25

Dorh Ga'naaiv Fongc Horc Weic Singx Dinc

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 35:4-9)

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh dorh ga'naaiv daaih fongc horc bun yie. Haaix dauh nqoi fim nqoi eix fongc horc, meih oix zuqc zipv daaih weic yie. 3Meih oix zuqc zipv ninh mbuo fongc horc nyei ga'naaiv se jiem, nyaanh, dongh siqv, 4ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, la'maah ndie-muonc, yungh biei, 5nyomc daaih siqv nyei yungh gouv ndopv caux fuoqv daaih longx nyei saeng-kuv ndopv, da'suqv ndiangx, 6caux buov dang nyei ga'lanv youh, ndaang nyei laapc liuc weic zorpc orn mienh nyei youh caux hung, 7caux yietc nyungc jaaix haic nyei la'bieiv-siqv nzueic nyei, caux ziex nyungc la'bieiv weic dingx jienv domh sai mienh nyei ⟨efotv⟩ caux buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv.
8“Zuangx mienh oix zuqc weic yie zoux norm singx dinc, yie ziouc yiem ninh mbuo mbu'ndongx. 9Naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh caux ndopv-liuh gu'nyuoz nyei jaa-dorngx oix zuqc hnangv yie mbuox meih wuov nor zoux.

Laengz Ngaengc Waac Nyei Faang

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 37:1-9)

10“Oix zuqc longc da'suqv ndiangx zoux norm faang, ndaauv i ndorqc bienx, jangv ndorqc bienx, hlang ndorqc bienx. 11Longc jiem buang jienv ga'nyiec caux gu'nyuoz. Aengx longc jiem zoux bin hormh gormx. 12Oix zuqc dox biei norm jiem-kuing dingx jienv biei jieqv faang-zaux nyei gu'nguaaic, yietc bung faang maaih i norm. 13Longc da'suqv ndiangx zoux i diuh gaeng faang nyei ndiangx yaac buang jienv jiem. 14Zorqv daaih cunx jienv faang ga'hlen nyei kuing weic gaeng faang. 15Naaiv deix gaeng faang nyei ndiangx oix zuqc zanc-zanc cunx jienv, maiv dungx baeng cuotv. 16Aengx zorqv yie oix jiu bun meih wuov deix i kuaaiv Laengz Ngaengc Waac nyei la'bieiv-benv dapv jienv faang gu'nyuoz.
17“Oix zuqc longc jiem zoux ceix en nyei weic wuov norm faang-nqaaix, ndaauv i ndorqc bienx, jangv ndorqc bienx. 18Longc jiem daav i dauh ⟨ke^lu^mbim⟩ daaih an i bung faang-daauh. 19Yietc bung maaih dauh. Bun i bung faang-daauh nyei ke^lu^mbim ziangh jienv caux faang-nqaaix benx yietc kuaaiv mi'aqv. 20Naaiv deix i dauh ke^lu^mbim oix zuqc hmien doix hmien, yang ndaatv nzie jienv faang gu'nguaaic. I dauh zungv mangc jienv faang-nqaaix. 21Zorqv yie oix jiu bun meih wuov deix i kuaaiv Laengz Ngaengc Waac nyei la'bieiv-benv dapv jienv faang gu'nyuoz aengx zorqv nqaaix gomv jienv. 22Yie oix yiem ⟨ke^lu^mbim⟩ ceix en nyei weic gu'nguaaic wuov deix i dauh ke^lu^mbim mbu'ndongx, buangh meih, yaac zorqv yie oix hatc I^saa^laa^en Mienh nyei yietc zungv leiz jiu bun meih.

Zoux Dieh An Njuov Gengx Ziouv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 37:10-16)

23“Oix zuqc longc da'suqv ndiangx zoux norm dieh, ndaauv i ndorqc, jangv yietc ndorqc, hlang ndorqc bienx. 24Aengx longc jiem buang jienv dieh, yaac longc jiem zoux bin hormh gormx dieh hlen. 25Yaac longc jiem hormh dieh hlen faaux yietc waengh zaangv hlang, aengx longc jiem zoux bin hormh gormx. 26Dox biei norm jiem-kuing dingx jienv biei bung dieh gorqv zaengx dieh zaux wuov norm dorngx. 27Naaiv deix kuing oix zuqc dingx nitv jienv dieh bin weic cunx gaeng dieh nyei ndiangx. 28Gaeng dieh nyei ndiangx oix zuqc longc da'suqv ndiangx zoux daaih yaac buang jienv jiem. 29Oix zuqc longc jiem zoux dieh nyei jaa-dorngx, se bienh, domh ba'gen, nzormc caux ciev a'ngunc diuv nyei nguaah baengh. 30Oix zuqc zorqv gengx Tin-Hungh nyei njuov an jienv dieh gu'nguaaic, yie nyei nza'hmien, zanc-zanc gengx yie.

Dang-Jaax

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 37:17-24 )

31“Oix zuqc longc jiem zoux norm dang. Dang-jaax dang-sin oix zuqc daav daaih. Dang nyei zaanv caux biangh nyueiz biangh ei yaac oix zuqc juangc naaiv ndunh jiem daav cuotv daaih. 32Dang-sin oix zuqc bun zoux juqv caax nquaah, yietc bung maaih buo caax. 33Naaiv deix nquaah, yietc caax oix zuqc maaih buo norm zaanv hnangv an^man biangh nor, norm-norm maaih biangh nyueiz caux biangh ei. Da'nyeic caax fih hnangv nyei. Yiem dang-sin cuotv nyei juqv caax fih hnangv nzengc. 34Dang-sin maaih biei norm zaanv hnangv an^man biangh, norm-norm maaih biangh nyueiz caux biangh ei. 35Juqv caax nquaah, caax-caax nquaah gorn ga'ndiev maengx maaih norm biangh nyueiz. 36Biangh nyueiz caux caax-caax nquaah, caux dang-jaax dang-sin, oix zuqc juangc yietc ndunh jiem daav cuotv daaih benx yietc norm.
37“Oix zuqc zoux siec norm dang-zaanv don jienv siec caax nquaah dueiv-mueiz bun dang ziux njang dang-jaax nyei nza'hmien maengx. 38Longc jiem daav njiuv japv dang-cov caux an njiuv nyei bienh. 39Dang caux dang nyei jaa-sic oix zuqc longc nyic ziepc yietv joih jiem daav daaih. 40Zoux naaiv deix ga'naaiv oix zuqc faix fim, ei jienv yiem mbong mbuox meih nyei nyungc zeiv zoux.