1

1Kâo gơ̆ Y-Pôl, sa čô khua ƀĭng kna Krist Yêsu tui si klei Aê Diê čiăng, kyua klei ƀuăn kơ klei hdĭp hlăm Krist Yêsu,
2 Čih mơĭt kơ Y-Timôthê, anak kâo khăp êdimi.
 Brei ih mâo klei jăk, klei pap, leh anăn klei êđăp ênang mơ̆ng Aê Diê Ama leh anăn Krist Yêsu Khua Yang drei.

Klei Bi Mni leh anăn Klei Bi Mđĭ Ai

3Kâo bi mni kơ Aê Diê, Pô kâo kkuh mpŭ hŏng ai tiê kpă êngeh, msĕ si phung aê kâo ngă leh, êjai kâo hdơr kơ ih nanao hruê leh anăn mlam hlăm klei kâo wah lač. 4Tơdah kâo hdơr kơ êa ală ih, kâo čiăng snăk lŏ ƀuh ih, čiăng kơ kâo dưi bŏ hŏng klei hơ̆k mơak. 5 Kâo hdơr kơ klei ih đăo sĭt suôr. Klei đăo anăn hdĭp leh êlâo hlăm aduôn ih H'Lôis, leh anăn hlăm amĭ ih H'Ônis, leh anăn kâo thâo sĭt ară anei klei đăo anăn ăt hdĭp hlăm ih. 6Kyua klei anăn kâo bi hdơr kơ ih brei lŏ bi mrâo klei Aê Diê brei kơ ih leh hŏng klei kâo ênă kngan ti ih. 7Kyuadah Aê Diê amâo brei ôh kơ drei mngăt blao, ƀiădah mngăt ktang, thâo khăp, leh anăn thâo dôk djŏ hnơ̆ng.
8Snăn đăm hêñ ôh hưn klei Khua Yang drei, kăn hêñ rei kơ kâo pô jing mnă kyua ñu, ƀiădah tŭ bĕ kdrêč klei knap mñai kyua klei mrâo mrang jăk hlăm klei myang Aê Diê, 9Aê Diê bi mtlaih leh anăn iêu leh drei hŏng klei iêu doh jăk, amâo djŏ kyua bruă drei ngă ôh, ƀiădah tui si klei ñu čuăn leh anăn klei pap ñu brei leh kơ drei hlăm Krist Yêsu êlâo kơ jih jang ênuk. 10Ñu bi êdah leh klei anăn ară anei hŏng klei Pô Bi Mtlaih drei Krist Yêsu hriê leh, Pô bi rai leh klei djiê leh anăn bi mngač leh klei hdĭp leh anăn klei amâo thâo djiê ôh hŏng klei mrâo mrang jăk. 11 Kyua klei mrâo mrang jăk anei, Aê Diê mjing kâo leh pô hưn, khua ƀĭng kna, leh anăn pô bi hriăm. 12Kyua klei anăn yơh kâo tŭ klei knap anei; ƀiădah kâo amâo hêñ ôh, kyuadah kâo thâo kral hlei pô kâo đăo leh, leh anăn kâo thâo sĭt kơ ñu mâo klei myang dưi kiă kriê tơl truh hruê anăn klei Ñu jao leh kơ kâo. 13Brei ih tui hlue klei bi hmô tui si klei blŭ doh ih hmư̆ leh mơ̆ng kâo, hlăm klei đăo leh anăn klei khăp hlăm Krist Yêsu. 14Djă pioh klei jăk Aê Diê jao leh kơ ih, hŏng klei đru mơ̆ng Yang Mngăt Jăk Pô hdĭp hlăm drei.
15Ih thâo leh jih phung hlăm čar Asi lui kâo leh. Hlăm phung anăn mâo Y-Phijêl leh anăn Y-Hermôgen; 16akâo kơ Khua Yang brei klei pap kơ sang Y-Ônêsiphôr, kyuadah ñu bi juh kâo leh jêñ jêñ. Ñu amâo hêñ ôh kơ klei arăng kă kâo hŏng klei săng đai, 17ƀiădah tơdah ñu truh leh ti ƀuôn Rôm, ñu hur har tui duah kâo tơl ƀuh kâo — 18akâo kơ Khua Yang brei ñu dưi mâo klei pap mơ̆ng Khua Yang ti Hruê anăn — leh anăn ih thâo sĭt leh jih bruă ñu đru kâo ti ƀuôn Êphêsô.