65

Tơlơi Phat Kơđi Laih Anŭn Tơlơi Pơklaih

1Yahweh laĭ tui anai,
  “Kâo dŏ tơguan kơ ƀing hlơi pô aka ƀu rơkâo kơ Kâo ôh, či hơduah sem Kâo.
   Sĭt Kâo dŏ tơguan kiăng kơ ƀing hlơi pô aka ƀu hơduah sem Kâo ôh či hơduah ƀuh Kâo yơh.
  Kơ ƀing lŏn čar tuai aka ƀu iâu ƀơi anăn Kâo yơh,
   Kâo laĭ tui anai, ‘Kâo yơh anai, Kâo dŏ tơguan kiăng kơ djru ƀing gih.’
  2Amăng abih hrơi mơ̆ng hlâo adih hlŏng truh pơ ră anai Kâo hơmâo yơr tơbiă laih tơngan Kâo kiăng kơ ju̱m ƀing ană plei Kâo,
   jing ƀing ană plei khăng akŏ,
  jing ƀing rơbat amăng khul jơlan sat ƀai,
   jing ƀing đuaĭ tui tơlơi pơmĭn gơñu pô.
  3Ƀơi anăp Kâo yơh, ƀing gơñu ăt nanao čuih brơi kơ Kâo hil.
   Ƀing gơñu pơyơr khul gơnam ngă yang kơ ƀing yang rơba̱ng amăng đang rơgoh hiam
   laih anŭn čuh gơnam ƀâo mơngưi ƀơi khul kơnưl ngă yang pơkra hăng ƀrĭk kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng anŭn.
  4Ƀing gơñu nao dŏ amăng khul anih pơsat
   laih anŭn đŏm mlam kiăng kơ pơrơklah hăng ƀing djai laih.
  Ƀing gơñu ƀơ̆ng añăm bơbui, jing añăm ƀu rơgoh ôh,
   hăng mơñum ia añăm brŭ răm mơ̆ng gŏ hơtŭk gơñu.
  5Rĭm čô amăng ƀing gơñu laĭ hăng tơdruă tui anai, ‘Đuaĭ ataih bĕ, anăm rai jĕ pơ kâo ôh,
   yuakơ kâo jing rơgoh hiam đơi kơ ih!’
  Ƀing mơnuih anŭn jing kar hăng asăp ƀơi grŏng adŭng Kâo,
   jing hrup hăng apui ƀơ̆ng tui pơtơbiă asăp nanao amăng abih hrơi.”

  6Yahweh pơhiăp hăng ƀing gơñu tui anai, “Lăng bĕ khul tơlơi soh sat gih hăng tơlơi pơkơhma̱l gih dŏ amăng hră čih pioh ƀơi anăp Kâo.
   Tui anŭn, Kâo ƀu či dŏ rơiăt ôh samơ̆ či kla glaĭ djŏp yơh.
   Kâo či kla glaĭ tơlơi pơkơhma̱l anŭn ƀơi anăp gih yơh,
  7sĭt Kâo či kla glaĭ abih dua khul tơlơi soh gih hăng khul tơlơi soh ƀing ơi adon gih yơh.
   Yuakơ ƀing gơñu čuh khul gơnam ngă yang kơ ƀing yang rơba̱ng ƀơi khul čư̆ čan
  laih anŭn ƀrưh mơhiăh hĭ Kâo ƀơi khul bŏl čư̆ anŭn,
   tui anŭn Kâo či pơkă tơlơi pơkơhma̱l anŭn ƀơi anăp gih
   jing tơlơi kla djŏp kơ khul bruă sat ƀai ƀing gih ngă hlâo adih yơh.”
8Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp dơ̆ng:
  “Tơdang mơnuih mơnam ƀuh ia boh čroh amăng tul boh kơƀâo
   laih anŭn laĭ tui anai, ‘Anăm pơrai hĭ tul anŭn ôh,
   yuakơ ăt dŏ hơmâo đơđa ia hiam amăng anŭn,’
  tui anŭn Kâo či ngă pơala brơi kơ ƀing ding kơna Kâo yơh,
   laih anŭn ƀu pơrai hĭ abih bang gơñu ôh.
  9Kâo či brơi rai ƀing ană tơčô dơ̆ng mơ̆ng ơi adon gih Yakôb,
   sĭt mơ̆ng ơi adon gih Yudah ƀing hlơi pô či tŭ mă khul čư̆ čan Kâo jing kŏng ngăn gơñu.
  Ƀing ană plei Kâo, jing ƀing Kâo ruah yơh, či tŭ mă khul čư̆ anŭn,
   laih anŭn pơ anih anŭn yơh ƀing ding kơna Kâo či hơdip.
  10Kơ ƀing ană plei Kâo đuaĭ tui Kâo,
   tơdron tơhnă̱ Sarôn či jing hĭ khul đang rơ̆k kơ tơpul triu bơbe,
   laih anŭn dơnung Akhôr jing anih pơdơi kơ tơpul rơmô.

  11“Samơ̆ bơ kơ ƀing gih jing ƀing đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Yahweh
   laih anŭn wơr bĭt hĭ čư̆ rơgoh hiam Kâo, Čư̆ Ziôn anŭn,
  jing ƀing prap pre tơlơi phet kơ yang rơba̱ng Gad, jing yang pơthâo tơlơi mơyŭn
   laih anŭn pơbă hĭ khul mŏng lŭk ia tơpai kơ yang rơba̱ng Meni, jing yang bưng thut,
  12Kâo či pơkă ƀing gih djai hĭ mơ̆ng đao gưm rŏh ayăt gih yơh,
   laih anŭn abih bang ƀing gih či bon kơkuh ƀơi anăp ƀing pơdjai hĭ ƀing gih yơh.
  Kâo či ngă tui anŭn yuakơ Kâo iâu ƀing gih samơ̆ ƀing gih ƀu laĭ glaĭ ôh,
   sĭt Kâo pơhiăp laih samơ̆ ƀing gih hơngah ƀu kiăng hơmư̆ ôh.
  Ƀing gih ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Kâo
   laih anŭn ruah ngă tơlơi ƀu pơmơak kơ Kâo ôh.”
13Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp:
  “Ƀing ding kơna sĭt Kâo či ƀơ̆ng hrăp
   samơ̆ ƀing gih či tơua yơh.
  Ƀing ding kơna Kâo anŭn či mơñum hrăp,
   samơ̆ ƀing gih či mơhao yơh.
  Ƀing ding kơna Kâo anŭn či hơ̆k mơak,
   samơ̆ ƀing gih či tŭ tơlơi mlâo mlañ yơh.
  14Ƀing ding kơna Kâo anŭn či dreo mơak
   yuakơ pran jua gơñu bă hăng tơlơi mơak mơai yơh,
  samơ̆ ƀing gih či kwưh pơkrao
   yuakơ pran jua gih kơŭ kơuăn
   laih anŭn ƀing gih či pơkrao yuakơ jua bơngăt gih glưh pơčah yơh.
  15Ƀing mơnuih Kâo ruah mă či pioh anăn gih
   jing sa tơlơi hơtŏm păh kơ ƀing pơkŏn yơh.
  Khua Yang Yahweh či pơdjai hĭ ƀing gih,
   samơ̆ kơ ƀing ding kơna sĭt Ñu, Ñu či pha brơi anăn phrâo yơh.
  16Hlơi pô kwưh rơkâo tơlơi bơni hiam amăng anih lŏn gih
   ñu anŭn či ngă tui anŭn yơh yua mơ̆ng Ơi Adai jing Pô pơhiăp tơlơi sĭt yơh.
  Hlơi pô ƀuăn rơ̆ng hơget tơlơi amăng anih lŏn anŭn
   ñu anŭn či ƀuăn hăng Ơi Adai jing Pô pơhiăp sĭt yơh,
  yuakơ hơdôm tơlơi rŭng răng yua mơ̆ng tơlơi soh sat gih hlâo ƀing gih či wơr bĭt hĭ
   laih anŭn kơdŏp hĭ mơ̆ng mơta Kâo yơh.”

Adai Phrâo Laih Anŭn Lŏn Tơnah Phrâo

  17Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Lăng bĕ, Kâo či hrih pơjing
   khul tal adai phrâo laih anŭn lŏn tơnah phrâo yơh.
  Hơdôm tơlơi hơđăp ƀu či hơmâo hlơi pô hơdơr ôh,
   kŏn hơmâo hơget tơlơi hơđăp anŭn či truh pơ tơlơi pơmĭn gơñu lơi.
  18Samơ̆ hơ̆k kơdơ̆k hăng mơak mơai hlŏng lar bĕ
   amăng tơlơi mơnơ̆ng Kâo či hrih pơjing,
  yuakơ Kâo či hrih pơjing plei prŏng Yerusalaim kiăng kơ jing anih tơlơi pơmơak
   laih anŭn ƀing ană plei amăng plei anŭn kiăng kơ jing ƀing hiam mơak yơh.
  19Kâo či hơ̆k kơdơ̆k yuakơ plei prŏng Yerusalaim
   laih anŭn mơak amăng ƀing ană plei Kâo.
  Dơnai čŏk hia laih anŭn pơkrao rơngot ƀing ană plei anŭn
   ƀu či hơmư̆ amăng anih anŭn dơ̆ng tah.

  20“Amăng plei anŭn ƀu či hơmâo dơ̆ng tah
   ană nge jing pô kơnơ̆ng hơdip mă ƀiă hrơi đôč,
   ƀôdah mơnuih tha rơma jing pô ƀu hơdip sui ôh.
  Hlơi pô djai ƀơi thŭn sa-rơtuh
   arăng či yap kơ ñu kơnơ̆ng thŭn hlak ai đôč.
  Hlơi pô hơdip ƀu truh pơ sa-rơtuh thŭn ôh
   arăng či yap ñu jing pô tŭ tơlơi hơtŏm păh yơh.
  21Ƀing mơnuih mơnam či pơdơ̆ng đĭ khul sang gơñu pô hăng dŏ amăng khul sang anŭn.
   Ƀing gơñu či pla khul đang boh kơƀâo laih anŭn ƀơ̆ng boh čroh amăng khul đang anŭn yơh.
  22Ƀu hơmâo dơ̆ng tah kơ tơlơi ƀing gơñu či pơdơ̆ng đĭ khul sang dŏ laih anŭn ƀing mơnuih pơkŏn hơdip amăng khul sang anŭn,
   ƀôdah pla đang boh kơƀâo laih anŭn ƀing mơnuih pơkŏn ƀơ̆ng hĭ.
  Kar hăng khul thŭn kơ sa ƀĕ kơyâo hơdip yơh,
   ăt tui anŭn mơ̆n khul thŭn kơ ƀing ană plei Kâo či hơdip či jing lu biă mă.
  Ƀing mơnuih Kâo ruah anŭn či hơ̆k mơak bă blai yơh
   yua mơ̆ng hơdôm bruă mơnuă tơngan gơñu pô ngă.
  23Ƀing gơñu ƀu či mă bruă đôč đač ôh
   kŏn hơmâo ƀing ană bă tŭ mă tơlơi sat truh tơl lơi,
  yuakơ ƀing gơñu wơ̆t hăng ƀing ană tơčô gơñu
   či jing ƀing mơnuih tŭ bơni hiam mơ̆ng Yahweh yơh.
  24Hlâo kơ ƀing gơñu iâu laĭ, Kâo či laĭ glaĭ yơh,
   sĭt tơdang ƀing gơñu ăt dŏ pơhiăp, Kâo či hơmư̆ tơlơi gơñu yơh.
  25Asâo glai hăng ană triu či ƀơ̆ng hrŏm hơbĭt,
   laih anŭn rơmung dŭl či ƀơ̆ng adrăng kar hăng rơmô ƀơ̆ng yơh,
   samơ̆ ƀruih lŏn yơh či jing gơnam ƀơ̆ng kơ ala.
  Gơñu ƀu či pơruă ƀôdah pơrai hĭ hơget djuai mơnơ̆ng ôh
   abih bang ƀơi čư̆ rơgoh hiam Kâo, jing Čư̆ Ziôn anŭn.”
  Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih.