1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Baulo, caux Ti^mo^tai zoux Giduc Yesu nyei bou.
 Yie mbuo fiev fienx bun Fi^lipv^poi Zingh sienx Giduc Yesu nyei yietc zungv mienh caux jiu-baang nyei mienh gox caux borng-buoz mienh.
2Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Baulo Tengx Fi^lipv^poi Jiu-Baang Daux Gaux

3Yie haaix zanc jangx taux meih mbuo, yie weic meih mbuo laengz zingh yie nyei Tin-Hungh. 4Yie haaix zanc tengx meih mbuo zuangx mienh daux gaux, yie a'hneiv nyei tov Tin-Hungh tengx. 5Weic zuqc yie jangx zuqc yiem daauh hnoi taux ih zanc meih mbuo caux yie juangc jienv kuv fienx nyei gong zoux. 6Yie sienx dingc Tin-Hungh yiem meih mbuo nyei hnyouv jiez gorn zoux kuv gong, yaac oix zoux jienv mingh taux Giduc Yesu aengx daaih nyei hnoi ziouc zoux ziangx nzengc aqv.
7Yie yiem hnyouv haaix zanc yaac jangx zuqc meih mbuo zuangx mienh yaac hnamv meih mbuo. Yie hnangv naaiv nor haiz se horpc nyei, weic zuqc maiv gunv yie zuqc wuonx jienv naaiv loh, fai duqv cuotv mingh nzaeng hingh kuv fienx maiv bun ndortv, yaac bun mienh hiuv duqv kuv fienx se zien nyei, meih mbuo lomh nzoih duqv caux yie juangc Tin-Hungh nyei en. 8Tin-Hungh tengx yie zoux zorng-zengx gorngv yie za'gengh! hnamv meih mbuo zuangx mienh hnangv Giduc Yesu hnamv meih mbuo nor.
9Yie daux gaux tov Tin-Hungh bun meih mbuo hnamv mienh nyei hnyouv jaa camv jienv faaux, yaac bun meih mbuo maaih cong-mengh yaac haih samx duqv cuotv nyungc-nyungc. 10Hnangv naaiv, meih mbuo ziouc haih ginv zoux gauh horpc jiex cingx daaih taux Giduc aengx daaih wuov hnoi meih mbuo ziouc cing-nzengc, maiv maaih dorngx nqemh. 11Meih mbuo yiem seix zaangc kaux Yesu Giduc zoux nyungc-nyungc kuv sic weic bun mienh taaih Tin-Hungh, ceng Tin-Hungh.

Baulo Yiem Weic Fu-Sux Giduc

12Zuangx gorx-youz aac, yie oix meih mbuo hiuv duqv yie buangh zuqc naaiv deix sic zungv bun kuv fienx hiaangx jangv jienv mingh. 13Weic zuqc yie yiem naaiv loh, yietc zungv zuov hungh dinc nyei baeng caux yiem naaiv nyei zuangx mienh hiuv duqv se weic Giduc yie cingx zuqc wuonx jienv. 14Yie zuqc wuonx jienv loh mv baac naaiv deix sic tengx duqv gorx-youz mbuo camv sienx Ziouv Yesu gauh wuonv ziouc bungx laangc nyei zunh Tin-Hungh nyei doz yaac maiv gamh nziex.
15Za'gengh maaih deix zunh Giduc nyei doz laaix ninh mbuo mueic jieqv oix nzaeng jaax. Mv baac maaih deix longc hnyouv zunh. 16Naaiv se weic ninh mbuo hnamv yie yaac hiuv duqv laaix yie nzaeng kuv fienx maiv bun ndortv yie cingx daaih zuqc wuonx jienv naaiv loh. 17Mueic jieqv nzaeng jaax wuov deix maiv longc hnyouv zunh Giduc nyei kuv fienx, kungx oix douh ganh duqv longx hnangv. Ninh mbuo hnangv naaiv nor zoux se ninh mbuo hnamv daaih oix bun yie yiem naaiv loh aengx zuqc gauh kouv. 18Mv baac maiv benx haaix nyungc. Maiv gunv ninh mbuo longc hnyouv zunh fai la'guaih zunh, da'faanh zunh Giduc nyei kuv fienx duqv aqv. Yie ziouc a'hneiv haic.
19Yie yietc zei oix jaa a'hneiv weic zuqc hiuv duqv meih mbuo tengx yie daux gaux, Yesu Giduc nyei Singx Lingh yaac tengx yie, yie ziouc oix duqv cuotv loh. 20Yie za'gengh! maaih lamh hnamv yie maiv maaih haaix nyungc bun yie zuqc nyaiv. Yie ih zanc yaac oix hnangv zinh ndaangc wuov nor, bungx laangc nyei gorngv. Hnangv naaic, maiv gunv yie ziangh fai daic, yie oix yie zoux nyei caux gorngv nyei yietc zungv bun mienh taaih Giduc. 21Yie ziangh jienv se ziangh weic Giduc. Daic mingh corc duqv gauh longx. 22Mv baac se gorngv yie ziangh jienv haih zoux duqv maaih lamh longc nyei gong gauh camv nor, yie yaac maiv hiuv duqv oix zuqc ginv haaix diuc gauh longx. 23Naaiv i diuc baeng jienv yie. Yie haiz oix mingh caux Giduc yiem. Gauh longx naaiv maiv maaih aqv. 24Mv baac yie ziangh jienv se weic meih mbuo gauh longc jienv jiex. 25Weic naaiv yie hiuv dingc yie corc oix zuqc yiem seix zaangc. Yie ziouc oix ziangh jienv weic tengx meih mbuo zuangx mienh gauh gan duqv longx meih mbuo sienx nyei jauv yaac gauh njien-youh. 26Wuov nyungc yie aengx nzuonx meih mbuo naaic, weic zuqc meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh meih mbuo ziouc gauh a'hneiv yie.
27Gauh longc jienv jiex, meih mbuo yiem seix zaangc oix zuqc zoux nyungc-nyungc puix duqv Giduc nyei kuv fienx. Hnangv naaiv, maiv gunv yie duqv mingh meih mbuo naaic fai maiv duqv mingh, yie duqv haiz mienh gorngv meih mbuo sienx wuonv nyei, horpc fim dongh eix, dongh diuc hnyouv nzaeng jienv mbuo sienx nyei kuv fienx, maiv bun ndortv. 28Maiv dungx gamh nziex caux meih mbuo doix-dekc wuov deix. Meih mbuo maiv gamh nziex se zoux jangx-hoc bun ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo oix zuqc mietc mv baac meih mbuo oix duqv njoux. Se Tin-Hungh oix njoux meih mbuo. 29Tin-Hungh ceix en bun meih mbuo fu-sux Giduc. Se maiv daan sienx ninh hnangv, yaac oix zuqc weic ninh siouc kouv. 30Ih zanc meih mbuo oix zuqc hnangv yie nor nzaeng kuv fienx, maiv bun ndortv. Meih mbuo zinh ndaangc buatc yie nzaeng jiex nyei, meih mbuo ih zanc haiz mienh gorngv yie corc nzaeng jienv yiem nyei.