1

Baeqc Fingx Ngaengc Tin-Hungh

1Naaiv se Aamortv nyei dorn, I^saa^yaa, buatc laauc yaangh nyei sic, gorngv taux Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem nyei jauv-louc doix Utc^si^yaa, Yotaam, Aa^hatc caux He^se^ki^yaa zoux Yu^ndaa Hungh nyei ziangh hoc.

Hnyouv Ngaengc Nyei Baeqc Fingx

  2Lungh aah! Muangx maah!
   Ndau aah! Baeng m'normh muangx,
   weic zuqc Ziouv gorngv,
  “Yie dorh naamh nyouz yaac dorh ninh mbuo hlo daaih,
   mv baac ninh mbuo ngaengc yie.
  3Ngongh zieqv duqv ninh nyei ziouv,
   lorh yaac zieqv duqv ninh nyei ziouv nyei miev-zoh,
  mv baac I^saa^laa^en Mienh zieqv maiv duqv,
   yie nyei baeqc fingx maiv bieqc hnyouv.”
  4Aa, baamz zuiz nyei yietc guoqv mienh,
   zuiz hniev haic nyei baeqc fingx,
  zoux orqv sic nyei zuangv,
   zoux baaic waaic nyei naamh nyouz.
  Ninh mbuo guangc Ziouv,
   mangc piex I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
   Ninh mbuo huin nqaang leih ninh.
  5Meih mbuo weic haaix diuc ngaengc jienv mingh
   ziouc oix zuqc aengx zuqc mborqv?
  Ziangh norm m'nqorngv mun,
   hnyouv yaac mau nzengc.
  6Yiem zaux-benv taux m'nqorngv-baengh,
   ziangh sin maiv maaih yietc norm dorngx longx.
  Kungx maaih faaux nziaamv, butv faang,
   maaih nziaamv liouc cuotv nyei ga'naaiv-mun,
  yaac maiv maaih haaix dauh zatv fai tengx beu,
   fai longc youh nzaatv mun nyei dorngx.
  7Meih mbuo nyei guoqv benx ndau-huaang,
   meih mbuo nyei zingh zuqc douz buov qui.
  Meih mbuo mangc jienv nyei ziangh hoc,
   ganh fingx mienh oix baaic waaic meih mbuo nyei deic-bung,
   ziouc zuqc ganh fingx mienh mbienv
   benx deic-bung-huaang nzengc.
  8Kungx zengc ⟨Si^on Zingh⟩
   hnangv zuov a'ngunc huingx nyei liuh,
  hnangv yiem guaa-wuom ndeic nyei liuh,
   yaac hnangv zuqc weih gormx nyei zingh.
  9Se gorngv Nernh Jiex nyei Ziouv
   maiv liouh njiec deix zeiv-fun cuotv singx maengc,
  yie mbuo ziouc zuqc hnangv So^ndom,
   yaac hnangv Go^mo^laa.

Heuc I^saa^laa^en Mienh Goiv Hnyouv Nzuonx

  10Meih mbuo zoux hlo, gunv ⟨So^ndom Zingh⟩ nyei mienh aah!
   Muangx Ziouv nyei waac maah!
  ⟨Go^mo^laa Zingh⟩ nyei baeqc fingx aah!
   Baeng m'normh muangx yie mbuo nyei Tin-Hungh njaaux nyei waac.
  11Ziouv gorngv, “Meih mbuo fongc horc ziec ga'naaiv camv nyei,
   weic yie maaih haaix nyungc eix leiz?
  Yie duqv buov ziec nyei yungh gouv
   caux uix junc nyei saeng-kuv hmei zungv gaux haic aqv.
  Yie yaac maiv a'hneiv ngongh gouv
   caux ba'gi yungh dorn caux yungh gouv nyei nziaamv.
  12Meih mbuo daaih yiem yie nyei nza'hmien nyei ziangh hoc,
   haaix dauh heuc meih mbuo daaih linc yie nyei laatc gu'nyuoz?
  13Meih mbuo maiv dungx aengx dorh
   meih mbuo maiv lamh longc nyei ga'naaiv fongc horc bun yie,
   meih mbuo nyei hung yie gamh nziev haic.
  Siang-Hlaax caux Dingh Gong Hnoi caux heuc gapv zunv nyei domh wuic,
   yie diev maiv duqv meih mbuo zoux nyei zuiz
   caux meih mbuo gan leiz gapv zunv nyei wuic.
  14Yie nzorng haic meih mbuo nyei
   Siang-Hlaax zipv caux dingc daaih nyei zipv.
  Ih zanc yie ndaam hniev,
   zungv haiz ndaam kouv haic.
  15Meih mbuo sung jienv buoz daux gaux nyei ziangh hoc,
   yie oix buang jienv yie nyei m'zing maiv mangc meih mbuo.
  Maiv gunv meih mbuo daux gaux camv,
   yie maiv muangx.
  Meih mbuo nyei buoz maaih daix mienh nyei nziaamv
   guoqv buangv nzengc.
  16Meih mbuo oix zuqc saax ganh cing-nzengc daaih,
   zorqv nqoi meih mbuo nyei orqv sic
   bun yie maiv zuqc mangc.
  Dingh njiec, maiv dungx zoux waaic sic.
   17Oix zuqc hoqc zoux horpc nyei sic,
  lorz baengh fim nyei jauv,
   tengx zuqc zeix nyei mienh.
  Oix zuqc beu guh hanh fu'jueiv
   yaac tengx auv-guaav mbenc sung.”
  18Ziouv gorngv,
   “Ih zanc daaih maah! Mbuo lomh nzoih caangh laangh daav za'eix.
  Maiv gunv meih mbuo nyei zuiz hongc siqv,
   zungv oix tiuv hnangv sorng nor mbopv baeqc.
  Maiv gunv meih mbuo nyei zuiz nzanc siqv,
   zungv oix baeqc hnangv ba'gi yungh biei.
  19Se gorngv meih mbuo buangv hnyouv muangx yie nyei waac,
   meih mbuo ziouc duqv nyanc yiem deic-bung
   gauh longx jiex nyei ga'naaiv.
  20Mv baac se gorngv meih mbuo maiv kangv muangx, aengx ngaengc jienv nor,
   meih mbuo ziouc zuqc nzuqc ndaauv mietc meih mbuo.”
    Naaiv se Ziouv ganh nyei nzuih gorngv.

Siemv Zingh Nyei Zuiz

  21Naaiv norm ziepc zuoqv zingh ih zanc tiuv
   hnangv benx maaic sin nyei m'sieqv dorn.
  Zinh ndaangc maaih baengh fim buangv nzengc,
   zoux horpc nyei sic yiem gu'nyuoz.
   Mv baac ih zanc kungx maaih daix mienh nyei mienh yiem.
  22Meih mbuo nyei nyaanh tiuv benx nyaanh nqaiv,
   meih mbuo nyei diuv-kuv peux jienv wuom.
  23Meih mbuo nyei jien ngaengc yie,
   yaac caux janx-zaqc zoux doic.
  Dauh dauh a'hneiv zipv nyaanh hmuangx,
   qaqv zoux weic duqv zingh nyeic.
  Ninh mbuo maiv tengx goux guh hanh fu'jueiv,
   auv-guaav nyei sic yaac maiv taux ninh mbuo nyei nza'hmien.
  24Weic naaiv, Ziouv, dongh Nernh Jiex nyei Ziouv,
   se I^saa^laa^en nyei henv haic Tin-Hungh gorngv,
  “Mangc maah! Yie oix bun yie nyei ga'qiex baetv cuotv,
   hingh jiex yie nyei win-wangv,
   yaac jaauv win bun yie nyei win-jaa.
  25Yie oix longc yie nyei buoz zoux bun meih mbuo.
   Oix sinx meih mbuo hnangv sinx jiem nyaanh nyei nqaiv cuotv.
  Se hnangv longc nzie-wuom nzox nzengc nor,
   zorqv nqoi maiv cing-nzengc nyei yietc zungv.
  26Yie oix bun meih mbuo nyei siemv zuiz jien hnangv loz wuov nor,
   yaac bun meih mbuo nyei caangh laangh mienh hnangv daauh dangh wuov zanc.
  Nqa'haav mienh ziouc heuc naaiv norm zingh benx
   Baengh Fim, Ziepc Zuoqv nyei Zingh.”
  27⟨Si^on⟩ weic baengh fim nyei jauv duqv zuoqc nzuonx,
   weic zoux horpc nyei jauv yiem zingh gu'nyuoz
   goiv hnyouv nyei mienh yaac duqv zuoqc.
  28Mv baac hnyouv ngaengc nyei mienh caux zuiz-mienh
   oix lomh nzoih zuqc baaic nzengc.
  Guangc Ziouv wuov deix
   yaac oix zuqc mietc.
  29“Meih mbuo oix zuqc nyaiv
   laaix meih mbuo a'hneiv wuov deix mba'ong zuei ndiangx.
  Meih mbuo laaix meih mbuo ginv daaih nyei huingx
   oix zuqc baaic hmien.
  30Meih mbuo ziouc hnangv mba'ong zuei ndiangx, normh nqaai mingh,
   yaac hnangv maiv maaih wuom nyei huingx.
  31Maaih qaqv nyei mienh ziouc hnangv la'maah suix nyei nyongh,
   ninh zoux nyei gong hnangv douz-fing.
  I nyungc zungv zuqc douz buov,
   yaac maiv maaih haaix dauh mborqv duqv douz daic.”