11

Tin-Hungh Maiv Guangc I^saa^laa^en Mienh

1Wuov nyungc, yie naaic gaax, Tin-Hungh guangc ninh nyei baeqc fingx fai? Zungv maiv zeiz! Yie ganh yaac zeiz yietc dauh I^saa^laa^en Mienh, Apc^laa^ham nyei zeiv-fun, Mben^yaa^min Fingx. 2Tin-Hungh maiv guangc ninh yiem gorn ginv daaih nyei mienh. Meih mbuo maiv hiuv duqv ⟨E^li^yaa⟩ dorh I^saa^laa^en Mienh nyei sic mingh gox Tin-Hungh wuov douc Ging-Sou fai? 3E^li^yaa gorngv, “Ziouv aah! Ninh mbuo daix meih nyei zuangx ⟨E^li^yaa⟩ yaac caeqv waaic meih nyei ziec-dorngh. Kungx zengc yie ganh nduqc laanh mienh hnangv. Ninh mbuo yaac oix daix yie.” 4Tin-Hungh hnangv haaix nor dau ninh? Tin-Hungh gorngv, “Yie weic yie ganh liouh njiec siec cin laanh mienh. Ninh mbuo yaac maiv gueic njiec baaix jiex ⟨E^li^yaa⟩
5Ih jaax hnoi yaac fih hnangv nyei. Tin-Hungh ei jienv ninh nyei en ginv deix mienh zoqc nyei. 6Tin-Hungh ginv ninh mbuo daaih se ei ninh nyei en hnangv. Maiv zeiz ninh mbuo ganh zoux nyei sic. Se gorngv Tin-Hungh ei mienh zoux nyei ginv ninh mbuo nor, ninh nyei en se maiv zeiz zien en aqv.
7Wuov nyungc hnangv haaix nor? I^saa^laa^en Mienh lorz nyei, ninh mbuo lorz maiv buatc. Mv baac dongh Tin-Hungh ginv daaih zoqc nyei wuov deix lorz duqv buatc. Zengc njiec wuov deix hnyouv ngaengc mi'aqv. 8Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor,
  “Tin-Hungh yaac bun ninh mbuo nyei hnyouv morngz mi'aqv.
   Taux ih jaax hnoi bun ninh mbuo nyei m'zing mangc maiv buatc,
    m'normh yaac muangx maiv haiz.”
9Ndaawitv yaac gorngv,
  “Oix tov bun ninh mbuo nyei yinh wuic benx mungz zaaux jienv,
   yaac benx koux hlopv jienv ninh mbuo,
  benx la'bieiv bun ninh mbuo ndiqv zuqc ndorpc
   yaac haih benx win jaauv ninh mbuo.
  10Tov bun ninh mbuo nyei m'zing mbuov, mangc maiv buatc,
   yaac bun ninh mbuo yietc liuz biaux maiv ndutv ninh mbuo nyei kouv naanc.”
11Yie ziouc aengx naaic gaax, Yiutai Mienh ndiqv zuqc ndorpc mingh, ninh mbuo zuqc baaic nyei fai? Zungv maiv zeiz! Weic zuqc ninh mbuo baamz zuiz, Tin-Hungh cingx daaih njoux Janx weic bun Yiutai Mienh mueic jieqv ninh mbuo. 12Yiutai Mienh baamz nyei zuiz bun lungh ndiev mienh duqv fuqv camv. Yiutai Mienh sienx nyei jauv ndortv, ziouc bun Janx duqv fuqv camv. Wuov nyungc, Tin-Hungh njoux yietc zungv Yiutai Mienh buangv soux mouc wuov zanc, lungh ndiev mienh ziouc jaa duqv fuqv ndongc haaix camv aqv!

Tin-Hungh Njoux Janx

13Ih zanc yie caux meih mbuo Janx gorngv waac. Weic zuqc yie zoux ⟨gong-zoh⟩ douc Tin-Hungh nyei waac bun Janx, yie ziouc funx yie nyei gong jienv haic. 14Nziex yie haih zoux bun caux yie juangc fingx nyei mienh mueic jieqv ziouc maaih deix weic yie zoux nyei, duqv Tin-Hungh njoux ninh mbuo. 15Tin-Hungh guangc I^saa^laa^en Mienh wuov zanc, mienh maanh duqv caux Tin-Hungh horpc. Wuov nyungc, se gorngv Tin-Hungh zipv Yiutai Mienh nzuonx hnangv haaix nor? Se hnangv ninh mbuo daic mingh aengx nangh daaih nor.
16Se gorngv yietc ndunh njuov-nyiemz, zorqv diqv dien fongc horc Tin-Hungh, ziangh ndunh njuov ziouc benx Tin-Hungh nyei nzengc mi'aqv. Se gorngv zorqv ndiangx-nzungh fungx bun Tin-Hungh, liemh ndiangx-nquaah ziouc benx Tin-Hungh nyei nzengc mi'aqv.
17Maaih deix zien ga'lanv nquaah zuqc pitv guangc, aengx dorh hieh ga'lanv nquaah daaih daaux jienv. Meih mbuo Janx se hnangv hieh ga'lanv nquaah yaac duqv zien nzungh nyei wuom yungz meih mbuo. 18Wuov nyungc, maiv dungx mangc piex zuqc pitv guangc wuov deix ndiangx-nquaah. Meih mbuo fungc haih ceng-hlo? Jangx jienv meih mbuo kungx zoux nquaah, maiv zeiz yungz nzungh. Se nzungh yungz meih mbuo.
19Nziex meih mbuo Janx oix gorngv, “Zeiz nyei, mv baac naaiv deix nquaah zuqc pitv guangc weic zorqv yie mbuo daaih daaux jienv.” 20Zien nyei. Ninh mbuo zuqc pitv guangc weic zuqc ninh mbuo maiv sienx. Mv baac meih mbuo duqv ziangh jienv weic zuqc meih mbuo sienx. Hnangv naaic, maiv dungx zoux maux. Oix zuqc gamh nziex. 21Se gorngv Tin-Hungh maiv liouh zien ga'lanv nquaah nor, meih mbuo hieh ga'lanv nquaah ninh yaac maiv liouh aqv.
22Hnangv naaic, mbuo buatc Tin-Hungh haih zoux longx yaac haih dingc mienh nyei zuiz. Dongh sienx nyei jauv ndortv wuov deix Yiutai Mienh, Tin-Hungh dingc ninh mbuo nyei zuiz, mv baac zoux longx bun meih mbuo. Da'faanh meih mbuo zoux horpc, puix duqv ninh zoux longx, ninh ziouc zoux longx jienv mingh. Meih mbuo zoux maiv horpc nor, meih mbuo yaac zuqc pitv guangc aqv. 23Se gorngv Yiutai Mienh goiv hnyouv nzuonx daaih sienx Tin-Hungh, ninh mbuo aengx duqv daaux jienv zien ga'lanv ndiangx, weic zuqc Tin-Hungh haih zorqv ninh mbuo daaux jienv. 24Se gorngv meih mbuo benx hieh ga'lanv nquaah zuqc pitv ndutv daaih daaux jienv zien ga'lanv ndiangx, dongh maiv zeiz ganh nyei ndiangx-maac, Tin-Hungh aengx zorqv Yiutai Mienh, dongh zien ga'lanv nquaah, aengx daaux jienv ninh mbuo ganh nyei zien ndiangx, gauh hungh hec jiex ziex dangh.

Tin-Hungh Korv-Lienh Zuangx Mienh

25Gorx-youz aac, maaih diuc maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei zien leiz yie oix bun meih mbuo hiuv, weic bun meih mbuo maiv ceng ganh maaih cong-mengh. Se dongh naaiv aqv. I^saa^laa^en Mienh maiv zeiz oix yietc liuz hnyouv ngaengc. Kungx ngaengc taux Janx daaih bieqc Tin-Hungh buangv soux mouc.
26Hnangv naaic, Tin-Hungh oix njoux I^saa^laa^en nyei yietc zungv mienh. Hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Njoux mienh wuov dauh oix yiem ⟨Si^on Zingh⟩ daaih,
   zorqv cuotv Yaakopv nyei zeiv-fun zoux nyei yietc zungv waaic sic.
  27Yie guangc ninh mbuo nyei zuiz wuov zanc
   yie ziouc caux ninh mbuo liepc jiez naaiv deix ngaengc waac.”
28Laaix Yiutai Mienh maiv zipv kuv fienx ninh mbuo benx Tin-Hungh nyei win-wangv mi'aqv. Naaiv se weic tengx meih mbuo Janx. Mv baac Tin-Hungh ginv ninh mbuo daaih, yaac weic ninh mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv ninh hnamv ninh mbuo. 29Weic zuqc Tin-Hungh ginv haaix dauh, ceix fuqv haaix dauh, ninh yietc liuz maiv goiv yienc. 30Zinh ndaangc meih mbuo Janx maiv muangx Tin-Hungh nyei waac. Mv baac ih zanc weic Yiutai Mienh maiv muangx waac meih mbuo cingx duqv Tin-Hungh korv-lienh. 31Hnangv naaic, Yiutai Mienh maiv muangx Tin-Hungh nyei waac. Mv baac weic zuqc meih mbuo Janx duqv Tin-Hungh korv-lienh meih mbuo, Yiutai Mienh fih hnangv nyei ih zanc yaac haih duqv Tin-Hungh korv-lienh. 32Tin-Hungh sueih zuangx mienh maiv muangx ninh nyei waac, weic bun ninh haih korv-lienh ninh mbuo yietc zungv.

Ceng Tin-Hungh

  33Tin-Hungh nyei en za'gengh longx haic.
   Ninh nyei cong-mengh caux wuonh zaang ndo haic.
  Tin-Hungh dunx nyei sic haaix dauh haih hnamv duqv zaaic?
   Ninh zoux nyei jauv maiv maaih haaix dauh haih samx duqv cuotv.
34Hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Haaix dauh hiuv duqv Ziouv nyei hnyouv?
   Haaix dauh haih tengx ninh daav cuotv za'eix?”
  35“Haaix dauh bun jiex haaix nyungc zingh nyeic Tin-Hungh
   weic bun ninh oix zuqc winh?”
  36Weic zuqc Tin-Hungh zeix maanc muotc daaih,
   maanc muotc kaux ninh cingx daaih haih yiem, yaac weic ninh yiem.
  Mbuo oix zuqc yietc liuz ceng Tin-Hungh
   taux maanc gouv maanc doic. ⟨Aamen.⟩