1

1Yie, jiu-baang nyei ⟨mienh gox,⟩ fiev fienx bun Tin-Hungh ginv daaih nyei domh dorc caux ninh nyei fu'jueiv. Yie za'gengh hnamv meih mbuo. Maiv daan yie hnamv hnangv. Yietc zungv hiuv zien leiz nyei mienh yaac hnamv meih mbuo, 2weic zuqc maaih zien leiz yiem mbuo nyei hnyouv yaac oix yietc liuz caux mbuo yiem.
3Tov Zaangc Diex Tin-Hungh caux ninh nyei Dorn, Yesu Giduc, korv-lienh mbuo, ceix en ceix baengh orn bun mbuo yietc zungv hiuv duqv zien leiz, laanh yaac hnamv laanh.

Oix Zuqc Ei Jienv Giduc Njaaux Nyei Waac

4Yie za'gengh a'hneiv haic buatc maaih deix meih nyei fu'jueiv ei jienv Zaangc Diex bun mbuo nyei lingc gan longx zien leiz. 5Domh dorc aah! Ih zanc yie kuinx meih mbuo oix zuqc laanh hnamv laanh. Naaiv maiv zeiz yie fiev siang-lingc bun meih mbuo. Naaiv diuh lingc yiem gorn mbuo m'daaih maaih jienv daaih aqv. 6Hnamv Tin-Hungh caux hnamv mienh se hnangv naaiv. Mbuo oix zuqc ei jienv Tin-Hungh nyei lingc. Yiem gorn wuov zanc meih mbuo haiz jiex ninh nyei lingc se oix zuqc hnamv Tin-Hungh. Laanh yaac oix zuqc hnamv laanh.
7Maaih nduov mienh nyei mienh camv nyei cuotv mingh youh lungh ndiev. Ninh mbuo maiv nyiemc Yesu Giduc njiec daaih benx dauh baamh mienh. Naaiv nyungc mienh se kungx nduov mienh hnangv yaac zoux Giduc nyei win-wangv. 8Meih mbuo oix zuqc faix fim, maiv dungx bun meih mbuo zoux jiex nyei gong ndortv, mv baac duqv zipv zingh nyeic buangv.
9Haaix dauh guai mbiangx-nziaaux, maiv ei jienv Giduc njaaux nyei waac, wuov dauh maiv maaih Tin-Hungh. Mv baac haaix dauh ei jienv Giduc njaaux nyei waac, ninh maaih Zaangc Diex yaac maaih Zaangc Diex nyei Dorn. 10Se gorngv haaix dauh daaih yaac maiv zunh naaiv deix njaaux nyei waac, maiv dungx zipv ninh bieqc biauv. Liemh maiv dungx caux ninh gorngv haaix nyungc wuic buangh waac. 11Se gorngv haaix dauh caux ninh gorngv wuic buangh waac, wuov dauh caux ninh dongh hnyouv zoux orqv sic.

Setv Mueiz Waac

12Yie corc maaih camv nyei yie oix mbuox meih mbuo mv baac maiv oix longc zeiv longc matc fiev. Yie ganh oix mingh caux meih mbuo doix hmien gorngv weic bun mbuo lomh nzoih njien-youh taux daauh.
13Meih nyei nziez, dongh Tin-Hungh ginv daaih wuov dauh nyei fu'jueiv, yaac jangx taux meih.