5

Thov Yawmsaub khuvleej

  1Au Yawmsaub, thov ncu txug tej xwm txheej
   kws raug peb lawm,
   thov tsaa muag saib peb txujkev txaaj muag.
  2Peb tej qub txeeg qub teg raug poob rua luas lawm,
   peb tej vaaj tse ua lwm haiv tuabneeg le lawm.
  3Peb yog mivnyuas ntsuag tsw muaj txwv,
   peb nam zoo yaam nkaus le tej puj ntsuag.
  4Peb yuav tsum yuav dej haus
   hab yuav tsum yuav tawg rauv.
  5Peb kwv tug quab ntawm caaj qwb raug luas lawv,
   peb txhad qaug zug, hab luas tsw kheev peb su hlo le.
  6Peb tsaa teg thov cov Iyi hab cov Axilia
   sub peb txhad tau mov noj txaus.
  7Peb tej laug tau ua txhum, hab dua taag lawm,
   peb txhad tau rws puab tej kev txhum txem.
  8Tej qhev sawv lug kaav peb,
   tsw muaj leejtwg paab peb dim puab txhais teg.
  9Peb sev nyog txujsa tiv txhad tau mov noj,
   vem yog tej nav ntaaj huv tebchaws moj saab qhua.
  10Peb lub cev kub npaum nkaus le cub suavtawg,
   vem kev tshaib kev nqhes
   ua rua peb mob kub quas lawg.
  11Tej quaspuj raug luas yuam pw huv Xi‑oo,
   tej ntxhais hluas kws dawb huv
   raug luas yuam pw huv Yuta tej moos.
  12Cov thawj raug muab khi teg dai,
   luas tsw fwm tej kev txwj quas laug.
  13Tej tub hluas raug quab yuam zum zeb,
   tej mivnyuas tub kwv tawg qaug qos nuag.
  14Cov kev txwj quas laug pluj taag
   ntawm tej rooj loog lawm,
   cov tub hluas tseg tsw ntaus
   nkauj nog ncaas lawm.
  15Txujkev zoo sab pluj taag huv peb lub sab lawm,
   peb tej kev seev cev ntxeev ua kev quaj ntsuag lawm.
  16Lub mom kub hle sau peb taubhau lawm,
   peb raug txom nyem lauj, vem yog peb tau ua txhum.
  17Tim le nuav peb lub sab txhad mob heev,
   vem yog tej nuav peb lub qhov muag txhad plooj taag,
  18yog tim lub roob Xi‑oo kws nyob do cuas ca,
   tej maa moog moog lug lug rua sau.

  19Au Yawmsaub, koj yog tug kws kaav moog ib txhws,
   koj lub zwm txwv nyob ruaj rua txhua tam.
  20Ua caag koj nov qaab peb moog ib txhws le?
   Ua caag koj tso peb tseg ntev le nuav?
  21Au Yawmsaub, thov coj peb rov lug cuag koj,
   peb txhad lug cuag koj,
  Thov koj tsaa peb lub neej
   kuas rov zoo le yaav thau.
  22Ntshai tsuas yog koj muab peb tso pov tseg hlo le lawm
   hab koj npau tawg rua peb kawg nkaus le lawm.