22

Douc Waac Gorngv Ye^lu^saa^lem

1Naaiv se gorngv Hinc Yaangh nyei Horngz nyei waac.
  Meih mbuo maaih haaix nyungc sic cuotv
   meih mbuo yietc zungv cingx faaux biauv-ngorh?
  2Meih mbuo nyei mungv maaih mbui nyei qiex buangv nzengc.
   Maaih mbiouh mbiouh, nauc nyitc nyei zingh aah!
  Yiem meih mbuo mbu'ndongx zuqc daix nyei mienh,
   maiv zeiz zuqc nzuqc ndaauv daix,
   yaac maiv zeiz weic mborqv jaax daic.
  3Meih mbuo nyei yietc zungv jien lomh nzoih biaux,
   liemh juang-zinx maiv duqv buonv yaac zuqc zorqv mi'aqv.
  Maiv gunv biaux mingh ndongc haaix go,
   da'faanh lorz buatc nyei, meih mbuo yietc zungv zuqc zorqv mi'aqv.
  4Weic naaiv yie gorngv,
   “Maiv dungx mangc yie aqv.
  Weic yie nyei baeqc fingx zuqc mietc,
   bun yie hnyouv mun nyei nyiemv.
   Maiv dungx guangc qaqv orn yie nyei hnyouv aqv.”
  5Weic zuqc Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, maaih norm hnoi
   bun Hinc Yaangh nyei Horngz
   maaih mienh mbiouh mbiouh nyei, maaih ceux lunc nyei, maaih caaiv nyei sic.
  Zingh laatc oix zuqc mborqv mbaang,
   maaih heuc nyei qiex mbui aengv taux mbong.
  6Elaam dorh jienv forng-ndongh,
   aengx maaih mborqv jaax nyei maaz-cie caux geh maaz baeng.
   Ki^aa zorqv cuotv torngv-baaih.
  7Meih mbuo gauh longx jiex nyei horngz maaih mborqv jaax nyei maaz-cie buangv nzengc.
   Geh maaz baeng yaac mingh yiem jienv zingh gaengh ndaangc.
   8Tin-Hungh zorqv nqoi torngv Yu^ndaa nyei ga'naaiv.
  Taux wuov hnoi meih mbuo ziouc yiem maaih mbuox heuc Gemh wuov norm Biauv,
   zorqv mborqv jaax nyei wuoqc ginc cuotv.
  9Meih mbuo buatc Ndaawitv nyei Zingh nyei zingh laatc tong ziex norm dorngx.
   Meih mbuo yaac siou wuom
   yiem wuov ndiev nyei wuom-domh.
  10Meih mbuo saauv yiem Ye^lu^saa^lem nyei biauv,
   yaac caeqv biauv weic longc zorc zingh laatc.
  11Yiem i bung zingh laatc mbu'ndongx ninh mbuo zoux norm dorngx
   weic siou loz-wuom-domh nyei wuom.
  Mv baac meih mbuo maiv kaux
   zoux cuotv naaiv deix sic nyei Tin-Hungh.
  Meih mbuo maiv jangx
   loz-hnoi daav cuotv naaiv nyungc za'eix Wuov Dauh.
  12Yiem wuov hnoi, Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh,
   heuc meih mbuo nyiemv duqv nzauh nyei,
  teix m'nqorngv njang,
   zuqv la'maah ndie-cou.
  13Daaux nzuonx, maaih njien-youh nauc nyitc,
   daix ngongh daix ba'gi yungh,
   nyanc orv, hopv a'ngunc diuv.
  Meih mbuo gorngv, “Gunv nyanc gunv hopv
   weic zuqc njang hnoi yie mbuo daic aqv.”
14Nernh Jiex nyei Ziouv ganh hnangv naaiv nor gorngv bun yie muangx, “Naaiv deix zuiz yie ndongc haaix zungv maiv guangc taux meih mbuo daic.” Naaiv se Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, gorngv nyei waac.

Donv Sepv^naa Nyei Waac

15Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv,
  “Mingh aqv. Mingh lorz gunv hungh dinc nyei domh jien,
   se mingh lorz Sepv^naa gorngv mbuox ninh,
  16‘Meih maaih haaix nyungc leiz yiem naaiv?
   Maaih meih nyei haaix dauh mienh yiem naaiv
   meih cingx yiem naaiv weic ganh zuqc norm zouv?
  Meih yiem naaiv hlang nyei dorngx zuqc zouv,
   se zuqc la'bieiv weic zoux meih ganh nyei zouv.
  17“+‘O meih naaiv dauh mienh henv mienh aah!
   Ziouv oix longc domh qaqv zoi meih guangc.
   Ninh oix zorqv meih nanv zietc,
  18zorqv meih njunh jienv hnangv norm ga'naaiv junh nyei,
   aengx zoi bieqc norm hlo, jangv nyei deic-bung.
  Yiem naaic meih ziouc daic,
   meih nyei njang-laangc nyei maaz-cie yaac oix zuqc guangc jienv naaic.
   Meih se bun meih nyei ziouv nyei biauv zong mienh zuqc nyaiv.
  19Yie oix zunc meih cuotv zoux jien nyei mengh,
   oix tuix meih cuotv maiv duqv zoux jien.’
20“Wuov hnoi yie oix heuc yie nyei bou, Hin^ki^yaa nyei dorn, E^li^yaa^kim, daaih. 21Yie oix zorqv meih nyei lui-ndaauv bun ninh zuqv, aengx zorqv meih sai jaaiv nyei ndie tengx ninh sai jienv. Yie yaac oix zorqv meih nyei hatc maaz jiu bun ninh, ninh ziouc zoux hnangv die weic Ye^lu^saa^lem Mienh caux Yu^ndaa nyei zeiv-fun. 22Yie oix zorqv Ndaawitv nyei zeiv-fun nyei forv-zeih jiu bun ninh. Ninh koi, maiv maaih haaix dauh guon. Ninh guon, maiv maaih haaix dauh koi. 23Yie oix bun ninh yiem duqv wuonv nyei, hnangv longc ndiangx-ding ding jienv wuonv nyei dorngx nor. Weic ninh zoux nyei sic, mienh ziouc taaih ninh nyei douh zong. 24Ninh nyei douh zong mienh yietc zungv dorn sieqv zeiv-fun oix bangc ninh hnangv fiuv-jaa-dorngx, se diuv-zaanv caux diuv-gorngc, kuangx jienv ninh.”
25Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Taux wuov hnoi, ding jienv wuonv nyei dorngx nyei ndiangx-ding ziouc zuqc gaatv ndutv mingh, ndortv ga'ndiev ndau. Kuangx jienv ndiangx-ding nyei ga'naaiv ziouc zuqc pai njiec nzengc.” Weic zuqc naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.