1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Baulo, caux Silaa caux Ti^mo^tai fiev fienx bun Te^saa^lo^ni^gaa Zingh nyei jiu-baang, dongh Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc nyei mienh.
 Tov Tin-Hungh ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Te^saa^lo^ni^gaa Jiu-Baang Nyei Nyungc Zeiv Longx

2Yie mbuo zanc-zanc weic meih mbuo zuangx mienh laengz zingh Tin-Hungh. Haaix zanc daux gaux yaac tih taux meih mbuo. 3Yie mbuo yiem yie mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh nyei nza'hmien zanc-zanc jangx meih mbuo weic sienx Yesu zoux nyei gong. Meih mbuo hnamv ninh ziouc zoux gong kouv, yaac kaux wuonv mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc maaih lamh hnamv. 4Tin-Hungh hnamv nyei zuangx gorx-youz aah! Yie mbuo hiuv duqv Tin-Hungh ginv meih mbuo, 5weic zuqc yie mbuo taux meih mbuo naaic zunh kuv fienx, yie mbuo maiv daan longc waac gorngv hnangv, yaac maaih Singx Lingh nyei qaqv bun meih mbuo hiuv dingc naaiv kuv fienx se za'gengh zien nyei. Meih mbuo ganh hiuv duqv, yie mbuo yiem meih mbuo mbu'ndongx wuov zanc, yie mbuo hnangv haaix nor yiem. Naaiv se weic bun meih mbuo duqv longx. 6Meih mbuo zuotc yie mbuo nyei nyungc yaac zuotc Ziouv nyei nyungc. Maiv gunv meih mbuo zuqc siouc kouv camv, meih mbuo maaih Singx Lingh bun daaih nyei njien-youh zipv naaiv kuv fienx. 7Weic naaiv meih mbuo zoux nyungc zeiv bun yiem Maa^si^ndo^nie caux Aa^kaa^yaa Saengv nyei sienx Yesu nyei zuangx mienh zuotc.
8Ziouv nyei doz maiv daan yiem meih mbuo naaic zunh cuotv mingh gormx Maa^si^ndo^nie Saengv caux Aa^kaa^yaa Saengv hnangv, norm-norm dorngx nyei mienh yaac haiz gorngv meih mbuo sienx longx Tin-Hungh, yie mbuo ziouc maiv zuqc aengx gorngv haaix nyungc aqv. 9Wuov deix zuangx mienh gorngv yie mbuo mingh meih mbuo naaic meih mbuo hnangv haaix nor zipv yie mbuo, yaac gorngv meih mbuo hnangv haaix nor guangc liuz miuc-fangx daaih lorz Tin-Hungh, weic fu-sux ziangh jienv nyei, zien nyei Tin-Hungh. 10Ninh mbuo gorngv meih mbuo yaac zuov Tin-Hungh nyei Dorn yiem tin-dorngh njiec daaih, dongh daic mingh, Tin-Hungh bun nangh daaih nyei Yesu. Ninh yaac njoux mbuo leih ndutv, nqa'haav hingv maiv zuqc Tin-Hungh nouz.