22

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Plei Phŭn Yerusalaim

1Anai jing boh hiăp yom pơphan kơ dơnung jing anih ƀing pô pơala hơmâo tơlơi pơƀuh:
  Ơ ƀing ană plei plei prŏng hơi, hơget tơlơi pơrŭng pơrăng hĭ ƀing gih
   tơl abih bang ƀing gih đuaĭ đĭ pơ gah ngŏ pơbŭng sang mơlă̱,
  2kiăng kơ ur dreo mơak mơai lĕ?
   Yua hơget plei gih bă hăng dơnai ngañ bañ hăng dơnai hơ̆k kơdơ̆k lĕ?
   Lu mơnuih amăng ƀing gih djai hĭ samơ̆ ƀing gơñu ƀu djơ̆ djai yua mơ̆ng đao gưm ôh,
  laih anŭn kŏn djai amăng tơlơi pơblah lơi,
   samơ̆ yua mơ̆ng tơlơi ư̆ rơpa hăng tơlơi kli̱n khe̱ng yơh.
  3Abih bang ƀing khua djă̱ akŏ gih đuaĭ kơdŏp hrŏm hơbĭt
   laih anŭn ƀing rŏh ayăt mă hĭ ƀing gơñu tơdang aka ƀu hơmâo hlơi pô pơnăh hraŏ ôh.
  Wơ̆t tơdah ƀing khua gih anŭn đuaĭ kơdŏp hĭ pơ anih ataih,
   ƀing rŏh ayăt anŭn mă hĭ abih bang ƀing gơñu laih anŭn akă hĭ hrŏm hơbĭt jing hĭ ƀing mơnă yơh.
  4Hơnŭn yơh, kâo pơhiăp hăng ƀing plei anŭn tui anai, “Đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng kâo;
   brơi kơ kâo hia kơtang biă mă bĕ.
  Anăm gir pơjuh kâo ôh
   yuakơ tơlơi răm rai ƀing gih, jing ană plei kâo.”

  5Khua Yang, Yahweh Dưi Kơtang, hơmâo ruah laih sa hrơi
   dơnai ngañ bañ, tơlơi rŭng răng hăng tơlơi huĭ bra̱l
   amăng dơnung pơƀuh anŭn,
   amăng hrơi anŭn khul pơnăng plei anŭn glưh pơčah
   laih anŭn ƀing gih iâu kwưh pơ khul čư̆ čan yơh.
  6Ƀing ling tơhan anih lŏn Êlam jing ƀing pơgăt rơdêh aseh hăng ƀing đĭ aseh,
   ƀing gơñu truh rai djă̱ ba hruh hraŏ.
   Laih anŭn ƀing ling tơhan anih lŏn Kir rai djă̱ khul khiơl gơñu prap pre kơ tơlơi blah hruă yơh.
  7Khul dơnung hiam hloh gih jing bă hăng khul rơdêh aseh,
   laih anŭn ƀing đĭ aseh dŏ dơnơ̆ng ƀơi khul amăng ja̱ng plei prap pre kơsung blah.
  8Yahweh ngă kơ ƀing Yudah ƀu dưi pơgang gơñu ôh.

  Amăng hrơi anŭn ƀing gih lăng kơnang
   ƀơi khul gơnam blah pioh amăng arăng pơanăn Sang Pơtao Glai Kơmrơ̆ng kiăng kơ pơgang ƀing gih.
  9Ƀing gih ƀuh pơnăng Plei Dawid
   hơmâo lu črăn răm,
  laih anŭn ƀing gih pơkom pioh ia
   amăng Dơnao Gah Yŭ.
  10Ƀing gih yap khul anih sang amăng plei Yerusalaim
   laih anŭn pơglưh hĭ đơđa sang kiăng kơ pơkơjăp pơnăng plei anŭn.
  11Ƀing gih ăt pơdơ̆ng đĭ mơ̆n anih djă̱ pioh ia kơplăh wăh pơnăng gah rơngiao hăng pơnăng gah lăm,
   kiăng kơ pioh ia pơ Dơnao Hơđăp,
  samơ̆ ƀing gih ƀu lăng kơnang kơ Pô pơmĭn pơphŭn kơ abih bang tơlơi,
   laih anŭn kŏn pơmĭn ƀlơ̆ng kơ Pô pơphŭn rai hơdră anŭn hlâo adih lơi.

  12Khua Yang, Yahweh Dưi Kơtang,
   pơtă kơ ƀing gih ƀơi hrơi anŭn
  kiăng kơ pơkrao čŏk hia,
   laih anŭn kiăng kơ kuăh akŏ gih laih anŭn buh hơô ao tâo yơh.
  13Samơ̆ lăng bĕ, ƀing gih hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai,
   pơdjai rơmô hăng triu,
   laih anŭn ƀơ̆ng añăm hăng mơñum tơpai yơh!
  Ƀing gih laĭ, “Brơi kơ ƀing ta ƀơ̆ng mơñum bĕ,
   yuakơ hrơi pơgi ƀing ta či djai hĭ yơh!”
14Khua Yang Yahweh Dưi Kơtang yơh jing Pô pơrơđah tơlơi pơmĭn Ñu kơ kâo tui anai, “Tơl hrơi ƀing gih djai, tơlơi soh gih anai Kâo, Yahweh, ƀu či pap brơi ôh.” Anŭn yơh jing tơlơi Khua Yang, Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp pơhaih laih.
15Anai yơh jing tơlơi Khua Yang, Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp,
  “Nao bĕ pơ Sebna, jing pô wai lăng anih sang pơtao
   laih anŭn pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng pô git bruă anŭn tui anai:
  16Hơget tơlơi ih hlak dŏ ngă pơ anai laih anŭn hlơi pô amăng ƀing ơi adon arăng dơ̱r pơ anih anai
   kiăng kơ ih brơi kơ arăng ƀŏh pa̱r pơsat kơ ih pô pơ anai
  jing hoer anih pơsat ƀơi anih yom pơphan
   laih anŭn phă̱ anih kơ atâo ih pơdơi amăng anih pơtâo lĕ?

  17“Răng bĕ, Ơ pô khua prŏng ăh, Yahweh jĕ či hơñăk mă hĭ ih,
   laih anŭn glŏm hĭ ih yơh.
  18Ñu či tơkŭl hĭ ih kơjăp kar hăng tơkŭl jing hĭ boh long
   tơl ih tơglŭng hĭ ataih truh pơ sa boh lŏn čar prŏng yơh.
  Pơ anih anŭn yơh ih či djai
   laih anŭn khul rơdêh aseh hiam rô̆ ih ăt či dŏ pơ anŭn mơ̆n,
   yuakơ ih pơmlâo hĭ laih sang anŏ pơtao ih!
  19Kâo, Yahweh, či lui hĭ ih mơ̆ng anih mă bruă ih,
   laih anŭn ih ƀu či dŏ ƀơi anih dŏ bruă mơnuă ih dơ̆ng tah.
20“Amăng hrơi anŭn Kâo či iâu glaĭ pô ding kơna Kâo, Elyakim ană đah rơkơi Hilkiyah kiăng kơ pơplih pơala hĭ ih yơh. 21Kâo či buh brơi kơ ñu hăng ao phyung ih, hruă kơiăng ñu hăng hơdrăng kơiăng ih laih anŭn jao brơi kơ ñu tơlơi dưi ih yơh. Ñu či jing hĭ kar hăng ama kơ ƀing ană plei hơdip amăng plei Yerusalaim laih anŭn kơ abih bang ƀing lŏn čar Yudah yơh. 22Kâo či brơi kơ ñu jing hĭ khua kơiăng kơ pơtao jing ană tơčô pơtao Dawid. Ñu či hơmâo jĕh khuă pơtao, kiăng laĭ kơ hơget tơlơi ñu pŏk, sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi krư̆, laih anŭn hơget tơlơi ñu krư̆ ăt kŏn hơmâo hlơi pô lơi dưi pŏk. 23Kâo či pơkơjăp ñu amăng tơlơi bruă ñu kar hăng pŏng sa ƀĕ gai goaĭ ƀơi anih kơjăp. Ñu či jing tơlơi pơpŭ pơyom kơ sang anŏ ama ñu yuakơ bruă mơnuă ñu yơh. 24Tui anŭn, abih bang adơi ai ñu či jing hĭ tơlơi kơtraŏ kơnang kơ ñu kar hăng gơnam yua mơ̆ng khul mŏng truh kơ abih bang čeh, ge̱t tơƀăk ƀơi sa ƀĕ gai goaĭ ñu anŭn yơh.”
25Yahweh Dưi Kơtang pơhaih tui anai, “Amăng hrơi anŭn, tơlơi anai či truh kơ Elyakim hăng adơi ai ñu: Gai goaĭ pŏng ƀơi anih kơjăp anŭn ƀu či kơjăp dơ̆ng tah. Gai anŭn či hluai hăng tơglŏh hĭ laih anŭn gơnam yua tơƀăk ƀơi gai goaĭ anŭn či lê̆ trŭn yơh.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp pơhaih laih.