43

Yahweh Ƀuăn Pơklaih Hĭ Ană Plei Ñu

  1Ơ ƀing Yakôb jing ƀing Israel hơi,
   Yahweh jing Pô hrih pơjing ƀing gih pơhiăp tui anai:
  “Anăm huĭ ôh, yuakơ Kâo hơmâo song mă laih ƀing gih.
   Kâo hơmâo iâu pơƀut laih ƀing gih hăng anăn gih, yuakơ ƀing gih jing lŏm kơ Kâo.
  2Tơdang ƀing gih rơbat găn khul ia dơlăm,
   Kâo či dŏ hăng ƀing gih.
  Tơdang ƀing gih rơbat găn khul krong prŏng,
   ia li̱ng ƀu či lip hĭ ƀing gih ôh.
  Tơdang ƀing gih rơbat găn apui,
   ƀing gih ƀu či tŭ apui ƀơ̆ng ôh.
   Sĭt jơlah apui kŏn či hlia ƀơ̆ng hĭ ƀing gih lơi.
  3Anŭn jing yuakơ Kâo, Yahweh, jing Ơi Adai gih,
   Pô Rơgoh Hiam Israel, ăt jing Pô Pơklaih gih mơ̆n.
  Kâo jao brơi laih ƀing Êjip kiăng kơ jing gơnam song mă gih,
   laih anŭn ăt brơi ƀing Kus hăng ƀing Seba kiăng kơ pơala brơi kơ ƀing gih.
  4Yuakơ ƀing gih jing yom pơphan ƀơi anăp Kâo,
   laih anŭn yuakơ Kâo pơpŭ pơyom hăng khăp kiăng kơ ƀing gih,
  tui anŭn Kâo jao brơi lu mơnuih mơnam kiăng kơ pơala brơi kơ ƀing gih,
   sĭt Kâo brơi hĭ ƀing kơnung djuai kiăng kơ pơklaih hĭ tơlơi hơdip gih yơh.
  5Anăm huĭ ôh yuakơ Kâo dŏ hrŏm hăng ƀing gih.
   Kâo či ba glaĭ ƀing ană tơčô gih mơ̆ng gah ngŏ̱
   laih anŭn Kâo ăt či pơƀut glaĭ ƀing gơñu mơ̆ng gah yŭ̱ mơ̆n.
  6Kâo či pơđar kơ mơnuih ƀơi akiăng gah dư̱r tui anai, ‘Brơi glaĭ ƀing ană plei Kâo anŭn bĕ!’
   Laih anŭn Kâo či pơtă kơ mơnuih ƀơi akiăng gah thu̱ng tui anai, ‘Anăm pơkơ̆ng glaĭ hĭ ƀing ană plei Kâo anŭn ôh.’
  Ba glaĭ bĕ ƀing ană đah rơkơi Kâo mơ̆ng khul anih ataih
   laih anŭn ană đah kơmơi Kâo mơ̆ng djŏp anih amăng lŏn tơnah.
  7Kơ tơlơi ang yang Kâo yơh, Kâo pơjing laih ƀing gơñu,
   sĭt kơ tơlơi anŭn yơh Kâo hrih hăng pơkra laih ƀing gơñu.
   Tui anŭn, rĭm čô lŏm kơ Kâo hăng pơpŭ pơyom kơ anăn Kâo anŭn, ba glaĭ bĕ.”

  8Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Dui tơbiă bĕ ƀing hlơi pô hơmâo mơta samơ̆ jing hĭ bum,
   jing ƀing hơmâo tơngia samơ̆ jing hĭ tơngĭl anŭn.
  9Abih bang ƀing kơnung djuai pơƀut glaĭ laih hrŏm hơbĭt
   sĭt abih bang ƀing mơnuih mơnam anŭn hlak pơjơnum glaĭ.
  Hơmâo mơ̆ hlơi pô amăng ƀing rup trah gơñu laĭ lui hlâo kơ tơlơi anŭn
   laih anŭn pơhaih kơ ƀing ta hơdôm tơlơi hơmâo truh laih?
  Brơi bĕ ƀing gơñu ba rai ƀing ngă gơ̆ng jơlan kiăng kơ pơrơklă kơ tơlơi ƀing gơñu laĭ lui hlâo jing djơ̆,
   kiăng kơ ƀing pơkŏn dưi hơmư̆ hăng laĭ tui anai, ‘Tơlơi ƀing gơñu pơruai anŭn jing djơ̆ yơh.’ ”
10Yahweh pơhiăp pơhaih tui anai,
  “Ƀing gih yơh jing ƀing ngă gơ̆ng jơlan Kâo,
   wơ̆t hăng ƀing ding kơna Kâo hơmâo ruah mă laih anai,
  kiăng kơ ƀing gih dưi thâo krăn hăng đaŏ kơnang kơ Kâo
   laih anŭn thâo hluh kơ tơlơi kơnơ̆ng hơjăn Kâo yơh jing Yang Sĭt.
  Hlâo kơ Kâo ƀu hơmâo yang sĭt pă ôh,
   ăt kŏn či hơmâo yang sĭt pă lơi tơdơi kơ Kâo.
  11Kơnơ̆ng hơjăn Kâo yơh jing Yahweh,
   laih anŭn rơngiao kơ Kâo ƀu hơmâo pô pơklaih pă dơ̆ng tah.
  12Kâo hơmâo laĭ lui hlâo laih kơ tơlơi pơklaih gih, Kâo hơmâo pơklaih laih ƀing gih laih anŭn ră anai Kâo pơhaih tơlơi anŭn.
   Ƀu djơ̆ đơđa ƀing yang tuai amăng ƀing gih ôh ngă tơlơi anŭn,
   samơ̆ kơnơ̆ng hơjăn Kâo đôč yơh.
  Ƀing gih yơh jing ƀing ngă gơ̆ng jơlan Kâo kơ tơlơi Kâo yơh jing Ơi Adai.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih laih.
13Ñu laĭ dơ̆ng tui anai,
  “Ơ sĭt yơh, čơdơ̆ng mơ̆ng đưm hlâo adih Kâo yơh jing Ơi Adai.
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơklaih hĭ mơ̆ng tơngan Kâo.
   Hơget bruă Kâo ngă, ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơwir glaĭ hĭ!”

Tơlơi Khăp Pap Ơi Adai Laih Anŭn Tơlơi Ƀu Tŏng Ten Ƀing Israel

  14Ơ ƀing Israel hơi, Yahweh jing Pô Song Mă gih, jing Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel pơhiăp tui anai:
   “Kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing gih yơh Kâo pơkiaŏ ƀing rŏh ayăt nao pơ lŏn čar Babilon,
  laih anŭn abih bang ƀing Babilon đuaĭ kơdŏp, ƀing rŏh ayăt anŭn či mă krư̆
   amăng khul sŏng prŏng gơñu pô yơh, jing sŏng ƀing Babilon pơư pơang.
  15Kâo yơh jing Yahweh, jing Pô Rơgoh Hiam gih,
   Pô Hrih Pơjing ƀing Israel, Pơtao gih.”

  16Đưm hlâo adih, Yahweh hơmâo pơjing laih jơlan găn rơsĭ,
   jing jơlan găn khul jơlah ia kơtang yơh.
  17Ñu brơi khul aseh laih anŭn khul rơdêh aseh tơbiă nao kiăng kơ kiaŏ mă ƀing ơi adon gih,
   hrŏm hăng ƀing ling tơhan laih anŭn ƀing tơhan khĭn kơtang,
   laih anŭn ƀing gơñu đih djai kơdram pơ rơsĭ anŭn, ƀu či tơgŭ đĭ dơ̆ng tah.
  Ƀing gơñu djai hĭ, thăm hĭ kar hăng apui kơđen yơh.
   Kâo jing Pô ngă abih tơlơi anŭn pơhiăp tui anai,
  18“Wơr hĭ bĕ hơdôm tơlơi hlâo adih anŭn,
   anăm tŏ tui pơmĭn kơ tơlơi rơgao hĭ anŭn ôh.
  19Lăng bĕ, ră anai Kâo hlak ngă sa tơlơi phrâo!
   Tơlơi anŭn hlak truh rai, ƀing gih ƀuh tơlơi anŭn mơ̆?
  Kâo hlak pơkra sa jơlan amăng tơdron ha̱r
   laih anŭn khul hơnŏh ia amăng anih lŏn rơngol yơh.
  20Khul hlô mơnơ̆ng glai pơpŭ kơ Kâo,
   wơ̆t hăng khul asâo tan laih anŭn khul čim tŏ prŏng,
  yuakơ Kâo pha brơi ia amăng tơdron ha̱r
   jing khul hơnŏh ia amăng anih lŏn rơngol,
   kiăng kơ pha brơi ia mơñum kơ ană plei Kâo, jing ƀing Kâo ruah laih.
  21Anŭn jing ƀing gih jing ană plei Kâo pơjing kơ Kâo pô
   kiăng kơ ƀing gih dưi adoh bơni hơơč kơ Kâo.”
22Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai,
  “Ơ ƀing Yakôb ăh, sĭt Kâo ruah laih ƀing gih, samơ̆ ƀing gih ƀu iâu đĭ pơ Kâo ôh.
   Ơ ƀing Israel hơi, sĭt ƀing gih hrăp kơ Kâo laih.
  23Ƀing gih ƀu pơpŭ kơ Kâo hăng gơnam pơyơr gih ôh.
   Sĭt ƀing gih ƀu ba rai pơyơr đĭ kơ Kâo khul triu kơ khul gơnam pơyơr čuh hăng abih pran jua ôh.
  Kâo ƀu hơmâo pơkơtraŏ hĭ ƀing gih hăng khul gơnam pơyơr pơdai
   ăt kŏn pơgleh hĭ ƀing gih hăng khul tơlơi hơduah tơña kơ gơnam ƀâo mơngưi lơi.
  24Ƀing gih ƀu hơmâo ba rai gơnam ƀâo mơngưi kơ Kâo ôh,
   laih anŭn kŏn pơmơak hĭ Kâo hăng rơmuă khul gơnam pơyơr gih lơi.
  Samơ̆ ƀing gih hơmâo pơkơtraŏ laih Kâo hăng khul tơlơi soh gih
   laih anŭn pơgleh hĭ laih Kâo hăng khul tơlơi sat ƀai gih pô.

  25“Kâo, Yahweh yơh, jing Pô pap brơi khul tơlơi wĕ wŏ gih yuakơ tơhơnal tơlơi Kâo pô,
   laih anŭn Kâo ƀu či djă̱ pioh khul tơlơi soh gih anŭn kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih dơ̆ng tah.
  26Pơhơdơr glaĭ bĕ kơ Kâo hơdôm tơlơi rơgao laih,
   brơi kơ ƀing ta pơgăl bĕ mơta tơlơi hrŏm hơbĭt.
   Pơrơđah bĕ tơlơi kơđi gih kiăng kơ pơrơklă kơ tơlơi ƀing gih jing djơ̆!
  27Ơi adon tal sa gih hlâo adih ngă soh laih.
   Ƀing khua ba akŏ gih hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo laih.
  28Tui anŭn, Kâo brơi ƀing pơpŭ pơyom sang yang gih jing hĭ mlâo mlañ yơh,
   laih anŭn Kâo brơi rai laih kơ ƀing Yakôb tơlơi răm rai
   laih anŭn brơi rai kơ ƀing Israel tơlơi djik djak yơh.”