1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Bide, zoux Yesu Giduc nyei ⟨gong-zoh.⟩
 Yie fiev fienx bun Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh, dongh zuqc biaux yiem nzaanx Borntatv Saengv, Gaa^laa^tie, Kapv^baa^ndo^sie, Esie caux Mbi^ti^nie Saengv nyei mienh.
2Zaangc Diex Tin-Hungh ei ninh nyei za'eix jaa-ndaangc ginv meih mbuo daaih. Ninh nyei Singx Lingh bun meih mbuo zoux cing-nzengc mienh weic bun meih mbuo muangx Yesu Giduc yaac duqv Yesu nyei nziaamv nzaaux nzengc meih mbuo.
 Tov Tin-Hungh ceix en ceix baengh orn camv-camv nyei bun meih mbuo.

Sienx Yesu Nyei Mienh Maaih Lamh Hnamv

3Mbuo oix zuqc ceng mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei Die, Tin-Hungh. Ninh za'gengh! korv-lienh haic mbuo. Yesu Giduc daic mingh, Tin-Hungh aengx bun nangh daaih, bun mbuo kaux ninh aengx siang-yungz jiex, ziouc duqv yietc liuz maaih lamh hnamv dorngx. 4Hnangv naaic mbuo ziouc haih siouc maiv haih mietc, maiv haih huv, maiv haih zitc nyei buonc, dongh Tin-Hungh weic ninh nyei mienh siou jienv wuov tin-dorngh nyei buonc. 5Weic meih mbuo sienx, meih mbuo duqv Tin-Hungh nyei qaqv beu jienv, zuov taux setv mueiz nyei hnoi Tin-Hungh liuc leiz ziangx nyei njoux en cuotv daaih.
6Weic naaiv meih mbuo oix zuqc orn-lorqc maiv gunv ih zanc zuqc seix, siouc camv-nyungc kouv naanc, nzauh caamx baav. 7Naaiv deix sic se weic bun cing meih mbuo zien-zien nyei sienx. Sienx fim se gauh jaaix jiex jiem. Maiv gunv jiem haih zitc corc oix zuqc longc douz sinx. Hnangv naaic, oix zuqc seix mangc meih mbuo nyei sienx fim. Taux Yesu Giduc aengx daaih wuov zanc, Tin-Hungh ziouc ceng meih mbuo, taaih meih mbuo, bun meih mbuo duqv njang-laangc. 8Maiv gunv meih mbuo maiv gaengh buatc jiex ninh, meih mbuo hnamv ninh. Maiv gunv meih mbuo ih zanc mangc maiv buatc ninh, meih mbuo yaac sienx ninh ziouc za'gengh! maaih orn-lorqc aqv, zungv maiv maaih waac gorngv, 9weic zuqc meih mbuo nyei lingh wuonh duqv njoux. Naaiv se weic meih mbuo nyei sienx fim.
10⟨Douc waac mienh⟩ gorngv taux Tin-Hungh oix bun meih mbuo nyei en. Ninh mbuo longx-longx nyei zaah mangc yaac zimh lorz naaiv njoux en. 11Naaiv deix mienh maaih Giduc nyei Singx Lingh yiem ninh mbuo gu'nyuoz jaa-ndaangc gorngv Giduc oix zuqc siouc kouv, mv baac nqa'haav oix duqv nyei njang-laangc. Ninh mbuo qaqv zaah mangc naaiv deix sic taux haaix zanc cuotv yaac oix hnangv haaix nor cuotv. 12Tin-Hungh bun naaiv deix douc waac mienh hiuv duqv ninh mbuo zoux nyei gong se maiv zeiz weic tengx ninh mbuo ganh, se weic tengx meih mbuo. Ninh mbuo douc daaih gorngv nyei sic meih mbuo ih zanc haiz mienh zunh kuv fienx mbuox meih mbuo. Naaiv deix zunh kuv fienx nyei mienh yaac kaux yiem tin-dorngh paaiv daaih nyei Singx Lingh zunh. Liemh fin-mienh yaac oix hiuv naaiv deix sic.

Mbuo Oix Zuqc Zoux Cing-Nzengc Nyei Mienh

13Weic naaiv oix zuqc liuc leiz ziangx hnyouv, gunv jienv ganh, yaac longc nzengc hnyouv hnamv Yesu Giduc aengx daaih wuov zanc ninh oix ceix bun meih mbuo nyei en. 14Meih mbuo zoux muangx Tin-Hungh nyei waac nyei naamh nyouz. Maiv dungx ei jienv meih mbuo nyei hnyouv hanc zoux, hnangv zinh ndaangc meih mbuo maiv gaengh hiuv nyei ziangh hoc zoux nyei nor. 15Heuc meih mbuo daaih wuov dauh se cing-nzengc nyei. Yiem meih mbuo zoux nyei nyungc-nyungc sic meih mbuo yaac oix zuqc hnangv ninh nor, cing-nzengc. 16Weic zuqc Ging-Sou gorngv,
  “Meih mbuo oix zuqc cing-nzengc
   weic zuqc yie se cing-nzengc nyei.”
17Meih mbuo daux gaux nyei ziangh hoc meih mbuo heuc Tin-Hungh zoux “Aa Die aac.” Ninh maiv mangc haaix dauh nyei hmien. Ninh ziux gorqv-mienh zoux nyei sic siemv. Weic naaiv meih mbuo yiem seix zaangc oix zuqc gamh nziex ninh, taaih ninh. 18Meih mbuo hiuv duqv Tin-Hungh zuoqc meih mbuo yiem ong-taaix, doic jiex doic, maiv lamh longc nyei jauv cuotv daaih. Ninh maiv zeiz longc haih zitc nyei ga'naaiv hnangv jiem fai nyaanh. 19Ninh longc Giduc jaaix haic nyei nziaamv zuoqc meih mbuo. Giduc se hnangv maiv waaic fangx yaac maiv maaih dorngx nqemh nyei ba'gi yungh dorn nor. 20Tin-Hungh maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc ninh ginv Giduc daaih. Aengx taux naaiv deix nqa'haav laai nyei hnoi-nyieqc Giduc cuotv daaih weic tengx meih mbuo. 21Meih mbuo kaux Giduc sienx Tin-Hungh, dongh Giduc daic mingh bun ninh aengx nangh daaih duqv njang-laangc wuov dauh. Hnangv naaic, meih mbuo nyei sienx fim caux maaih lamh hnamv nyei se yiem Tin-Hungh.
22Meih mbuo ei jienv zien leiz zoux ziouc bun meih mbuo nyei hnyouv cing-nzengc daaih yaac za'gengh hnamv sienx Yesu nyei gorx-youz. Hnangv naaic meih mbuo oix zuqc longc nzengc hnyouv laanh hnamv laanh. 23Meih mbuo se ganh siang-yungz jiex, maiv zeiz yiem haih daic nyei buonv yungz, se yiem maiv haih daic nyei buonv yungz. Weic zuqc meih mbuo kaux Tin-Hungh yietc liuz ziangh jienv nyei doz ganh siang-yungz jiex. 24Hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Yietc zungv baamh mienh se hnangv miev nor,
   ninh mbuo nyei njang-laangc yaac hnangv miev nyei biangh.
  Miev nqaai mingh, biangh yaac bioh.
  25Mv baac Ziouv nyei doz yietc liuz yiem.”
Naaiv doz se zunh bun meih mbuo muangx nyei kuv fienx.