo hiuv duqv mengh nyei. Fienx gorngv njien-youh, orn-lorqc nyei jauv camv, yaac bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh kaux duqv wuonv. Fienx yaac gorngv mbuo caux Yesu juangc maengc ziangh hnangv haaix nor, yaac kuinx sienx Yesu nyei mienh jangx jienv oix zuqc weic Ziouv Yesu diev kouv. Fienx yaac bun mbuo hiuv duqv Baulo hnamv Fi^lipv^poi jiu-baang mienh camv nyei.

Fienx Gorngv

1:1-11 Fienx nyei jiez gorn waac
1:12-26 Baulo ganh buangh nyei sic
1:27-2:18 Caux Yesu juangc maengc ziangh nyei mienh
2:19-30 Baulo oix paaiv Ti^mo^tai caux E^baa^fo^ndi^tatv mingh Fi^lipv^poi jiu-baang
3:1-4:9 Baulo kuinx ninh mbuo oix zuqc mbungh win-wangv
4:10-20 Jiu-baang fungx zingh nyeic, Baulo laengz zingh
4:21-23 Setv mueiz waac