22

Tej lus uas hais txog Yeluxalees

1Tej lus uas hais txog lub hav ua yog toog.

  Muaj xwm txheej dabtsi nej txhua tus
   thiaj tau nce mus saum txheej tsev las tshav,
  2nej cov uas qw ua nqaj ua nqug,
   yog lub moos uas ntxhov hnyo
   thiab ua lomzem ntom nti ntshu nrooj?
  Nej cov uas raug tua
   tsis yog tuag rau hniav ntaj hniav riam
   lossis tuag rau hauv tshav rog.
  3Cov thawj uas kav nej sawvdaws
   ua ke khiav tag lawm,
   luag cia li ntes tau lawv twb tsis siv hneev li.
  Nej cov uas luag ntsib kuj raug ntes txhua tus,
   txawm yog twb khiav deb lawm
   los kuj ntes tau.
  4Vim li no kuv thiaj hais tias,
   “Tsis txhob tig ntsia kuv,
   cia kuv quaj los kua muag lwj siab ntsuav,
  tsis txhob siv zog tuaj nplij kuv
   rau qhov uas kuv haiv neeg raug puam tsuaj.”

  5Rau qhov Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   teem ib hnub cia
  ua hnub ntxhov hnyo thiab muaj kev tsuj yuam
   thiab muaj kev ywj fab ywj fwj
   hauv lub hav yog toog,
  yog hnub uas tsoo tej ntsa loog pob tag
   thiab quaj qw rau tej toj roob hauv pes.
  6Elas tuav rawv raj xub
   tsav tsheb ua rog thiab caij nees,
   thiab Khi kuj npaj rawv daim hlau thaiv ua rog.
  7Nej tej zeeg tiaj uas qoob zoo kawg nkaus
   mas tsheb ua rog puv nkaus,
  thiab tej tub rog caij nees
   txhij vog ntawm tej rooj loog.
  8Yawmsaub muab tej uas roos thaiv Yuda
   tshem mus lawm.

 Hnub ntawd nej mus nrhiav tej cuab yeej ua rog hauv lub tsev hav zoov,
9thiab nej pom tias Davi lub nroog tej ntsa loog tawg pob ntau qhov, thiab nej mus ntim dej rau lub pas nram qab. 10Nej kuj suav tej tsev hauv Yeluxalees thiab nej muab tej tsev tsoo los ntxiv kho lub ntsa loog. 11Nej ua pas dej rau hauv ob kem ntsa loog thiaj cug tau dej ntawm lub pas qub. Tiamsis nej twb tsis tsa muag ntsia tus uas ua kom muaj tej xwm txheej no thiab nej twb tsis quav ntsej tus uas npaj tej no cia ntev los lawm.

  12Hnub ntawd Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
  hu kom nej quaj thiab quaj ntsuag
   thiab chais plaubhau do cuas
   thiab hnav khaub seev tsaj.
  13Tiamsis saib maj,
   tseem muaj kev zoo siab kev xyiv fab,
  tua nyuj tua yaj noj nqaij
   noj hno thiab haus cawv txiv hmab.
  Nej hais tias, “Cia peb noj tiag haus tiag
   rau qhov tagkis peb yuav tuag.”
  14Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais rau kuv qhov ntsej tias,
  “Tseeb tiag, yeej yuav tsis zam
   nej txojkev txhaum txim no
   mus txog thaum nej tuag.”
  Vajtswv Yawmsaub uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag.

Npaj Eliyakhi nyob Sena chaw

15Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Cia li mus cuag Sena uas yog tus uas tu haujlwm thiab saib xyuas txhua yam hauv vajntxwv lub tsev mas hais rau nws tias, 16‘Koj muaj feem dabtsi ntawm no thiab koj muaj leejtwg muab log ntawm no koj thiaj txaug lub qhov ntxa zeb rau koj ntawm no, yog koj txaug qhov ntxa rau saum ib lub chaw siab thiab tu lub chaw nyob rau hauv qhov zeb? 17Saib maj, koj uas yog tus muaj zog 'e, Yawmsaub yuav siv zog muab koj laim pov tseg. Nws yuav tuav rawv koj ruaj ruaj, 18thiab muab koj dov yam nkaus li dov lub pob tawb thiab muab laim pov tseg rau lub chaw dav, mas koj yuav tuag rau qhov ntawd, thiab koj tej tsheb nees ua rog uas koj khav ntxhias yuav nyob qhov ntawd mus li. Koj yog tus coj kev txaj muag rau koj tus tswv tsev neeg. 19Kuv yuav muab koj thawb tawm ntawm tej haujlwm uas koj ua, thiab koj yuav raug muab txo nqes ntawm koj lub chaw.
20“ ‘Hnub ntawd kuv yuav hu kuv tus tub qhe Eliyakhi uas yog Hikhiya tus tub, 21thiab kuv yuav muab koj lub tsho rau nws hnav, thiab muab koj txoj siv sia rau nws sia, thiab yuav muab koj lub hwjchim kav rau hauv nws txhais tes. Mas nws yuav ua cov uas nyob hauv Yeluxalees thiab cov Yuda leej txiv. 22Kuv yuav muab Davi lub tsev tus yuam sij tso rau saum nws xub pwg. Nws yuav qheb tsis muaj leejtwg yuav kaw, nws yuav kaw tsis muaj leejtwg yuav qheb. 23Kuv yuav muab nws ntsia ib yam li tus ntsia hlau uas ntsia qhov chaw ruaj, thiab nws yuav ua lub rooj uas muaj meej rau nws txiv caj ces. 24Thiab lawv yuav muab nws txiv tsev neeg lub nra hnyav huvsi dai rau nws, yog nws tej tub ki thiab xeeb ntxwv thiab tej twj siv me me uas yog tej twj taig me mus rau tej phaj loj.’ ” 25Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Hnub ntawd tus ntsia uas ntsia rau qhov chaw ruaj yuav hle, yuav raug muab rho thiab poob los, tej nra hnyav uas dai ntawm nws yuav raug muab txiav pov tseg, vim yog Yawmsaub hais cia li ntawd lawm.”