1

1Kuv yog Paulus tus uas yog Yexus Khetos ib tug timthawj raws li Vajtswv lub siab nyiam; Vajtswv txib kuv mus qhia Txojmoo Zoo uas Vajtswv tau coglus tseg hais tias tus uas nrog Yexus Khetos sib raug zoo yuav tau txojsia. 2Timautes, tus tub uas kuv hlub.
 Thov Vajtswv tus uas yog peb leej Txiv thiab peb tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau koj thiab pab kom koj tau nyob kaj siab lug.

Lus ua Tsaug thiab Lus Txhawb Zog

3Timautes, kuv yog tus uas muab siab rau ua Vajtswv tes haujlwm ib yam li kuv cov yawgkoob ibtxwm ua los lawm; txhua zaug uas kuv thov Vajtswv pab koj, tsis hais nruab hnub lossis hmo ntuj, kuv yeej nco ntsoov ua Vajtswv tsaug. 4Kuv tseem nco ntsoov thaum wb yuav sib ncaim, koj quaj quaj. Nimno kuv nco koj thiab xav pom koj heev. Yog kuv pom koj lawm yuav zoo kuv siab kawg li. 5Kuv nco ntsoov hais tias koj muab siab rau ntseeg ib yam li koj pog Lau-is thiab koj niam Enikes. Nimno kuv cia siab hais tias koj tseem muab siab rau ntseeg, 6kuv thiaj hais rau koj hais tias koj yuav tsum siv lub tswvyim uas Vajtswv pub rau koj thaum kuv tsa tes rau koj thiab xa koj mus ua haujlwm. 7Rau qhov tus Ntsujplig uas Vajtswv pub rau peb yeej xav kom peb muaj lub siab tawv. Nws yuav ua haujlwm rau hauv peb lub siab kom peb muaj hwjchim, kom muaj lub siab hlub lwm tus, thiab kom peb paub tswj peb lub siab.
8Koj tsis txhob txajmuag ua timkhawv txog peb tus Tswv zaj thiab tsis txhob txajmuag rau qhov uas kuv raug kaw rau hauv tsev lojcuj. Kuv raug kaw li no twb yog vim kuv ua Yexus Khetos tes haujlwm. Koj yuav tsum ua siab ntev qhia Txojmoo Zoo, txawm yog koj raug kev txomnyem npaum li cas los Vajtswv yeej yuav txhawb koj lub zog kom koj ua tau. 9Vajtswv zam txim rau peb, thiab nws xaiv peb los ua nws haivneeg; nws ua li ntawd yog nws hlub peb thiab yog nws pom zoo ua, tsis yog vim peb ua haujlwm zoo. Thaum tseem tsis tau tsim ntuj tsim teb, Vajtswv twb muab txoj koob hmoov ntawd rau peb txhua tus uas ntseeg Yexus Khetos lawm. 10Nimno peb twb pom txoj koob hmoov ntawd lawm, rau qhov Yexus Khetos tus uas yog peb tus Cawmseej twb los yug rau hauv lub ntiajteb no lawm. Nws rhuav txojkev tuag lub hwjchim thiab nws qhia Txojmoo Zoo rau peb, peb thiaj paub hais tias muaj txojsia uas ntev dhawv mus ibtxhis.
11Vajtswv tsa kuv ua ib tug timthawj thiab ua ib tug xibhwb mus qhia Txojmoo Zoo; 12yog li ntawd, kuv thiaj raug kev txomnyem li no. Txawm li ntawd los kuv tsis txajmuag rau leejtwg li, rau qhov kuv paub hais tias tus uas kuv cia siab rau yog tus uas muaj hwjchim. Thiab kuv paub hais tias nws yeej yuav tsomkwm tej uas nws muab tso rau kuv lawm mus txog hnub uas Yexus rov qab los. 13Koj yuav tsum muab tej lus tseeb uas kuv qhia rau koj lawm los ua yamntxwv thiab muab siab rau ntseeg thiab hlub lwm tus. Rau qhov Vajtswv xav kom peb txhua tus uas nrog Yexus Khetos sib raug zoo lawm muaj lub siab zoo li ntawd. 14Koj yuav tsum saib tej uas Vajtswv muab tso rau koj lawm zoo zoo, tsis txhob pub ploj li. Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv uas nyob hauv peb txhua tus lub siab yuav pab koj saib tej ntawd.
15Koj twb paub lawm hais tias cov neeg uas nyob hauv lub xeev Axias Yau tau tso kuv tseg lawm. Cov neeg ntawd muaj ib tug hu ua Finkelus thiab ib tug hu ua Hemaunkenes. 16Kuv thov Vajtswv hlub Aunexifaulus tsev neeg, rau qhov nws txhawb kuv lub zog ntau zaus los lawm. Nws tsis txajmuag rau qhov uas kuv raug kaw rau hauv tsev lojcuj li. 17Thaum nws tuaj txog hauv lub nroog Loos, nws kub siab los nrhiav kuv rau txhua qhov, nws thiaj li nrhiav tau kuv. Koj twb paub lawm hais tias thaum kuv tseem nyob hauv lub nroog Efexus, nws tau pab kuv ntau yam. 18Kuv thov Vajtswv hais tias thaum txog hnub Vajtswv txiav txim, thov Vajtswv hlub nws thiab.