1

1Saa^lo^morn gauh kuh muangx jiex nyei nzung.

Da'yietv Diuh Nzung

Sieqv

  2Tov meih longc meih nyei nzuih zom yie,
   weic zuqc meih hnamv yie se gauh longx a'ngunc diuv.
  3Meih nzaatv sin nyei youh huonh huonh nyei ndaang,
   meih nyei mengh hnangv dox cuotv nyei youh ndaang,
   weic naaiv zuangx sieqv hnamv meih.
  4Tov dorh yie caux meih mingh. Bun yie mbuo siepv-siepv nyei mingh maah!
   Hungh diex dorh yie bieqc ninh nyei gen.

Zuangx Sieqv

  Yie mbuo ziouc weic meih njien-youh orn-lorqc.
   Yie mbuo ziouc oix ceng meih ndongc naaic hnamv yie gauh camv a'ngunc diuv-kuv.

Sieqv

   Zuangx m'sieqv dorn hnamv meih se horpc nyei.
  5O Ye^lu^saa^lem nyei zuangx sieqv aac,
   maiv gunv yie jieqv, mv baac nzueic nyei,
   hnangv Ke^ndaa nyei ndopv-liuh
   yaac hnangv Saa^lo^morn nyei hungh dinc nyei mbaeqc gaengh ndie.
  6Maiv dungx mangc piex yie weic zuqc yie jieqv.
   Yie jieqv weic zuqc nyutc pui.
  Caux yie juangc maa nyei gorx qiex jiez yie,
   aapv yie goux a'ngunc huingx,
   mv baac yie ganh nyei a'ngunc huingx yie maiv duqv goux.
  7Yie nyei hnyouv hnamv nyei mienh aah! Tov meih mbuox yie,
   meih yiem haaix norm dorngx bungx ba'gi yungh?
   Lungh aanx meih bun meih nyei ba'gi yungh hitv kuonx haaix norm dorngx?
  Yie weic haaix diuc oix zuqc hnangv mbiorngz jienv hmien nyei m'sieqv dorn
   yiem meih nyei doic nyei ba'gi yungh guanh ga'hlen?

Dorn

  8Gauh nzueic jiex nyei sieqv aac,
   se gorngv meih maiv hiuv nor,
   zimh jienv ba'gi yungh guanh nyei deih mingh.
  Gunv bungx meih nyei yungh
   yiem goux yungh mienh nyei ndopv-liuh ga'hlen.
  9Yie hnamv nyei sieqv aah!
   Yie beiv meih hnangv Faalo Hungh tor cie nyei maaz nzueic.
  10Meih nyei i bung kamx-bui maaih zorng nzueic nyei ga'naaiv,
   meih nyei jaang dangh jienv cunx daaih nyei zou-buv.
  11Yie mbuo oix longc jiem zoux siou-setv bun meih,
   aengx longc nyaanh hietv puix jienv.

Sieqv

  12Hungh diex zueiz jienv ninh nyei dieh nyei ziangh hoc,
   yie nyei youh ndaang cuotv ndaang nyei qiex buangv.
  13Yie hnamv nyei dorn weic yie se hnangv yietc mbuoqc ⟨mu^yorc⟩ ndaang,
   zanc-zanc yiem yie nyei la'kuotv.
  14Yie hnamv nyei dorn weic yie se hnangv yietc joih fongc fin biangh
   yiem En Ge^ndi nyei a'ngunc huingx gu'nyuoz.

Dorn

  15Yie hnamv nyei sieqv aac, meih nzueic haic.
   Meih za'gengh! nzueic.
   Meih nyei m'zing hnangv baeqc gopv nor.

Sieqv

  16Yie hnamv nyei dorn aah! Meih nzueic haic,
   meih za'gengh! nzueic.
   Mbuo nyei coux se miev-nyiemz.
  17Mbuo nyei biauv nyei dungz-haengh se si^ndaa zongh ndiangx.
   Zongh ndiangx zoux mbuo nyei saengh siouv.