1

Heuc Ceix Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

1Yiem Ndaa^li^atc zoux hungh diex da'nyeic hnyangx luoqc hlaax saeng-yietv, Ziouv longc ⟨douc waac mienh,⟩ Hakv^gai, douc waac mbuox Se^an^ti^en nyei dorn, Yu^ndaa nyei saengv-ziouv, Se^lupv^mbaa^mben, caux Ye^ho^saa^ndakc nyei dorn, Yo^su^waa ⟨douc waac mienh,⟩
2Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, “Naaiv deix mienh gorngv, ‘Ih zanc maiv gaengh taux ziangh hoc ceix zaangc Ziouv nyei biauv.’+”
3Ziouv aengx longc douc waac mienh, Hakv^gai, douc waac gorngv, 4“Hnangv naaic, ih zanc taux ziangh hoc meih mbuo ganh yiem ceix daaih longx nyei biauv, guangc jienv zaangc Ziouv nyei biauv benx biauv-mbaang fai?”
5Ih zanc Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Hnamv mangc gaax, meih mbuo hnangv haaix nor yiem! 6Meih mbuo zuangx camv mv baac siou duqv zoqc. Meih mbuo duqv nyanc mv baac yietc liuz maiv beuv. Duqv hopv mv baac yietc liuz maiv gaux. Meih mbuo duqv lui-houx zuqv mv baac maiv maaih haaix dauh siouv. Haaix dauh duqv gong-zinh yaac maiv gaux yungz maengc.”
7Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Hnamv mangc gaax, meih mbuo hnangv haaix nor yiem! 8Oix zuqc faaux wuov jiex mbong lorz ndiangx daaih zoux zaangc Ziouv nyei biauv. Hnangv naaic yie ziouc a'hneiv naaiv norm biauv yaac duqv mienh taaih yie.”
9Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Meih mbuo hnamv daaih meih mbuo duqv siou camv mv baac duqv zoqc. Meih mbuo siou ga'naaiv taux biauv, yie yaac zoux waaic. Weic haaix diuc? Weic zuqc yie nyei biauv corc benx biauv-mbaang. Meih mbuo gorqv-mienh kungx goux gorqv-mienh ganh nyei biauv hnangv. 10Weic naaiv lungh maiv bun mbiungc-suiv njiec. Ndau yaac maiv cuotv gaeng-zuangx. 11Yie heuc deic-bung haanz, bun ndau nqaai, liemh ndeic liemh mbong, mbiauh ndeic, a'ngunc huingx, ga'lanv huingx caux ndau cuotv nyei nyungc-nyungc ga'naaiv, liemh mienh liemh saeng-kuv aengx caux meih mbuo nyei buoz zoux nyei yietc zungv gong.”

Baeqc Fingx Muangx Ziouv Nyei Waac

12Hnangv naaic, Se^an^ti^en nyei dorn, Se^lupv^mbaa^mben, caux Ye^ho^saa^ndakc nyei dorn, Yo^su^waa domh sai mienh caux yietc zungv zuqc guaatv mingh nzuonx daaih nyei baeqc fingx muangx Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, nyei qiex caux douc waac mienh, Hakv^gai, nyei waac weic zuqc Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, paaiv ninh daaih. Zuangx baeqc fingx yaac taaih Ziouv.
13Ziouv nyei douc fienx mienh, Hakv^gai, douc Ziouv nyei waac mbuox baeqc fingx, “Ziouv gorngv, ‘Yie caux meih mbuo yiem.’ ” 14Ziouv dongz zuqc Se^an^ti^en nyei dorn, Yu^ndaa nyei saengv-ziouv, Se^lupv^mbaa^mben, caux Ye^ho^saa^ndakc nyei dorn, Yo^su^waa domh sai mienh, nyei hnyouv, yaac dongz zuqc zuangx baeqc fingx nyei hnyouv. Ninh mbuo ziouc daaih ceix Nernh Jiex nyei Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, nyei biauv. 15Se yiem Ndaa^li^atc zoux hungh da'nyeic hnyangx, luoqc hlaax, nyic ziepc feix wuov hnoi jiez gorn.