1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Baulo, zoux Tin-Hungh nyei bou yaac zoux Yesu Giduc nyei ⟨gong-zoh⟩ weic tengx Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh sienx duqv henv, yaac bun ninh mbuo hiuv duqv zien leiz, dongh dorh mienh gan longx Tin-Hungh nyei zien leiz. 2Ninh mbuo sienx nyei caux hiuv nyei zien leiz nyei gorn-ndoqv se bun mienh maaih lamh hnamv oix duqv yietc liuz nyei maengc, se maiv gorngv-baeqc nyei Tin-Hungh yiem dongh cor maanc gouv maanc doic wuov zanc laengz bun nyei maengc. 3Dingc daaih nyei nyutc zeiv taux, Tin-Hungh bun ninh nyei doz biux mengh cuotv daaih. Naaiv doz ninh jiu bun yie zunh, yie ziouc ei mbuo nyei Njoux Ziouv Tin-Hungh hatc yie zunh bun mienh muangx.
4Tidatc aah! Yie fiev fienx bun meih, dongh weic mbuo lomh nzoih sienx Yesu, meih se dorngx yie nyei cien dorn.
 Tov Zaangc Diex Tin-Hungh caux mbuo nyei Njoux Ziouv Giduc Yesu ceix en ceix baengh orn bun meih.

Tidatc Yiem Kelitv Koiv-Nzou Zoux Nyei Gong

5Yie liouh meih yiem wuov Kelitv Koiv-Nzou, weic bun meih mbenc maiv gaengh sung nyei sic, yaac yiem norm-norm mungv paaiv mienh zoux jiu-baang nyei mienh gox hnangv yie mbuox jiex meih wuov nor. 6Jiu-baang nyei mienh gox oix zuqc zoux maiv maaih dorngx daanh nyei mienh, kungx longc nduqc dauh auv hnangv. Ninh nyei fu'jueiv yaac oix zuqc sienx Yesu, maiv bun mienh maaih dorngx nqemh ninh mbuo maiv muangx waac, bungx laangc nyei ceux sic. 7Weic zuqc jiu-baang nyei mienh gox se Tin-Hungh nyei gunv gong mienh, ziouc maiv horpc zuqc maaih dorngx bun mienh daanh. Ninh maiv nzaeng-ngaengc, qiex maiv beqv, maiv hengx hopv diuv, maiv zoux ciouv, yaac maiv mauv zinh zoih. 8Daaux nzuonx ninh oix zuqc maaih hnyouv zipv kaeqv, hnamv zoux kuv sic, haih zanv duqv ganh, zoux baengh fim nyei, cing-nzengc nyei, yaac haih gunv duqv ganh. 9Ninh oix zuqc goux longx kaux duqv wuonv nyei zien doz, dongh doix mienh njaaux jiex nyei zien doz. Hnangv naaic ninh haih longc zien doz-leiz kuinx mienh yaac haih biux mengh bun ngaengc naaiv zien doz nyei mienh hiuv duqv ninh mbuo dorngc.
10Weic zuqc maaih mienh camv nyei, lengc jeiv nyei sienx Yesu wuov deix Yiutai Mienh, ngaengc doz yaac gorngv maiv lamh longc nyei waac nduov mienh. 11Meih ndongc haaix zungv oix zuqc zoux bun naaiv deix mienh sekv, weic zuqc maiv horpc zuqc njaaux nyei leiz ninh mbuo njaaux ziouc zoux bun ziex norm jaa-dingh lunc nzengc. Naaiv deix mienh yaac kungx njaaux weic mauv zinh zoih hnangv. 12Ninh mbuo Kelitv Mienh ganh maaih dauh ⟨douc waac mienh⟩ gorngv jiex naaiv deix waac. “Kelitv Mienh zanc-zanc gorngv-baeqc, yaac hnangv hieh zoih nor ciouv, youc cei youc lueic.” 13Ninh gorngv nyei waac za'gengh zien nyei. Weic naaiv meih oix zuqc hniev-hniev nyei gorngv ninh mbuo, weic bun ninh mbuo sienx wuonv zien doz, 14maiv muangx Yiutai Mienh nyei gouv-laic, fai wuov deix maiv gan zien leiz nyei mienh benx daaih nyei leiz-latc. 15Cing-nzengc nyei mienh funx nyungc-nyungc se cing-nzengc nyei. Mv baac waaic nyei, maiv sienx nyei mienh funx maiv maaih yietc nyungc cing-nzengc, weic zuqc ninh mbuo nyei hnyouv caux laangh fim yietc zungv waaic nzengc. 16Ninh mbuo gorngv ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh mv baac ninh mbuo zoux nyei sic bun cing ninh mbuo maiv hiuv duqv ninh. Ninh mbuo se mienh youx mienh, maiv muangx waac yaac maiv puix zoux haaix nyungc kuv sic.