5

Thov Yawmsaub khuvleej

  1Au Yawmsaub, thov nco txog
   tej xwm txheej uas raug peb lawm,
   thov tsa muag ntsia peb txojkev txaj muag.
  2Peb tej qub txeeg qub teg
   raug poob rau luag lawm,
   peb tej vaj tse ua lwm haiv neeg li lawm.
  3Peb yog menyuam ntsuag tsis muaj txiv,
   peb niam zoo yam nkaus li tej poj ntsuam.
  4Peb yuav tsum yuav dej haus
   thiab yuav tsum yuav taws rauv.
  5Peb kwv tus quab ntawm caj qwb
   raug luag raws, peb thiaj qaug zog,
   thiab luag tsis kheev peb so kiag li.
  6Peb tsa tes thov cov Iyi thiab cov Axilia
   xwv peb thiaj tau mov noj txaus.
  7Peb tej poj koob yawm txwv tau ua txhaum,
   thiab dua tag lawm,
   peb thiaj tau ris lawv tej kev txhaum txim.
  8Tej qhev sawv los kav peb,
   tsis muaj leejtwg pab peb dim lawv txhais tes.
  9Peb sev nyog txojsia tiv thiaj tau mov noj,
   vim yog tej hniav ntaj hauv tebchaws moj sab qhua.
  10Peb lub cev kub npaum nkaus li cub hluavtaws,
   vim kev tshaib kev nqhis
   ua rau peb mob kub lug.
  11Tej pojniam raug luag yuam pw hauv Xi‑oo,
   tej ntxhais hluas uas dawb huv
   raug luag yuam pw hauv Yuda tej moos.
  12Cov thawj raug muab khi tes dai,
   luag tsis hwm tej kev txwj laus.
  13Tej tub hluas raug quab yuam zom zeb,
   tej menyuam tub kwv taws qaug qas nuag.
  14Cov kev txwj laus ploj tag
   ntawm tej rooj loog lawm,
  cov tub hluas tseg tsis ntaus
   nkauj nog ncas lawm.
  15Txojkev zoo siab ploj tag
   hauv peb lub siab lawm,
  peb tej kev seev cev
   ntxeev ua kev quaj ntsuag lawm.
  16Lub mom kub hle saum peb taubhau lawm,
   peb raug txom nyem lauj,
   vim yog peb tau ua txhaum.
  17Tim li no peb lub siab thiaj mob heev,
   vim yog tej no
   peb lub qhov muag thiaj plooj tag,
  18yog tim lub roob Xi‑oo
   uas nyob do cuas cia,
   tej hma mus mus los los rau saud.

  19Au Yawmsaub, koj yog tus uas kav mus ib txhis,
   koj lub zwm txwv nyob ruaj rau txhua tiam.
  20Ua cas koj tsis nco qab peb mus ib txhis li?
   Ua cas koj tso peb tseg ntev li no?
  21Au Yawmsaub, thov coj peb rov los cuag koj,
   peb thiaj los cuag koj,
  Thov koj tsa peb lub neej
   kom rov zoo li yav thaud.
  22Ntshai tsuas yog koj muab peb
   tso pov tseg kiag li lawm
  thiab koj npau taws rau peb
   kawg nkaus li lawm.