3

Cov Pojniam Thiab Cov Txiv

1Ib yam nkaus li ntawd, nej cov uas yog pojniam, nej yuav tsum mloog nej cov txiv lus, txawm yog nej cov txiv muaj qee leej tsis ntseeg Vajtswv txojlus los thaum lawv pom nej coj nej lub neej zoo, lawv yuav los ntseeg tsis tas nej yuav hais ib los li, 2rau qhov lawv yeej yuav pom qhov uas nej coj nej lub neej zoo thiab hwm lawv. 3Nej tsis txhob xav hais tias nej yuav tsum ntxias plaubhau zoo zoo lossis coj nyiaj coj kub lossis hnav tej tsoos zoo zoo nej thiaj yuav zoo nkauj. 4Tsis yog li ntawd, qhov uas nej zoo nkauj yog qhov uas nej muaj lub siab dawb siab zoo thiab paub cai, thiaj yog qhov uas Vajtswv pom hais tias muaj nqis. 5Cov pojniam txheej thaum ub uas mloog Vajtswv lus thiab muab siab rau ntseeg, lawv muaj lub siab zoo li ntawd thiab lawv mloog lawv tej txiv lus. 6Xalas muaj lub siab zoo li ntawd, nws mloog Anplahas lus thiab hu Anplahas hais tias tus tswv. Nimno nej yog Xalas cov ntxhais, yog nej ua zoo nej yeej yuav tsis ntshai ib yam dabtsi li.
7Nej cov uas ua txiv, nej yuav tsum niaj hnub nco ntsoov hais tias pojniam tsis muaj zog li nej. Yog li ntawd, nej yuav tsum saib taus nej tej pojniam, rau qhov Vajtswv yeej yuav pub txojsia rau lawv thiab rau nej ib yam nkaus. Yog nej ua li ntawd, thaum nej thov Vajtswv thiaj tsis muaj ib yam dabtsi los tab kaum nej.

Raug Tsimtxom Vim ua Zoo

8Thaum kawg no kuv thov ntuas nej hais tias nej yuav tsum ua ib lub siab thiab ib leeg hlub ib leeg ib yam li kwvtij sib hlub. Ib leeg pab ib leeg thiab ib leeg saib taus ib leeg. 9Nej tsis txhob ua phem pauj phem, yog leejtwg foom phem rau nej, nej tsis txhob foom phem pauj, tiamsis nej cia li thov Vajtswv foom koob hmoov rau nws. Rau qhov thaum Vajtswv hu nej los Vajtswv coglus tseg hais tias Vajtswv yuav foom koob hmoov rau nej. 10Raws li Vajtswv txojlus hais tias,
  “Tus uas xav tau kev kaj siab thiab muaj lub neej zoo,
  tus ntawd yuav tsum tsis txhob hais lus phem
   thiab tsis txhob hais tej lus dag.
  11Nws yuav tsum tso nws tej kev phem
   tseg thiab ua txoj zoo;
  nws yuav tsum muab siab rau nrhiav
   kev tau zoo nyob kaj siab lug.
  12Rau qhov Vajtswv yeej ntsia ntsoov
   cov neeg uas ncaj ncees,
  thiab nws niaj hnub mloog lawv tej lus thov;
   tiamsis nws tawmtsam cov neeg uas ua phem.”
13Yog nej ua nej lub neej zoo, leejtwg yuav ua tau phem rau nej? 14Yog nej ua nej lub neej zoo lawm, txawm yog muaj neeg tsimtxom nej los nej yeej yuav muaj kev kaj siab; nej tsis txhob ntshai lawv thiab tsis txhob txhawj. 15Nej yuav tsum hwm Yexus Khetos thiab cia nws ua tus Tswv kav nej lub siab. Nej yuav tsum npaj tos txhua lub sijhawm, yog thaum twg muaj neeg nug nej hais tias vim li cas nej muaj chaw cia siab, thaum ntawd nej thiaj paub teb lawv, 16tiamsis nej yuav tsum muaj lub siab mos siab muag teb lawv. Yog nej muaj lub siab zoo li ntawd lawm, thaum cov neeg uas thuam nej pom tej haujlwm zoo uas nej cov ntseeg ua, lawv yuav txajmuag rau tej lus uas lawv hais. 17Vim yog nej ua zoo, es nej thiaj raug kev tsimtxom, qhov ntawd haum Vajtswv siab dua qhov uas nej ua phem es nej raug kev tsimtxom. 18Rau qhov Yexus Khetos tuag tib zaug xwb txhiv tau sawvdaws lub txim lawm, nws yog tus ncaj ncees, nws tuag txhiv cov uas tsis ncaj ncees, nws ua li ntawd nws thiaj coj tau nej mus cuag Vajtswv. Luag muab nws lub cev tua tuag, tiamsis nws tus ntsujplig sawv rov qab los, 19thiab nws mus qhia Vajtswv txojlus rau cov ntsujplig uas luag muab kaw cia lawm. 20Cov ntsujplig ntawd yog cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus thaum lub sijhawm uas Nau-es txua nkoj, Vajtswv ua siab ntev rau lawv cov ntawd, tiamsis lawv tsis mloog Vajtswv lus. Cov neeg uas mus nyob hauv lub nkoj tsis muaj pestsawg leej, tsuas muaj yim leej xwb, yim leej ntawd thiaj dim dej nyab, 21cov dej ntawd piv txog txoj kevcai raus dej uas qhia hais tias nej twb dim nej lub txim lawm. Txoj kevcai ntawd tsis tau hais tias yuav ntxuav nej lub cev kom huv, tiamsis qhia hais tias nej yog cov uas tau coglus tseg rau Vajtswv lawm hais tias, nej yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Txoj kevcai raus dej no pab tau nej dim, rau qhov Yexus Khetos twb sawv hauv qhov tuag los lawm, 22nws mus rau saum ntuj ceebtsheej thiab nws zaum ntawm Vajtswv sab xis, nws kav tagnrho cov timtswv saum ntuj thiab cov uas muaj hwjchim huv tibsi.