12

Tơlơi Adoh Bơni Hơơč Kơ Yahweh

1Amăng hrơi anŭn ƀing ană tơčô ta či adoh tui anai:
  “Kâo bơni hơơč kơ Ih, Ơ Yahweh hơi!
   Wơ̆t tơdah Ih hil kơ kâo hlâo adih,
  samơ̆ ră anai tơlơi Ih hil abih hĭ laih,
   laih anŭn Ih pơjuh pơalum kâo.
  2Sĭt yơh Ơi Adai jing Pô pơklaih kâo.
   Kâo či đaŏ kơnang kơ Ñu laih anŭn ƀu či huĭ hyưt ôh.
  Yahweh, kơnơ̆ng hơjăn Yahweh đôč yơh jing tơlơi kơtang laih anŭn tơlơi adoh kâo,
   laih anŭn Ñu pơrơklă kơ tơlơi Ñu yơh jing Pô pơklaih kâo.”
  3Ƀing ană tơčô ta či hơ̆k mơak yơh yuakơ ƀing gơñu či tuăh đĭ hăng mơñum ia
   mơ̆ng khul ia dơmŭn tơlơi pơklaih.
4Amăng hrơi anŭn ƀing gơñu či adoh tui anai:
   “Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, kwưh iâu bĕ ƀơi anăn Ñu.
  Ră ruai bĕ kơ ƀing lŏn čar tơlơi Ñu hơmâo ngă laih,
   laih anŭn pơhaih bĕ kơ ƀing gơñu anăn Ñu jing yom prŏng hloh.
  5Adoh bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, yuakơ Ñu hơmâo ngă laih khul tơlơi mơyang,
   brơi bĕ abih bang ƀing mơnuih mơnam amăng lŏn tơnah thâo krăn kơ tơlơi anŭn.
  6Ơ ƀing ană plei Ziôn hơi, ur dreo kraih krin hăng adoh hơ̆k mơak bĕ,
   yuakơ Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel, jing Pô dŏ amăng tŏng krah ƀing ta jing yom prŏng biă mă.”