5

Tơlơi Adoh Đang Boh Kơƀâo Yahweh

  1Nă, hơmư̆ bĕ tơlơi adoh kâo či adoh brơi kơ pô kâo khăp
   kơ đang boh kơƀâo Ñu tui anai:
  Pô kâo khăp hơmâo sa boh đang boh kơƀâo
   amăng kơtuai bŏl čư̆ kơmơ̆k hiam.
  2Ñu klơi đĭ laih anŭn pơagaih hĭ khul boh pơtâo mơ̆ng đang anŭn
   laih anŭn pla khul phŭn hrĕ boh kơƀâo hiam hloh amăng đang anŭn.
  Ñu pơdơ̆ng đĭ sa boh anih gak glông amăng đang anŭn
   laih anŭn ăt khăt treh sa anih djet boh kơƀâo mơ̆n.
  Giŏng anŭn, ñu čang rơmang hơmâo rai boh kơƀâo hiam,
   samơ̆ phŭn hrĕ boh kơƀâo anŭn pơtơbiă rai kơnơ̆ng boh sat đôč.

  3Pô jing pô khăp pơhiăp tui anai, “Ơ ƀing ană plei plei Yerusalaim laih anŭn ƀing Yudah hơi,
   ră anai rơkâo kơ ƀing gih phat kơđi brơi bĕ kơ tơlơi Kâo ƀôdah đang boh kơƀâo Kâo jing pô ngă soh.
  4Hơget tơlơi bruă pơkŏn dơ̆ng Kâo dưi ngă brơi kơ đang boh kơƀâo Kâo
   hloh kơ tơlơi bruă Kâo hơmâo ngă laih kơ đang anŭn lĕ?
  Ƀu hơmâo tơlơi bruă hơget dơ̆ng tah.
   Tơdang Kâo čang rơmang kiăng kơ hơmâo boh kơƀâo hiam,
   yua hơget đang anŭn kơnơ̆ng pơtơbiă rai boh sat đôč lĕ?
  5Ră anai rơkâo kơ ƀing gih hơmư̆ bĕ kơ tơlơi Kâo či ruai brơi kơ ƀing gih
   kơ tơlơi Kâo khŏm ngă kơ đang boh kơƀâo Kâo tui anai:
  Kâo či mă pơđuaĭ hĭ kơyâo drơi pơgang ñu,
   laih anŭn ñu či tŭ răm rai hĭ yơh;
   kâo či pơrai hĭ pơnăng jum dar ñu,
   tui anŭn khul hlô mơnơ̆ng glai či juă ƀơi đang anŭn yơh.
  6Kâo či pơjing đang Kâo anŭn jing hĭ anih hông hang,
   kŏn hơmâo lơi tơlơi ƀing ding kơna jik čŏh kŏh pla ƀôdah tơluăh hĭ khul than,
   laih anŭn khul phŭn hrĕ drơi hăng rơ̆k drơi yơh či čăt đĭ amăng anŭn.
  Kâo či pơđar kơ kơthul ƀu či hơjan ƀơi anŭn ôh.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Pô đang boh kơƀâo anŭn pơhiăp.

  7Pô đang boh kơƀâo anŭn jing Yahweh Dưi Kơtang
   laih anŭn đang anŭn jing lŏn čar Israel yơh,
  laih anŭn ƀing ană plei lŏn čar Yudah
   jing đang boh kơƀâo Ñu khăp mơak yơh.
  Yahweh čang hơduah kơ ƀing gơñu phat kơđi hăng tơlơi djơ̆ tơpă,
   samơ̆ kơnơ̆ng ƀuh tơlơi tuh drah pơdjai mơnuih đôč.
  Ñu čang hơduah kơ tơlơi ngă tơpă hơnơ̆ng,
   samơ̆ kơnơ̆ng hơmâo mơnuih mơnam iâu kwưh tah hơtai đôč.

Khul Tơlơi Răm Ƀăm Laih Anŭn Tơlơi Phat Kơđi

  8Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih jing ƀing blơi thim sang anai truh pơ sang adih
   laih anŭn pơgop hơma anai truh pơ hơma adih
  tơl ƀing ană plei ƀu hơmâo dơ̆ng tah anih dŏ glaĭ
   laih anŭn ƀing gih kơnơ̆ng hơdip hơjăn amăng anih lŏn anŭn đôč.
9Kâo hơmư̆ laih Yahweh Dưi Kơtang pơhaih tui anai:
  “Sĭt yơh lu sang gih či jing hĭ anih hông hang yơh,
   wơ̆t tơdah sang prŏng ƀôdah hiam rô̆ gih ƀu či hơmâo mơnuih dŏ dơ̆ng tah.
  10Pă̱ hektar đang boh kơƀâo či pơtơbiă rai kơnơ̆ng sa bat tơpai boh kơƀâo đôč,
   sa ômer pơjĕh hơmâo rai kơnơ̆ng sa ephah pơdai đôč.”

  11Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih jing ƀing tơgŭ ưm amăng hrơi mơguah
   kiăng kơ hyu hơduah ia tơpai ngă kơ jua pơmĭn gơñu măt hĭ,
  jing ƀing dŏ bơbêh amăng mlam kiăng kơ mơñum tơpai
   tơl tơpai anŭn jing kar hăng apui amăng ƀing gơñu yơh.
  12Ƀơi khul tơlơi phet gơñu ƀing gơñu hơmâo khul gơnam ayŭ jing go̱ng trưng hăng go̱ng trap,
   khul hơgơ̆r bŏ hăng đing klơt hrŏm hăng tơpai boh kơƀâo nanao,
  samơ̆ ƀing gơñu ƀu ƀlơ̆ng pơmĭn kơ khul bruă Yahweh ôh,
   kŏn yap kơnăl kơ tơlơi bruă tơngan Ñu ngă kơ ƀing gơñu jing hiam lơi.
  13Hơnŭn yơh, yuakơ ƀing gih kơƀah hĭ tơlơi thâo hluh
   ƀing rŏh ayăt gih či mă pơđuaĭ hĭ ƀing gih
   jing ƀing ană plei Kâo pơ lŏn čar ataih hĭ mơ̆ng lŏn čar gih yơh.
  Ƀing mơnuih kơdrưh kơang gih či djai hĭ yuakơ ư̆ rơpa
   laih anŭn ƀing ană plei gih či thu krô hĭ yuakơ mơhao ia yơh.
  14Hơnŭn yơh hơmâo lu mơnuih či djai hĭ.
   Anih ƀing djai Seôl jing kar hăng sa drơi hlô mơnơ̆ng glai prŏng tơua laih anŭn ha̱ đăh amăng bah ñu ƀu thâo pơkă ôh.
   Tui anŭn, anih Seôl anŭn či lun ƀơ̆ng ƀing kơdrưh kơang hăng ƀing ană plei plei Yerusalaim
   wơ̆t hăng abih bang ƀing ngañ bañ hăng ƀing ƀơ̆ng huă mơak mơai gơñu mơ̆n.
  15Tui anŭn, mơnuih mơnam či tŭ pơtrŭn hĭ
   sĭt abih bang mơnuih či tŭ pơluă gŭ hĭ.
   Ƀing hơmâo mơta pơgao pơang ăt či tŭ pơluă gŭ hĭ mơ̆n.
  16Samơ̆ Yahweh Dưi Kơtang yơh či tŭ pơdun đĭ yua mơ̆ng tơlơi Ñu phat kơđi djơ̆ tơpă,
   sĭt Ơi Adai rơgoh hiam či pơrơđah tơlơi rơgoh hiam Ñu pô yơh yua mơ̆ng tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ñu.
  17Amăng rơnŭk anŭn, khul ană triu či ƀơ̆ng rơ̆k amăng đang kar hăng amăng đang rơ̆k gơñu pô yơh
   laih anŭn ƀing tuai či dŏ amăng anih ngol ƀing pơdrŏng yơh.

  18Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih jing ƀing dui hua tơlơi soh kar hăng dui hua gơnam đôč đač hăng hrĕ,
   jing kar hăng dui hua tơlơi sat ƀai hăng hrĕ kuĭ ƀu dưi lui hĭ ôh.
  19Ƀing gih djik djak tui anai, “Brơi kơ Ơi Adai ječ ameč bĕ,
   brơi bĕ Ñu pơječ ngă bruă Ñu ƀuăn laih
   kiăng kơ ƀing ta dưi ƀuh tơlơi anŭn.
  Brơi bĕ tơlơi anŭn rai tañ mơtam,
   brơi bĕ hơdră jơlan Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel krep truh hĭ,
   kiăng kơ ƀing ta dưi thâo krăn kơ hơdră anŭn yơh.”

  20Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih jing ƀing yap kơ tơlơi sat jing hiam,
   samơ̆ kơ tơlơi hiam jing sat,
  jing ƀing pioh tơlơi kơnăm mơmŏt pơala kơ tơlơi bơngač,
   samơ̆ tơlơi bơngač kơ tơlơi kơnăm mơmŏt,
  jing pô pioh tơlơi phĭ̱ pơala kơ tơlơi mơmĭh,
   samơ̆ tơlơi mơmĭh pơala kơ tơlơi phĭ̱.

  21Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih jing ƀing yap ñu pô rơgơi tui hăng mơta gơñu pô
   laih anŭn kơhơnâo tui hăng tơlơi lăng gơñu pô.

  22Răm ƀăm yơh kơ ƀing gih jing ƀing khĭn kơtang hing ang ƀơi tơlơi mơñum tơpai
   laih anŭn jing ƀing mrô sa ƀơi tơlơi lŭk tơpai kiăng kơ măt,
  23jing ƀing pơrơngai hĭ mơnuih ngă soh yuakơ kiăng mă gơnam plŏm ƀlŏr,
   samơ̆ hơngah hĭ tơlơi djơ̆ găl kơ ƀing ƀu hơmâo ngă soh.
  24Hơnŭn yơh, kar hăng jơlah apui hlia ƀơ̆ng hơdrăng
   laih anŭn kar hăng rơ̆k krô lŏm hlo̱m amăng jơlah apui,
  ăt tui anŭn mơ̆n plei phŭn Yerusalaim hăng lŏn čar Yudah či rơngiă hĭ thĕng,
   kar hăng akha kơyâo brŭ hĭ
   laih anŭn kar hăng khul bơnga krô angĭn puh pơđuaĭ hĭ kar hăng ƀruih lŏn yơh.
  Tơlơi truh sat anŭn či rai ƀơi ƀing gih yuakơ ƀing gih hơmâo hơngah hĭ laih tơlơi juăt Yahweh Dưi Kơtang pơtô kơ ƀing ta,
   sĭt ƀing gih djik jăm hĭ laih boh hiăp Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel.
  25Hơnŭn yơh, tơlơi hil Yahweh hĭr hăr tơbiă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ană plei Ñu
   tơl Ñu yơr đĭ tơngan Ñu laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀing gơ̆ yơh.
  Khul čư̆ čan pơpư̆ pơgơi,
   laih anŭn atâo ƀing djai anŭn či jing hrup hăng djăh djơ̱m ƀơi khul jơlan yơh.

  Wơ̆t tơdah tui hăng anŭn, tơlơi hil Ñu ƀu či wĕh đuaĭ hĭ ôh,
   tơngan Ñu ăt dŏ yơr tơbiă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu mơ̆n.

  26Yahweh iâu rai ƀing lŏn čar ataih kar hăng yơr đĭ hla gru kiăng kơ ƀing gơñu angak lăng ƀuh,
   Ñu hoč kraih nao kơ ƀing ling tơhan gơñu pơ djŏp djang anih amăng lŏn tơnah yơh.
  Lăng bĕ! Ƀing tơhan anŭn hlak rai
   tañ hăng hơmăr biă mă yơh!
  27Ƀu hơmâo ôh hlơi pô amăng ƀing gơñu gleh rơmơ̆n ƀôdah tơhneč rơbuh,
   ƀu hơmâo ôh hlơi pô amăng ƀing gơñu jing ƀing pĭt gui ƀôdah pĭt wơr,
   ƀu hơmâo ôh hơdrăng kơiăng pioh gơnam blah hluai hĭ ƀơi kơiăng
   laih anŭn kŏn hơmâo hrĕ tơkhŏ sanđal tơĭ hĭ lơi.
  28Khul ƀrŏm hraŏ gơñu tơma biă mă,
   abih bang hraŏ gơñu dăng hrĕ laih,
  khul čôp tơkai aseh gơñu khăng kar hăng pơtâo,
   laih anŭn khul pong rơdêh aseh gơñu dar hơmăr kar hăng angĭn hơkruăh yơh.
  29Dơnai ngañ gơñu rai kơsung blah kar hăng rơmung dŭl ania pơgrao,
   ƀing gơñu pơngañ kar hăng khul ană rơmung dŭl pơgrao.
  Kar hăng khul rơmung dŭl grañ tơdang hơmâo mă laih hlô kiăng kơ ƀơ̆ng
   laih anŭn čơkŭng đuaĭ hĭ pơ pa̱r gơñu
   ăt tui anŭn mơ̆n ƀing ling tơhan anŭn mă hĭ ƀing Yudah tơl ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơklaih hĭ ôh.
  30Amăng hrơi anŭn, ƀing rŏh ayăt či pơgrao yua mơ̆ng ƀing gơñu dưi hĭ kơ lŏn čar Yudah,
   kar hăng ia rơsĭ pơgrao păh pung glăk glai yơh.
  Ăt amăng hrơi anŭn, tơdah hlơi pô lăng nao amăng anih lŏn Yudah anŭn,
   ñu či ƀuh tơlơi tơnap tap kar hăng tơlơi kơnăm mơmŏt laih anŭn tơlơi ƀing ană plei tah hơtai yơh.
   Wơ̆t tơdah hơmâo hơget tơlơi hiam kar hăng tơlơi bơngač, samơ̆ kơthul yơh či go̱m hĭ mơmŏt.