1

Yonaa Biaux Tin-Hungh

1Maaih hnoi nor, Ziouv mbuox Aa^mitv^tai nyei dorn, Yonaa, 2“Meih mingh wuov norm domh zingh, Ni^naa^we, mbuox wuov deix mienh ninh mbuo baamz zuiz camv haic. Yie hiuv ninh mbuo zoux nyei waaic sic.”
3Mv baac Yonaa biaux Ziouv. Ninh cuotv jauv hungx jienv Taansitv Zingh mingh. Mingh taux Yapv^faa Mungv, buatc poux nzangv oix mingh Taansitv Zingh, Yonaa ziouc cuotv nzangv-zinh bieqc nzangv mingh aqv. Ninh hnamv daaih biaux mingh Taansitv Zingh nor, leih ndutv Ziouv aqv.
4Mv baac mingh gau, Ziouv zoux bun borngz gorng domh nziaaux-jieqv buonc wuom-laangc mietv ninh mbuo nyei nzangv, nziex nzangv haih huv muonc nzengc aqv. 5Nzangv-nouh gamh nziex haic, gorqv-mienh heuc gorqv-mienh nyei zienh tengx. Ninh mbuo yaac oix nzangv heng deix ziouc bouh nzangv tor nyei ga'naaiv guangc.
 Yonaa aeqv, mingh bueix jienv nzangv-ndoqv m'njormh ndo nyei.
6Nzangv-ziouv buatc Yonaa bueix wuov nzangv-ndoqv m'njormh, ninh ziouc gorngv, “Meih fungc bueix naaic m'njormh? Jiez sin daaih heuc meih nyei zienh tengx maah! Nziex ninh haih korv-lienh mbuo, njoux mbuo saah?”
7Nzangv-nouh, laanh mbuox laanh, “Mbuo oix zuqc dingc maengc mangc gaax, laaix haaix dauh mbuo cingx buangh zuqc ndongc naaiv kouv.” Ninh mbuo ziouc dingc maengc mangc. Ndortv zuqc Yonaa. 8Nzangv-nouh gorngv mbuox ninh, “Meih gorngv gaax maah! Mbuo buangh zuqc ndongc naaiv kouv, naaiv laaix haaix dauh? Meih zoux haaix nyungc daaih yiem naaiv laeh? Meih yiem haaix norm guoqv daaih? Meih haaix fingx mienh?”
9Yonaa dau, “Yie Hipv^lu Mienh. Yie zaangc nyei Ziouv se yiem tin-dorngh nyei Tin-Hungh, yaac dongh zeix ndau zeix koiv wuov dauh.” 10Yonaa aengx mbuox ninh mbuo ih zanc ninh biaux Ziouv.
 Nzangv-nouh gengh gamh nziex haic. Ninh mbuo gorngv, “Meih fungc zoux dorngc ndongc naaic ndo?”
11Nziaaux buonc koiv nyei wuom-laangc gunv zoux gunv hlo. Ninh mbuo naaic gaax Yonaa, “Yie mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux bun meih, koiv cingx daaih dingh?”
12Yonaa dau, “Meih mbuo zorqv yie zoi njiec naaiv koiv, wuom-laangc ziouc dingh aqv. Yie hiuv duqv laaix yie meih mbuo cingx daaih zuqc naaiv gorng domh nziaaux-jieqv haeqv meih mbuo.”
13Nzangv-nouh mbuo maiv muangx, cuotv qaqv biaah nzangv oix cuotv mbienx. Mv baac wuom-laangc gunv zoux gunv hlo, nzangv maiv haih mingh. 14Ninh mbuo ziouc heuc Ziouv, “O Ziouv aah! Yie mbuo daix naaiv laanh mienh mv baac tov meih maiv dungx bun yie mbuo zuqc mietc. Maiv dungx bun yie mbuo weic maiv zoux dorngc nyei mienh liouc cuotv nyei nziaamv zuqc ndaam-dorng, weic zuqc Ziouv aah! naaiv se meih ei meih ganh nyei hnyouv zoux.”
15Gorngv baac ninh mbuo zorqv Yonaa zoi njiec koiv mingh. Wuom-laangc ziouc liemh zeih dingh mi'aqv. 16Naaiv deix mienh buatc, ninh mbuo gengh gamh nziex haic Ziouv. Ninh mbuo ziouc zorqv saeng-kuv ziec bun Ziouv yaac ⟨laengz jiez ngaengc waac.⟩
17Ziouv yaac bun dauh domh mbiauz daaih naqv Yonaa. Yonaa yiem domh mbiauz nyei ga'sie buo hnoi buo muonz.