4

Tej lug qhuab ntuag

1Vem le nuav, kuv cov kwvtij kws kuv hlub hab ncu heev, mej yog kuv lub chaw zoo sab hab yog kuv lub mom kub. Cov kws kuv hlub 'e, ca le nyob ruaj khov rua huv tug Tswv le kws has nuav.
2Kuv thov ntuag Yu‑auntia hab kuv thov ntuag Xithikhe kuas muaj lub sab sws hum rua huv tug Tswv. 3Tug kws muaj sab nrug kuv koom ua num 'e, thov koj paab ob tug quaspuj hov, vem ob tug nrug kuv hab Khemee hab lwm tug kws paab kuv ua num, swv zug ua num qha txuj xuv zoo. Puab tej npe tub muaj nyob huv phoo ntawv kws sau cov kws muaj txujsa lawm.
4Ca le xyiv faab rua huv tug Tswv txhua lub swjhawm. Kuv rov has dua tas, ca le xyiv faab hlo. 5Ca le ua lub sab mog sab muas tshwm lug rua suavdawg. Tug Tswv nyob ze lawm. 6Tsw xob txhawj rua ib yaam daabtsw, tassws ca le taij hab thov hab ua Vaajtswv tsaug qha txhua yaam kws koj cheem tsum rua nwg paub. 7Mas Vaajtswv txujkev sab tug kws ntau dhau le tuabneeg nkaag sab tau yuav tsom kwm mej lub sab hab mej tej kev xaav ca rua huv Yexu Kheto.
8Thaus kawg nuav, cov kwvtij, yaam kws tseeb, yaam kws tswm nyog fwm, yaam kws ncaaj nceeg, yaam kws dawb huv, yaam kws ntxwm hlub, yaam kws muaj koob meej, hab yog muaj yaam twg kws zoo kawg nkaus, hab muaj yaam twg kws tswm nyog qhuas, ca le xaav txug tej nuav huvsw. 9Ca le ua lawv le tej kws mej kawm paub hab khaws tau hab tau nov hab pum ntawm kuv. Mas Vaajtswv kws pub txujkev sab tug yuav nrug nraim mej nyob.

Povlauj ua tsaug cov Filipi

10Kuv zoo sab xyiv faab kawg rua huv tug Tswv vem thaus kawg nuav mej rov qaab ncu txug kuv dua. Mej yeej ncu txug kuv tassws mej nrhav swjhawm tsw tau xwb. 11Kuv tsw yog has txug qhov kws kuv tu ncua, vem kuv yeej kawm paub tas yuav nyob le caag los kuv txaus sab nyob le ntawd. 12Kuv yeej paub qhov kws tu ncua hab paub qhov kws muaj nplua quas mag. Tsw has txujkev twg lossws txhua txujkev kuv tub kawm paub qhov kws tsau hab tshaib, hab qhov kws muaj nplua quas mag hab tu ncua lawm. 13Kuv yeej ua tau txhua yaam vem muaj Vaajtswv kws txhawb kuv tug zug.
14Txawm le caag kuj xwj, qhov kws mej xaav paab kuv rua thaus kuv raug kev txom nyem, kuj yog mej ua zoo heev. 15Hab mej cov Filipi yeej paub tas, thaus kuv tawm huv lub xeev Makhentaunia rua thaus chiv tshaaj tawm txuj xuv zoo, tsw muaj pawg ntseeg twg nrug kuv koom teg tsuas yog mej tuab pawg xwb txhad pub paab kuv. 16Txawm yog thaus kuv nyob huv lub moos Thexalaunika, mej kuj xaa tuaj paab kuv ib zag taag ib zag thab. 17Tsw yog kuv nrhav tej kws mej pub hov, tassws kuv nrhav tshaaj thawj kws tsaav rua mej ntau quas zug tuaj. 18Kuv tau txais txhua yaam puv npo hab tseed muaj seem. Kuv muaj txhua yaam nplua quas mag, vem kuv tau txais tej kws mej muab rua Epafauntita xaa tuaj. Tej hov yog tej kws muab xyeem tsw qaab kws txaus Vaajtswv lub sab hab Vaajtswv txais yuav.
19Kuv tug Vaajtswv yuav pub txhua yaam kws mej cheem tsum rua mej lawv le nwg tug fwjchim ci ntsaa ab kws muaj nplua quas mag rua huv Yexu Kheto. 20Thov kuas Vaajtswv kws yog peb leej Txwv tau koob meej moog ib txhws tsw kawg. Amee.

Tej lug xob thaus kawg

21Kuv thov has lug ncu txug cov xuv dawb txhua tug huv Yexu Kheto. Cov kwvtij kws nrug kuv nyob ua ke kuj xaa lug ncu txug mej. 22Vaajtswv cov xuv dawb suavdawg xaa lug ncu txug mej, cov kws ncu mej heev tshaaj yog cov kws nyob huv Xixa lub tsev.
23Thov tug Tswv Yexu Kheto txujkev hlub nyob huv mej lub sab moog le.