3

Quaspuj quasyawg

1Mej cov quaspuj kuj ib yaam nkaus, mej yuav tsum nyob huv qaab mej tug quasyawg kev tswjfwm. Txawm yog cov quasyawg qee leej tsw ntseeg Vaajtswv txujlug los qhov kws cov quaspuj xyum zoo yuav coj tau cov quasyawg lug ntseeg tsw txug has ib lus le, 2rua thaus puab pum mej ua lub neej dawb huv hab fwm puab. 3Tsw xob tu lub cev saab nrau xwb kws yog ntxag plaubhau, coj npauj kub lossws naav tej tsoog tsho zoo zoo nkauj xwb. 4Tassws ca le muab tej kws tsw txawj lwj lug tu tej kws nyob huv mej lub sab kuas zoo nkauj, yog qhov kws ua lub sab mog sab muas hab muaj lub sab tug quas yeeg. Tej nuav yog yaam kws Vaajtswv pum tas muaj nqes heev. 5Cov quaspuj dawb huv kws nyob txheej thau u kws muaj vaam rua huv Vaajtswv kuj tu puab lub cev hab nyob huv qaab cov quasyawg kev tswjfwm le ntawd. 6Ib yaam le Xala noog Aplahaa lug hab hu Aplahaa ua nwg tug tswv. Yog mej xyum zoo hab tsw xob ntshai ib yaam daabtsw, mej kuj yog Xala le tub ki.
7Mej cov quasyawg kuj ib yaam nkaus, ca le nrug tug quaspuj nyob hab nkaag sab tas cov quaspuj tsw muaj zug le quasyawg, hab saib taug nwg tsua qhov nwg nrug koj koom txais txujsa ntawm Vaajtswv txujkev hlub sub mej txhad tsw muaj ib yaam daabtsw khuam cheem mej tej lug thov.

Raug tswm txom vem ua zoo

8Thaus kawg nuav, mej suavdawg ca le koom ua ib lub sab, ib leeg xaam pum ib leeg, sws hlub, muaj lub sab taab ncuab hab ua sab mog sab muas. 9Tsw xob ua phem pauj phem, hab tsw xob tshev pauj qhov kws luas tshev. Tassws ca le foom koob moov rua luas, tsua qhov Vaajtswv hu mej lug ua le ntawd sub mej txhad tau koob moov. 10Vem tas
  “Tug kws nyam txujsa
   hab xaav pum lub caij lub nyoog zoo,
  ca tug hov tswj nwg tug nplaig
   tsw xob has lug phem,
  hab tswj nwg daim tawv ncauj
   tsw xob has tej lug daag.
  11Ca nwg tig ntawm txujkev phem
   hab ua qhov zoo,
  ca nwg nrhav kev hum xeeb
   hab lawv kuas cuag.
  12Tug Tswv lub qhov muag
   yeej saib ntsoov cov kws ncaaj nceeg,
  hab nwg lub qhov ntsej
   noog ntsoov puab tej lug quaj thov.
  Tassws tug Tswv tsom ntsoov
   tawm tsaam cov tuabneeg ua phem.”
13Yog mej swv zug ua zoo, leejtwg yuav ua phem rua mej? 14Tassws yog mej raug kev tswm txom vem qhov kws mej ua raug cai, mej yuav tau nyob kaaj sab lug. Tsw xob ntshai tej kws puab ntshai, tsw xob txhawj, 15tassws huv mej lub sab mej yuav tsum fwm Kheto ua tug Tswv. Ca le npaaj txhwj txhua lub swjhawm kws yuav pav rua txhua tug kws xaav paub qhov kws mej muaj sab vaam, tassws mej yuav tsum ua sab zaam xeeb teb puab hab muab puab saib hlub. 16Hab ca le ua lub sab dawb paug sub thaus mej raug luas has phem cov kws thuaj qhov kws mej xyum zoo huv Kheto txhad raug txaaj muag. 17Yog lawv le Vaajtswv lub sab nyam mas qhov kws mej raug kev tswm txom vem yog ua zoo, kuj zoo dua raug kev tswm txom vem yog ua phem. 18Tsua qhov Kheto tuag txhwv lub txem tuab zag xwb kuj txaus lawm, nwg yog tug kws ncaaj nceeg thij cov kws tsw ncaaj, sub nwg txhad coj tau peb lug cuag Vaajtswv. Nwg lub cev nqaj tawv raug muab tua tassws nwg rov tau txujsa ntawm saab ntsuj plig. 19Nwg tug ntsuj plig moog tshaaj tawm rua cov ntsuj plig kws raug kaw, 20yog cov kws yaav thau u tsw noog Vaajtswv lug. Vaajtswv ua sab ntev rua puab rua ncua swjhawm kws Nau‑a ua lub nkoj txwg. Huv lub nkoj hov tuabneeg tsawg tsawg yog yim leej dim huv cov dej. 21Cov dej hov pev txug qhov kws ua kevcai raus dej kws nwgnuav paab mej dim, tsw yog ntxuav kev qas ntawm mej lub cev tassws yog tej lug cog tseg rua Vaajtswv tas muaj lub sab dawb paug lawm. Txujkev dim hov yog tau ntawm qhov kws Yexu Kheto caj sawv rov lug. 22Yexu moog sau ntuj hab nyob tsawg ntawm Vaajtswv saab teg xws lawm, muaj cov tubkhai ntuj hab cov timtswv kws kaav hab tej fwjchim nyob huv qaab nwg kev tswjfwm.