5

Mienh Duqv Caux Tin-Hungh Horpc Hnyouv

1Mbuo sienx kaux Tin-Hungh ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Hnangv naaic, mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc bun mbuo duqv caux Tin-Hungh maaih baengh orn. 2Weic zuqc mbuo sienx kaux Giduc ninh ziouc bun mbuo hiuv Tin-Hungh nyei en, dongh mbuo ih zanc duqv nyei en. Mbuo a'hneiv haic weic zuqc hiuv dingc mbuo oix duqv buonc Tin-Hungh nyei njang-laangc. 3Maiv daan naaiv hnangv, maiv gunv mbuo maaih naanc zingh, mbuo orn-lorqc haic weic zuqc mbuo hiuv duqv naanc zingh bun mbuo maaih noic diev duqv. 4Mbuo maaih noic diev, Tin-Hungh ziouc buatc horpc hnyouv, mbuo cingx daaih maaih lamh hnamv. 5Hnangv naaic maaih lamh hnamv maiv haih bun mbuo piatv, weic zuqc Tin-Hungh ceix Singx Lingh bun mbuo yaac longc Singx Lingh bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh ndongc haaix hnamv mbuo.
6Dongh mbuo maiv maaih qaqv tengx duqv mbuo ganh wuov zanc, Giduc ei Tin-Hungh dingc daaih nyei ziangh hoc weic zuiz-mienh daic. 7Weic gan leiz-latc muonc nyei mienh daic se aqc nyei. Weic kuv mienh daic nziex haih maaih dauh baav gaamv daic mv bei. 8Mv baac Tin-Hungh bun cing ninh ndongc haaix hnamv mbuo. Dongh mbuo corc zoux zuiz-mienh nyei ziangh hoc Giduc weic mbuo daic.
9Ih zanc mbuo kaux Giduc nyei nziaamv ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Hnangv naaic, Giduc yietc zei oix njoux mbuo, maiv bun Tin-Hungh nouz. 10Mbuo corc zoux Tin-Hungh nyei win-wangv wuov zanc, Tin-Hungh nyei Dorn daic mingh bun mbuo caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Ih zanc mbuo caux Tin-Hungh horpc hnyouv, ninh nyei Dorn nangh daaih ziangh jienv ziouc yietc zei oix njoux mbuo. 11Maiv daan mbuoqc naaiv. Mbuo a'hneiv weic zuqc Tin-Hungh longc mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc bun mbuo caux ninh horpc hnyouv.

Aa^ndam Caux Giduc

12Laaix nduqc laanh mienh baamz zuiz, zuiz bieqc baamh gen. Zuiz yaac zoux bun mienh zuqc daic. Weic naaiv zuqc daic nyei qaqv linh jienv mingh bun maanc mienh zuqc daic weic zuqc dauh dauh mienh baamz zuiz. 13Tin-Hungh maiv gaengh bun leiz-latc mienh wuov zanc, zuiz yiem baamh gen ndaangc aqv. Mv baac yiem haaix maiv maaih leiz-latc, yiem wuov maiv funx maaih zuiz. 14Hnangv haaix yaac baac, yiem Aa^ndam nyei lungh ndiev taux Mose nyei lungh ndiev, zuqc daic nyei qaqv gunv jienv maanc mienh. Liemh maiv baamz zuiz hnangv Aa^ndam baamz nyei zuiz wuov deix yaac zuqc daic nyei qaqv gunv jienv.
 Aa^ndam zoux nqa'haav oix daaih wuov laanh nyei nyungc zeiv mv baac ninh mbuo i laanh maiv fih hnangv,
15weic zuqc Tin-Hungh baeqc baeqc bun nyei zingh nyeic caux Aa^ndam baamz nyei zuiz maiv fih hnangv. Laaix yietc laanh mienh baamz zuiz, mienh camv nyei zuqc daic. Mv baac Tin-Hungh nyei en caux ninh baeqc baeqc bun nyei zingh nyeic gauh hlo jiex, dongh ninh longc yietc laanh mienh, Yesu Giduc, nyei en, bun mienh camv duqv nyei zingh nyeic. 16Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic caux yietc laanh mienh baamz nyei zuiz maiv fih hnangv. Yietc laanh mienh baamz yietc nzunc zuiz ziouc zuqc dingc jienv zuiz aqv. Mienh camv baamz zuiz mv baac weic Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic ninh mbuo duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. 17Laaix yietc laanh mienh baamz nyei zuiz, zuqc daic nyei qaqv ziouc gunv jienv maanc mienh. Mv baac Yesu Giduc, nduqc laanh mienh, zoux nyei sic hlo duqv ndongc haaix camv! Weic zuqc dauh dauh mienh duqv zipv Tin-Hungh nyei hungh en ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv yaac duqv kaux yietc dauh mienh, Yesu Giduc, yiem seix zaangc duqv gunv.
18Hnangv naaic, laaix nduqc laanh mienh baamz nzunc zuiz, zuangx mienh zuqc dingc zuiz. Fih hnangv nyei, nduqc laanh mienh zoux nzunc kuv sic ziouc bun yietc zungv mienh benx bungx nqoi nyei mienh, duqv ziangh jienv. 19Nduqc laanh mienh maiv muangx Tin-Hungh nyei waac, zuangx mienh ziouc benx zuiz-mienh nzengc. Fih hnangv nyei, nduqc laanh mienh muangx Tin-Hungh nyei waac, zuangx mienh ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv.
20Tin-Hungh bun leiz-latc yiem naaiv lungh ndiev zoux bun zuiz jaa camv jienv faaux. Mv baac zuiz yiem haaix cuotv camv, Tin-Hungh nyei en yietc zei camv jienv faaux. 21Hnangv naaic, zuiz gunv jienv bun mienh zuqc daic. Tin-Hungh nyei en yaac fih hnangv nyei gunv jienv bun mienh duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv, yaac bun mbuo kaux mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc duqv yietc liuz nyei maengc.