1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Baulo, ei Tin-Hungh nyei za'eix zoux Giduc Yesu nyei ⟨gong-zoh⟩ weic zunh Tin-Hungh laengz bun nyei maengc, dongh mienh kaux Giduc Yesu duqv daaih nyei ziangh maengc.
2Yie fiev fienx bun yie hnamv haic nyei dorn, Ti^mo^tai.
 Tov Zaangc Diex Tin-Hungh caux mbuo nyei Ziouv Giduc Yesu korv-lienh meih, ceix en ceix baengh orn bun meih.

Baulo Orn Ti^mo^tai Nyei Hnyouv

3Yie laengz zingh Tin-Hungh, dongh yie, hnangv yie nyei ong-taaix mbuo nor, longc cing-nzengc hnyouv fu-sux wuov dauh. Yie hnoi-hnoi muonz-muonz daux gaux nyei ziangh hoc yie zanc-zanc jangx zuqc meih. 4Yie jangx zuqc meih nyiemv nyei wuom-mueic ziouc za'gengh! oix buatc meih haic. Duqv buatc meih nor, yie ziouc njien-youh orn-lorqc aqv. 5Yie jangx zuqc meih zien-zien nyei sienx, hnangv zinh ndaangc meih nyei daa gux, Lo^itc, caux meih nyei maa, Yunitv, zien-zien sienx wuov nor. Yie sienx dingc meih ih zanc yaac hnangv wuov nor sienx. 6Weic naaiv yie tengx meih jangx jienv yie maan jienv meih wuov zanc, Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic, meih oix zuqc bun hnangv douz nor hiaangx daaih. 7Tin-Hungh ceix bun mbuo se maiv zeiz gamh nziex nyei hnyouv. Ninh bun mbuo nyei hnyouv maaih qaqv, bun mbuo hnamv mienh, yaac haih gunv duqv ganh.

Maiv Dungx Nyaiv

8Hnangv naaic, maiv dungx nyaiv tengx mbuo nyei Ziouv Yesu zoux zorng-zengx. Yie weic Giduc zuqc wuonx jienv loh, meih yaac maiv dungx weic yie nyaiv. Daaux nzuonx meih yaac oix zuqc kaux Tin-Hungh nyei qaqv weic kuv fienx maaih buonc siouc kouv. 9Tin-Hungh njoux mbuo, yaac heuc mbuo daaih zoux ninh nyei cing-nzengc mienh, maiv zeiz weic mbuo zoux nyei haaix nyungc kuv sic, se ei ninh ganh nyei za'eix caux ninh nyei en hnangv. Naaiv nyungc en, yiem dongh cor maanc gouv maanc doic wuov zanc Tin-Hungh longc Giduc Yesu ceix bun mbuo. 10Mv baac ih zanc mbuo nyei Njoux Ziouv Giduc Yesu njiec daaih biux mengh naaiv nyungc en, weic zuqc Giduc mietc nzengc daic nyei qaqv, yaac longc kuv fienx bun mienh hiuv duqv yietc liuz maiv haih daic nyei maengc.
11Tin-Hungh paaiv yie zoux zunh doz mienh, zoux ⟨gong-zoh⟩ yaac zoux fin-saeng zunh naaiv kuv fienx. 12Weic naaiv kuv fienx yie ih zanc hnangv naaiv nor siouc kouv. Mv baac yie maiv nyaiv, weic zuqc hiuv duqv yie sienx nyei se haaix dauh yaac hiuv dingc yie jiu bun ninh nyei, ninh haih beu jienv taux siemv zuiz wuov norm hnoi.
13Oix zuqc longc meih haiz yie njaaux jiex nyei zien waac zoux nyungc zeiv. Yaac oix zuqc kaux Giduc Yesu duqv daaih nyei sienx fim caux hnamv mienh nyei hnyouv ei jienv zoux. 14Singx Lingh yiem mbuo gu'nyuoz. Oix zuqc kaux Singx Lingh goux jienv jiu bun meih nyei zien leiz.
15Meih hiuv duqv Esie Saengv nyei mienh yietc zungv guangc yie nzengc, liemh Fi^je^latv caux He^mo^ge^netv guangc yie.
16Yie tov Ziouv korv-lienh O^ne^si^fo^latv wuov biauv mienh weic zuqc O^ne^si^fo^latv nunz yie nyei hnyouv ziex nzunc. Yie zuqc limc ndoh jienv, ninh yaac maiv nyaiv. 17Yietv taux Lomaa Zingh ninh ziouc njiec qaqv zimh lorz yie, yaac lorz taux buatc. 18Meih yaac hiuv duqv yiem E^fe^so Zingh wuov zanc ninh tengx yie ndongc haaix camv! Yie ziouc tov Ziouv, taux siemv zuiz wuov hnoi, oix zuqc korv-lienh ninh.