1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Simon Bide, zoux Yesu Giduc nyei bou yaac zoux ninh nyei ⟨gong-zoh.⟩
 Yie fiev fienx bun kaux mbuo baengh fim nyei Tin-Hungh caux Njoux Ziouv Yesu Giduc duqv caux mbuo juangc dongh nyungc jaaix nyei doz sienx nyei mienh.
2Yie tov Tin-Hungh ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo jaa camv jienv faaux, weic zuqc meih mbuo hiuv duqv Tin-Hungh yaac hiuv duqv mbuo nyei Ziouv Yesu.

Tin-Hungh Ginv Daaih Nyei Mienh Oix Zuqc Hnangv Haaix Nor Yiem

3Tin-Hungh longc ninh nyei qaqv zorqv mbuo yiem naaiv seix zaangc weic gan longx Tin-Hungh qiemx longc nyei nyungc-nyungc ceix bun mbuo. Mbuo hnangv naaiv nor duqv weic zuqc mbuo hiuv duqv ninh, dongh heuc mbuo daaih juangc ninh nyei njang-laangc caux ninh longx nyei yietc zungv wuov dauh. 4Hnangv naaiv, ninh laengz hlo haic, jaaix haic nyei waac bun mbuo. Meih mbuo ziouc haih kaux naaiv deix laengz nyei waac duqv juangc Tin-Hungh nyei fiem-fingx, yaac haih biaux ndutv baamh gen nyei waaic sic, dongh baamh mienh ei ganh nyei hnyouv hanc zoux nyei waaic sic.
5Weic naaiv meih mbuo oix zuqc longc nzengc hnyouv bun meih mbuo nyei sienx fim jaa zoux kuv sic. Zoux kuv sic yaac oix zuqc jaa hiuv duqv Tin-Hungh. 6Hiuv duqv Tin-Hungh yaac oix zuqc jaa haih gunv duqv ganh. Haih gunv duqv ganh yaac oix zuqc jaa maaih noic diev. Maaih noic diev yaac oix zuqc jaa gan longx Tin-Hungh. 7Gan longx Tin-Hungh yaac oix zuqc jaa hnamv sienx Yesu nyei gorx-youz. Hnamv sienx Yesu nyei gorx-youz yaac oix zuqc jaa hnamv zuangx mienh. 8Se gorngv meih mbuo maaih naaiv deix zoux longx nyei sic yaac jaa maaih camv jienv faaux, ziouc bun meih mbuo cuotv banh zeic, maaih lamh longc, yaac gauh hiuv duqv mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc. 9Mv baac haaix dauh maiv maaih naaiv deix zoux longx nyei sic nor, wuov dauh se m'zing mbuov, mangc maiv duqv go, yaac la'kuqv ninh zinh ndaangc zoux nyei zuiz duqv nzaaux nzengc mi'aqv.
10Zuangx gorx-youz aac, weic naaiv meih mbuo oix zuqc jaa jorm hnyouv zoux, bun cing meih mbuo za'gengh zoux Tin-Hungh heuc daaih ginv daaih nyei mienh. Se gorngv meih mbuo hnangv naaiv nor zoux, meih mbuo yietc liuz yaac maiv ndortv. 11Hnangv naaic Tin-Hungh ziouc bun meih mbuo maaih dunh yunh nyei leiz bieqc mbuo Njoux Ziouv Yesu Giduc yietc liuz nyei guoqv.
12Weic naaiv, maiv gunv meih mbuo zungv hiuv liuz yaac kaux wuonv meih mbuo zipv daaih nyei zien leiz, yie oix zanc-zanc tengx meih mbuo jangx jienv naaiv deix sic. 13Yie hnamv yie corc ziangh jienv nyei ziangh hoc yie horpc zuqc tengx meih mbuo jangx duqv naaiv deix sic. 14Yie hiuv duqv maiv lauh yie oix zuqc guangc yie naaiv norm haih daic nyei sin, hnangv mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc mengh mengh nyei mbuox yie nor. 15Yie oix longc nzengc qaqv lorz jauv weic bun meih mbuo zuov yie guei seix ziouc zanc-zanc jangx jienv naaiv deix sic.

Zoux Zorng-Zengx Gorngv Yesu Nyei Njang-Laangc

16Yie mbuo maiv zeiz longc guai-qaauv mienh benx daaih nyei gouv-laic bun meih mbuo hiuv duqv mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei qaqv caux ninh aengx oix daaih nzunc nyei sic. Se yie mbuo ganh nyei m'zing duqv buatc ninh nyei haangh daauh. 17Zaangc Diex Tin-Hungh taaih ninh, bun ninh maaih njang-laangc wuov zanc, maaih qiex yiem njang-laangc haic nyei Tin-Hungh daaih gorngv,
  “Naaiv se yie ganh nyei Dorn-hnamv.
   Yie za'gengh a'hneiv haic ninh.”
18Yie mbuo caux ninh yiem wuov norm cing-nzengc mbong nyei ziangh hoc yie mbuo yaac duqv haiz naaiv deix qiex yiem tin-dorngh daaih.
19Weic naaiv yie mbuo gauh hiuv dingc douc waac mienh douc daaih nyei waac se zien nyei. Meih mbuo longc hnyouv hnamv taux naaiv deix jauv se longx aqv, weic zuqc se hnangv norm dang ziux jienv hmuangx nyei dorngx, taux lungh mbiouz njang, taaix-baeqc fing cuotv daaih ziux jienv meih mbuo nyei hnyouv. 20Da'yietv longc jienv jiex oix zuqc bieqc hnyouv, maiv maaih haaix dauh haih longc ganh nyei za'eix porv mengh douc waac mienh douc daaih fiev wuov deix Ging-Sou nyei waac. 21Weic zuqc maiv maaih haaix dauh haih ei ganh nyei eix douc Tin-Hungh nyei waac. Mienh douc Tin-Hungh nyei waac se ei Singx Lingh dorh ninh mbuo gorngv hnangv.