14

Maiv Dungx Dingc Gorx-Youz Zoux Dorngc

1Oix zuqc zipv dongh sienx maiv henv nyei mienh, yaac maiv dungx nzaeng ninh sienx nyei jauv. 2Maaih dauh sienx ninh nyungc-nyungc nyanc duqv nyei, mv baac sienx maiv henv wuov dauh kungx nyanc lai hnangv, maiv nyanc orv. 3Nyanc nyungc-nyungc wuov dauh maiv dungx mangc piex maiv nyanc wuov dauh. Kungx nyanc lai maiv nyanc orv wuov dauh maiv dungx dingc nyanc nyungc-nyungc wuov dauh zoux dorngc, weic zuqc Tin-Hungh zipv ninh mi'aqv. 4Meih dongh haaix dauh cingx daaih haih dingc ganh dauh nyei bou? Ninh ganh nyei ziouv oix zuqc dingc ninh zoux horpc fai maiv horpc. Ninh yaac zoux duqv horpc weic zuqc Ziouv oix tengx ninh zoux.
5Maaih dauh funx maaih norm hnoi gauh longc jienv. Aengx maaih dauh funx hnoi-hnoi fih hnangv nyei. Gorqv-mienh oix zuqc ei gorqv-mienh nyei hnyouv dingc naaiv deix sic. 6Haaix dauh funx yietc norm hnoi gauh longx jiex nyei hnoi, ninh zoux weic taaih Ziouv. Haaix dauh sienx nyungc-nyungc nyanc duqv nyei yaac nyanc weic taaih Ziouv, weic zuqc ninh laengz zingh Tin-Hungh. Haaix dauh gec maiv nyanc, wuov dauh gec weic taaih Ziouv. Ninh yaac laengz zingh Tin-Hungh. 7Mbuo haaix dauh maiv weic ganh ziangh yaac maiv weic ganh daic. 8Mbuo ziangh se weic Ziouv ziangh. Daic se weic Ziouv daic. Hnangv naaic, maiv gunv mbuo nangh fai daic mbuo benx Ziouv nyei mienh. 9Weic naaiv Giduc daic mingh aengx nangh daaih weic oix zoux ziangh jienv nyei mienh caux daic mingh nyei mienh nyei Ziouv.
10Wuov nyungc, meih zoux haaix nyungc dingc meih nyei gorx-youz zoux dorngc? Meih weic haaix diuc mangc piex meih nyei gorx-youz? Mbuo yietc zungv oix zuqc souv jienv Tin-Hungh nyei nza'hmien zuqc siemv zuiz. 11Weic zuqc Ging-Sou gorngv,
  “Ziouv gorngv, ‘Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc laengz waac gorngv,
  norm-norm cingh mborqc oix gueic njiec baaix yie,
  sung-sung nzuih oix nyiemc yie se Tin-Hungh.’ ”
12Hnangv naaic, mbuo dauh dauh mienh zoux nyei yietc zungv oix zuqc binv mengh mbuox Tin-Hungh.

Maiv Dungx Nduov Gorx-Youz Baamz Zuiz

13Hnangv naaic, laanh maiv dungx dingc laanh zoux dorngc. Daaux nzuonx oix zuqc dingc hnyouv maiv zoux haaix nyungc bun meih nyei gorx-youz zoux dorngc nduov ninh baamz zuiz. 14Yie caux Yesu juangc maengc ziangh ziouc hiuv dingc maiv maaih haaix nyungc nyanc hopv nyei ga'naaiv ninh ganh haih maaih uix. Mv baac haaix dauh funx haaix nyungc maaih uix nor, wuov nyungc weic ninh maaih uix aqv. 15Se gorngv meih nyanc nyei ga'naaiv bun meih nyei gorx-youz hnyouv mun, meih zoux nyei sic bun cing meih maiv hnamv gorx-youz. Yesu weic wuov laanh mienh daic mi'aqv. Maiv dungx bun ninh laaix meih nyanc nyei ga'naaiv zuqc mietc. 16Hnangv naaic, meih mbuo funx se longx nyei mv baac maiv dungx bun mienh longc zoux gorn daanh meih mbuo. 17Weic zuqc mienh nyanc nyei hopv nyei maiv zeiz bun cing Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh mbuo. Singx Lingh bun mienh zoux duqv horpc Tin-Hungh nyei hnyouv, duqv baengh orn, yaac duqv njien-youh. Dongh naaiv bun cing ⟨Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh.⟩ 18Haaix dauh hnangv naaiv nor fu-sux Giduc, wuov dauh horpc Tin-Hungh nyei hnyouv. Mienh yaac ceng ninh.
19Hnangv naaic, mbuo zoux haaix nyungc oix zuqc zanc-zanc zoux weic bun laanh caux laanh baengh orn nyei yiem, laanh tengx laanh ceix jiez daaih. 20Maiv dungx laaix nyanc hopv zoux waaic Tin-Hungh nyei gong. Nyungc-nyungc nyanc nyei ga'naaiv maiv maaih uix. Mv baac haaix nyungc haih nduov mienh baamz zuiz maiv horpc zuqc nyanc. 21Gauh longx jiex se maiv dungx nyanc orv fai hopv diuv fai zoux haaix nyungc haih nduov meih mbuo nyei gorx-youz baamz zuiz.
22Naaiv buoqv sic meih mbuo hnangv haaix nor sienx, meih mbuo ganh caux Tin-Hungh oix zuqc hiuv hnangv. Haaix dauh dingc hnyouv hnangv haaix nor zoux, ninh zoux nyei ziangh hoc maiv haiz dorngc nor, wuov dauh njien-youh aqv. 23Se gorngv nyanc nyei ziangh hoc haiz daah sih maiv dov nor, nyanc wuov zanc Tin-Hungh ziouc dingc ninh maaih zuiz, weic zuqc ninh maiv ei ninh sienx nyei nyanc. Se gorngv mbuo zoux haaix nyungc yaac maiv sienx dingc mbuo zoux duqv horpc nor, benx zuiz aqv.