1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Baulo, ei Tin-Hungh nyei za'eix zoux Giduc Yesu nyei gong-zoh. Yie fiev fienx bun yiem E^fe^so Zingh, Tin-Hungh nyei mienh, dongh ziepc zuoqv nyei sienx Giduc Yesu wuov deix.
2Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Singx Lingh Ceix Bun Nyei Fuqv

3Ceng mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei Die, Tin-Hungh, weic zuqc mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh Tin-Hungh ziouc bun Singx Lingh ceix tin-dorngh nyei nyungc-nyungc fuqv bun mbuo. 4Yiem maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc, Tin-Hungh zungv ginv mbuo daaih bun mbuo kaux Giduc benx ninh nyei mienh, yiem ninh nyei nza'hmien cing-nzengc, maiv lamh gorngv dorngx. 5Tin-Hungh hnamv mbuo ziouc jaa-ndaangc dingc ziangx longc Yesu Giduc bun mbuo benx ninh nyei naamh nyouz. Naaiv se ei ninh ganh nyei za'eix yaac horpc ninh nyei hnyouv. 6Mbuo oix zuqc ceng Tin-Hungh weic ninh hlo haic nyei en, dongh ninh longc ninh nyei Dorn-hnamv baeqc baeqc ceix bun mbuo, nyei en. 7Mbuo kaux Giduc nyei nziaamv zuoqc mbuo nzuonx daaih, guangc mbuo nyei zuiz. Naaiv se Tin-Hungh hlo haic nyei en, 8dongh ninh ei ninh nyei cong-mengh caux ninh hiuv maanc sic camv-camv nyei ceix bun mbuo. 9Tin-Hungh bun mbuo hiuv duqv ninh jaa-ndaangc dingc longc Giduc zoux ziangx nyei za'eix, dongh maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei za'eix. 10Ninh nyei za'eix se hnangv naaiv. Zuov dingc daaih nyei nyutc zeiv buangv, Tin-Hungh oix zorqv yietc zungv yiem tin-dorngh, yiem baamh gen nyei maanc muotc gapv jienv guei Giduc gunv.
11Yietc zungv sic cuotv daaih ei Tin-Hungh nyei za'eix yaac ei ninh dingc ziangx. Tin-Hungh weic ninh ganh nyei za'eix ginv mbuo, bun mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh, benx ninh nyei mienh. Ninh hnangv naaiv zoux se ei ninh jaa-ndaangc dingc ziangx zoux. 12Weic naaiv, yie mbuo kaux Giduc zoux daauh baan maaih lamh hnamv nyei mienh ziouc oix zuqc ceng Tin-Hungh nyei njang-laangc.
13Meih mbuo haiz zien leiz nyei doz wuov zanc, dongh bun meih mbuo duqv njoux nyei kuv fienx, meih mbuo yaac sienx Giduc aqv. Tin-Hungh ziouc ei ninh laengz nyei waac bun Singx Lingh meih mbuo hnangv nqaapv jienv yienx nor, bun cing meih mbuo benx ninh nyei mienh. 14Singx Lingh zoux hnangv dingc-zinh dingc jienv mbuo, zuov ninh zuoqc nzengc ninh nyei mienh nzuonx, ziouc duqv Tin-Hungh laengz bun ninh nyei mienh siouc nyei jaa-dingh. Mbuo oix zuqc ceng ninh nyei njang-laangc.

Baulo Weic Jiu-Baang Daux Gaux

15Weic naaiv, yiem yie haiz liuz meih mbuo sienx Ziouv Yesu yaac hnamv Tin-Hungh nyei zuangx mienh, 16yie maiv dingh liouh nyei weic meih mbuo laengz zingh Tin-Hungh. Haaix zanc daux gaux yaac jangx taux meih mbuo. 17Yie tov mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei Tin-Hungh, njang-laangc nyei Zaangc Diex, ceix Singx Lingh bun meih mbuo, ziouc bun meih mbuo maaih cong-mengh yaac laauc yaangh bun meih mbuo zien-zien hiuv duqv Tin-Hungh. 18Yie tov Zaangc Diex koi nqoi meih mbuo nyei hnyouv bun meih mbuo haih hiuv duqv ninh nyei njang, ziouc hiuv duqv ninh heuc meih mbuo daaih bun meih mbuo maaih lamh hnamv oix duqv haaix nyungc, yaac bun meih mbuo hiuv duqv Tin-Hungh laengz bun ninh nyei mienh siouc nyei jaa-dingh ndongc haaix hlo, ndongc haaix njang-laangc, 19yaac bun meih mbuo hiuv duqv ninh nyei qaqv weic mbuo sienx ninh nyei mienh za'gengh hlo haic. Naaiv nyungc qaqv se fih hnangv 20Giduc daic mingh mv baac Tin-Hungh longc bun Giduc nangh daaih yaac bun yiem tin-dorngh zueiz jienv ninh nyei mbiaauc maengx wuov nyungc domh qaqv. 21Ninh bun Giduc zungv gauh hlang jiex yietc zuangx gunv ndaamv-lungh nyei, maaih lingc maaih qaqv nyei, zoux hlo gunv sic wuov deix yietc zungv. Yaac bun ninh maaih mengh hoc gauh hlo jiex, maiv daan yiem naaiv gitv lungh ndiev hnangv, yaac yiem da'nyeic gitv. 22Tin-Hungh yaac zorqv maanc muotc hietv Giduc nyei zaux-ndiev, paaiv ninh zoux jiu-baang nyei m'nqorngv gunv jiu-baang nyei nyungc-nyungc. 23Jiu-baang se Giduc nyei sin yaac zoux bun Giduc dunh yunh nzengc. Giduc se dongh bun nyungc-nyungc dunh yunh nzengc wuov dauh.