43

Ân Huệ Giải Cứu

  1Bây giờ CHÚA phán thế này:
   “Hỡi Gia-cốp, Ngài là Đấng sáng tạo ngươi,
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ngài là Đấng dựng nên ngươi.
  Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc ngươi;
   Ta đã kêu gọi ngươi bằng tên ngươi; ngươi thuộc về Ta.
  2Khi ngươi đi qua các dòng nước,
   Ta sẽ ở với ngươi.
  Khi ngươi vượt qua các sông,
   Nước sẽ không cuốn trôi ngươi.
  Khi ngươi qua lửa,
   Ngươi sẽ không bị cháy;
   Ngọn lửa sẽ không thiêu đốt ngươi.
  3Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,
   Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng Cứu Rỗi của ngươi.
  Ta ban Ai Cập làm tiền chuộc mạng cho ngươi;
   Ê-thi-ô-bi và Sê-ba để đánh đổi lấy ngươi.
  4Bởi vì ngươi là quí báu trước mắt Ta;
   Ta tôn trọng và yêu thương ngươi.
  Nên Ta ban người ta để đánh đổi lấy ngươi,
   Ban các dân để thay cho mạng sống ngươi.
  5Đừng sợ, vì Ta ở cùng ngươi.
   Ta sẽ đem dòng dõi ngươi từ phương đông đến,
   Tập hợp ngươi từ phương tây.
  6Ta sẽ bảo phương bắc: ‘Hãy thả chúng ra;’
   Với phương nam rằng: ‘Đừng cầm chúng lại.’
  Hãy đem các con trai Ta từ phương xa về,
   Hãy đem các con gái Ta về từ tận cùng quả đất.
  7Tức là tất cả những người được gọi bằng danh Ta,
   Những người Ta đã sáng tạo,
  Đã dựng nên,
   Phải Ta đã làm ra vì vinh quang Ta.”

Sự Cứu Rỗi Được Hứa Cho Dân Y-sơ-ra-ên

  8Hãy đem dân ấy ra đây, là dân có mắt nhưng mù,
   Có tai nhưng điếc.
  9Hãy để tất cả các nước tập hợp với nhau,
   Các dân tụ tập lại.
  Ai trong vòng họ có thể công bố điều này?
   Có thể nói cho chúng ta hiểu những điều từ trước không?
  Hãy để họ đem nhân chứng ra và chứng tỏ rằng mình đúng.
   Hãy để cho người ta nghe và công nhận rằng: “Ấy là thật.”
  10CHÚA phán: “Các ngươi là nhân chứng của Ta,
   Đầy tớ Ta, người mà Ta đã chọn
  Để biết và tin Ta;
   Cũng hiểu rằng chính Ta là Ngài.
  Không có một thần nào được tạo nên trước Ta
   Và sau Ta cũng không có.
  11Ta, chính Ta là CHÚA.
   Ngoài Ta, không có một Đấng Cứu Rỗi nào khác.
  12Chính Ta đã công bố, đã cứu rỗi, đã làm cho hiểu,
   Chứ không có một thần lạ nào giữa vòng các ngươi.”
  CHÚA phán: “Các ngươi là nhân chứng của Ta và Ta là Đức Chúa Trời.
   13Phải, trước khi có ngày tháng, Ta chính là Ngài.
  Không ai có thể giải cứu khỏi tay Ta.
   Ta đã hành động thì ai có thể ngăn cản được?”
  14CHÚA, Đấng Cứu Chuộc các ngươi,
   Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán thế này:
  “Vì cớ các ngươi Ta đã sai đến Ba-by-lôn;
   Làm cho tất cả chúng nó chạy trốn, tức là người Canh-đê
   Chạy xuống các tàu mà chúng vui mừng.
  15Ta là CHÚA, Đấng Thánh của các ngươi,
   Đấng sáng tạo ra Y-sơ-ra-ên, Vua của các ngươi.”
  16CHÚA phán thế này:
   Đấng làm đường đi qua biển,
   Mở lối đi qua các dòng nước xiết.
  17Đấng đem xe ngựa, ngựa,
   Quân đội và binh sĩ lại với nhau;
  Chúng ngã xuống không dậy nổi;
   Bị tiêu diệt và dập tắt như tim đèn.
  18Đừng nhớ đến những việc trước kia,
   Cũng không nên suy nghĩ đến những điều xưa cũ.
  19Này, Ta đang làm một điều mới.
   Bây giờ nó đang xuất hiện, các ngươi không nhận thấy sao?
  Phải, Ta sẽ làm một con đường trong sa mạc,
   Tạo các sông nơi đồng hoang.
  20Các dã thú, chó rừng
   Và chim đà điểu sẽ tôn vinh Ta.
  Vì Ta đã ban nước trong sa mạc,
   Tạo các sông nơi đồng hoang
  Để cho dân Ta đã chọn uống.
   21Dân mà Ta đã dựng nên cho Ta;
   Chúng sẽ công bố lời ca ngợi Ta.
  22Hỡi Gia-cốp, ngươi đã không kêu cầu Ta.
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã chán Ta.
  23Ngươi đã chẳng dâng cho Ta chiên làm tế lễ thiêu,
   Cũng chẳng tôn vinh Ta bằng sinh tế.
  Ta đã không đặt gánh nặng cho ngươi bằng các tế lễ chay;
   Cũng không làm cho ngươi chán nản vì trầm hương.
  24Người đã chẳng lấy bạc mua cho Ta một nén hương,
   Cũng không làm Ta hài lòng với mỡ của các sinh tế ngươi.
  Nhưng ngươi đã lấy tội lỗi ngươi làm gánh nặng cho Ta,
   Lấy gian ác ngươi làm cho Ta chán.
  25Ta, chính là Ngài;
   Ta vì chính Ta mà xóa bỏ các vi phạm ngươi
   Và sẽ không nhớ những tội lỗi ngươi.
  26Hãy nhắc cho Ta nhớ,
   Hãy cùng nhau tranh luận.
   Hãy trình bày lý lẽ của ngươi để chứng tỏ rằng ngươi đúng.
  27Tổ đầu tiên của ngươi đã phạm tội,
   Những sứ giả của ngươi đã nổi loạn nghịch Ta.
  28Nên Ta sẽ làm cho các hoàng tử thánh nhục nhã,
   Phó Gia-cốp cho sự hủy diệt
   Và Y-sơ-ra-ên cho sự khinh bỉ.