1

1Povlauj, uas yog Yexus Khetos tus tubtxib raws li Vajtswv lub siab nyiam rau tej lus cog tseg uas muaj txojsia hauv Yexus Khetos, 2hais mus rau kuv tus tub Timaute uas kuv hlub. Thov txojkev hlub, txojkev khuvleej thiab txojkev siab tus ntawm leej Txiv Vajtswv thiab ntawm Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv nrog nraim koj.

Muaj siab xib rau txoj xov zoo

3Kuv ua Vajtswv tsaug tus uas kuv muaj lub siab dawb paug ua koom tu ib yam li kuv tej poj koob yawm txwv ua, rau thaum kuv nco txog koj hauv kuv tej lus thov nruab hnub hmo ntuj. 4Thaum kuv nco txog koj tej kua muag, kuv xav pom koj thiaj ua rau kuv zoo siab kawg. 5Kuv nco txog koj txojkev ntseeg tuaj nruab siab, yog txojkev ntseeg uas koj tais Lau‑i xub muaj thiab koj niam Yuni muaj, mas nimno kuv ntseeg tias kuj muaj nyob hauv koj thiab. 6Vim li no kuv thiaj xav hais dua ib zaug rau koj tias yam uas Vajtswv pub rau koj rau thaum kuv muab tes npuab, koj cia li ua kom cig hlob tuaj, 7vim Vajtswv tsis pub lub siab ntshai rau peb tiamsis pub lub siab muaj hwjchim thiab kev hlub thiab kev tswj yus tus kheej rau peb.
8Vim li no koj tsis txhob txaj muag ua timkhawv txog peb tus Tswv thiab tsis txhob txaj muag txog kuv uas raug kaw vim yog ua nws tes haujlwm, tiamsis cia li koom nrog kuv vam khom Vajtswv lub hwjchim thev kev txom nyem rau txoj xov zoo. 9Vajtswv yog tus cawm peb dim thiab hu peb ntawm txojkev dawb huv, tsis yog raws li tej haujlwm uas peb ua tiamsis raws li Vajtswv xav tseg lawm, thiab raws li nws txojkev hlub uas nws pub rau peb hauv Yexus Khetos ua ntej chiv keeb thaum ub los 10thiab nimno ua tshwm kom pom tseeb ntawm qhov uas peb tus Cawmseej Yexus Khetos tshwm los, yog tus uas rhuav tshem txojkev tuag kom ploj tag thiab ua kom txojsia thiab qhov uas tsis txawj tuag tshwm los ntawm txoj xov zoo. 11Txoj xov zoo ntawd mas kuv raug tsa ua tus tshaj tawm thiab ua tus tubtxib thiab ua tus qhuab qhia, 12kuv thiaj raug kev txom nyem li no. Tiamsis kuv tsis txaj muag vim tias kuv paub tus uas kuv ntseeg thiab ntseeg ruaj tias nws muaj peevxwm tsom kwm yam uas kuv muab cob rau nws mus txog hnub uas teem cia. 13Cia li xyaum raws li tej lus qhia raug cai uas koj tau hnov ntawm kuv thiab nyob hauv txojkev ntseeg thiab txojkev hlub uas muaj hauv Yexus Khetos. 14Cia Vaj Ntsuj Plig dawb huv uas nyob hauv peb pab koj tuav rawv yam tsim txiaj uas muab cob rau koj lawd.
15Koj kuj paub tias txhua tus uas nyob hauv lub xeev Axia kuj ncaim kuv mus tag lawm, hauv lawv cov ntawd kuj muaj Fikela thiab Hawmaukene. 16Thov tus Tswv khuvleej Aunexifaula tsev neeg rau qhov nws pheej txhawb kuv lub zog. Nws tsis txaj muag rau kuv txoj saw hlau li, 17vim thaum nws tuaj txog lub nroog Loos nws siv zog nrhiav kuv kom ntsib li. 18Thov tus Tswv pub kom nws tau txais tus Tswv txojkev khuvleej rau hnub kawg. Nws tu kuv hauv lub moos Efexau npaum li cas nej kuj paub lawm.