1

1Yie, jiu-baang nyei mienh gox, fiev fienx bun cien hnamv nyei Gaai^atc. Yie zien-zien hnamv meih.
2Hnamv nyei loz-gaeng aah! Yie tov Tin-Hungh bun meih zoux haaix nyungc yaac haengh wangc aengx bun meih wangc siangx, hnangv yie hiuv duqv meih nyei lingh wuonh wangc siangx nor. 3Yie a'hneiv haic maaih deix gorx-youz daaih naaiv mbuox yie, meih ziepc zuoqv nyei gan zien leiz, haaix zanc yaac ei jienv zien leiz zoux. 4Maiv maaih haaix nyungc bun yie gauh njien-youh jiex naaiv aqv! Se yie haiz mienh gorngv yie nyei fu'jueiv zanc-zanc gan longx zien leiz.

Ceng Gaai^atc Zipv Kaeqv Longx

5Hnamv nyei loz-gaeng aac, meih za'gengh tengx duqv sienx Yesu nyei gorx-youz longx haic. Maiv gunv maiv buatc jiex nyei mienh, meih yaac longc hnyouv tengx ninh mbuo. 6Ninh mbuo yiem naaiv norm jiu-baang zoux zorng-zengx gorngv meih ndongc naaic hnamv ninh mbuo. Tov meih tengx ninh mbuo aengx haih cuotv jauv mingh puix duqv Tin-Hungh paaiv nyei mienh. 7Ninh mbuo weic Giduc nyei Mengh cuotv mingh yaac maiv longc maiv sienx nyei mienh tengx haaix nyungc ninh mbuo. 8Weic naaiv mbuo oix zuqc juang naaiv nyungc mienh, cingx daaih duqv juangc jienv weic zien leiz zoux gong.

Ndi^o^de^fetv Zoux Maiv Benx Nyei Sic

9Yie fiev jiex fienx bun jiu-baang mv baac Ndi^o^de^fetv nzaeng zoux hlo, maiv oix muangx yie nyei waac. 10Hnangv naaic, se gorngv yie mingh taux meih mbuo naaic, yie oix wetv cuotv ninh nyei gorn-baengx. Ninh kungx gorngv doqc, gorngv waac-huv, zoux waaic yie mbuo nyei mengh dauh. Mbuoqc naaiv ninh nyei hnyouv corc maiv gaengh nqaai, ninh yaac maiv zipv jiex jauv nyei gorx-youz. Oix zipv nyei mienh ninh haangh jienv maiv bun zipv, zungv zunc ninh mbuo cuotv jiu-baang.

Nde^metv^li^atc Zoux Kuv Sic

11Hnamv nyei loz-gaeng aac, maiv dungx zuotc waaic nyei sic. Oix zuqc zuotc kuv sic hnangv. Haaix dauh zoux kuv sic, wuov dauh se Tin-Hungh nyei mienh. Haaix dauh zoux waaic sic, wuov dauh maiv buatc jiex Tin-Hungh. 12Zuangx mienh ceng Nde^metv^li^atc zoux duqv longx. Zien leiz yaac tengx ninh zoux zorng-zengx. Yie mbuo yaac fih hnangv nyei zoux zorng-zengx ceng Nde^metv^li^atc zoux duqv longx. Meih yaac hiuv duqv yie mbuo gorngv nyei waac se zien nyei.

Setv Mueiz Waac

13Yie aengx maaih waac camv nyei oix mbuox meih mv baac maiv oix longc batv longc matc fiev. 14Yie hnamv daaih maiv lauh yie duqv buatc meih, mbuo ziouc duqv doix hmien gorngv waac.
15Tov Tin-Hungh bun meih maaih baengh orn. Yiem naaiv nyei zuangx gorx-youz yaac jangx taux meih. Tov meih tengx mbuox yietc dauh yietc dauh yiem naaic nyei gorx-youz, yie mbuo yaac jangx taux ninh mbuo oc.