1

Saa^lo^morn Hungh Tov Cong-Mengh

(Beiv mangc 1 Hungh Douh 3:1-15)

1Ndaawitv nyei dorn, Saa^lo^morn, gunv I^saa^laa^en Guoqv wuonv nyei. Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh, caux ninh yiem, bun ninh duqv zoux za'gengh! hlo haic.
2Saa^lo^morn paaiv I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, se paaiv gunv yietc cin, gunv yietc baeqv dauh baeng nyei baeng-bieiv, caux domh jien caux I^saa^laa^en nyei zuangx bieiv zeiv caux bungh buonc bieiv zeiv. 3Saa^lo^morn caux gapv zunv nyei zuangx mienh ziouc mingh Gi^mbe^on yiem hlang nyei dorngx, weic zuqc Tin-Hungh nyei Wuic Buangh Ndopv-Liuh yiem wuov, se Ziouv nyei bou, Mose, yiem deic-bung-huaang zoux daaih wuov norm ndopv-liuh. 4(Mv baac Ndaawitv dorh Tin-Hungh nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ yiem Ki^li^yaatv Ye^aa^lim taux ninh liuc leiz ziangx nyei dorngx, weic zuqc ninh yiem Ye^lu^saa^lem weic Laengz Ngaengc Waac Faang corng ndopv-liuh.) 5Hu^aa nyei fun, Uli nyei dorn, Mbe^saa^len, zoux wuov norm dongh siqv ziec-dorngh yaac yiem Gi^mbe^on, Ziouv nyei ndopv-liuh nza'hmien maengx. Saa^lo^morn caux gapv zunv nyei zuangx mienh ziouc yiem wuov tov Ziouv. 6Saa^lo^morn ziouc yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh, Ziouv nyei nza'hmien, dongh siqv ziec-dorngh wuov fongc horc yietc cin dauh saeng-kuv an ziec-dorngh gu'nguaaic buov ziec.
7Dongh wuov muonz Tin-Hungh hinc cuotv bun Saa^lo^morn buatc yaac gorngv mbuox ninh, “Meih oix yie ceix haaix nyungc bun meih, gunv tov aqv”
8Saa^lo^morn dau Tin-Hungh, “Meih bun cing meih ziepc zuoqv nyei hnamv yie nyei die, Ndaawitv, yaac bun yie nzipc jienv die zoux hungh. 9Ziouv Tin-Hungh aac, tov bun meih caux yie nyei die, Ndaawitv, laengz nyei waac cuotv daaih zien, weic zuqc meih bun yie zoux hungh gunv naaiv fingx mienh ndongc lungh ndiev nyei nie-mbung camv. 10Tov bun yie maaih cong-mengh, maaih wuonh zaang dorh naaiv deix mienh, weic zuqc haaix dauh haih gunv duqv meih nyei naaiv deix baeqc fingx ndongc naaic camv?”
11Tin-Hungh dau Saa^lo^morn, “Weic zuqc meih maaih naaiv nyungc hnyouv, yaac maiv tov zinh zoih, maiv tov bun meih butv zoih fai duqv mengh dauh hlo, yaac maiv tov bun meih nyei win-wangv zuqc daic, yaac maiv tov siouc nyuonh ndaauv, kungx tov cong-mengh caux wuonh zaang weic gunv yie nyei baeqc fingx, dongh yie bun meih zoux hungh gunv nyei baeqc fingx, 12yie ziouc ceix cong-mengh caux wuonh zaang bun meih. Yie yaac oix ceix zinh zoih, yaac bun meih butv zoih, maaih mengh dauh hlo. Beiv zinh ndaangc nyei hungh diex caux nqa'haav nyei hungh diex, maiv maaih haaix dauh ndongc meih.”
13Saa^lo^morn ziouc yiem Gi^mbe^on, hlang nyei dorngx, Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh nza'hmien, nzuonx Ye^lu^saa^lem. Ninh yaac gunv I^saa^laa^en Deic-Bung.

Saa^lo^morn Nyei Qaqv Caux Zinh Zoih

(Beiv mangc 1 Hungh Douh 10:26-29)

14Saa^lo^morn siou mborqv jaax nyei maaz-cie caux maaz. Ninh maaih yietc cin feix baeqv norm mborqv jaax maaz-cie yaac maaih yietc waanc i cin dauh maaz. Maaz caux maaz-cie an jienv siou mborqv jaax cie nyei zingh yaac maaih deix caux ninh yiem Ye^lu^saa^lem. 15Hungh diex yiem Ye^lu^saa^lem bun jiem bun nyaanh camv nyei, benx pou-tong nyei ga'naaiv hnangv la'bieiv nor. Si^ndaa zongh ndiangx yaac ndongc mbong-juoqv dorngx nyei ngongh nyorx ndiangx camv. 16Saa^lo^morn nyei maaz se yiem I^yipv caux Ku^e dorh daaih. Hungh diex nyei saeng-eix mienh ziux dingc nyei jaax-zinh maaiz Ku^e nyei maaz. 17Yiem I^yipv maaiz daaih nyei mborqv jaax cie yietc norm biei joih ziepc feix lungz nyaanh. Yietc dauh maaz yietc joih nyic lungz. Ninh mbuo yaac maaic mingh bun Hitv^tai Mienh caux Silie nyei zuangx hungh diex.